(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Profesija – visam gyvenimui

2017 m. birželio 1 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Bu­vu­si kel­miš­kė Vi­li­ja Bal­čiū­nai­tė, da­bar Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te (KTU) bai­gian­ti ma­gist­ro stu­di­jas ir dir­ban­ti rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos kon­sul­tan­te, Kel­mės dar­bo bir­žo­je su­reng­ta­me pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo už­siė­mi­me moks­lei­viams pa­sa­ko­jo apie pro­fe­si­jos ir stu­di­jų at­sa­kin­gą, pro­tin­gą pa­si­rin­ki­mą, pri­sta­tė stu­di­jų pro­gra­mas.

Ne vi­si ga­li ir tu­ri bū­ti vers­li­nin­kai, ne vi­siems už­ten­ka su­ge­bė­ji­mų siek­ti moks­li­nin­ko kar­je­ros, to­dėl pa­si­rink­ta pro­fe­si­ja ir dar­bas pir­miau­sia tu­ri bū­ti mėgs­ta­mas bei rei­ka­lin­gas.

daliak@skrastas.lt

Pri­sis­ta­ty­da­ma moks­lei­viams, at­vy­ku­siems į pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo už­siė­mi­mą Kel­mės dar­bo bir­žo­je, bu­vu­si kel­miš­kė Vi­li­ja Bal­čiū­nai­tė sa­kė, jog yra bai­gu­si mar­ke­tin­go stu­di­jas.

Mar­ke­tin­gas – la­bai pla­ti są­vo­ka, ga­li bū­ti rek­la­mos, kai­no­da­ros, ko­mu­ni­ka­ci­jos, in­ter­ne­to, skait­me­ni­nis mar­ke­tin­gas. Stu­di­juo­jant uni­ver­si­te­te įgy­ja­mas vi­sa­pu­siš­kas mar­ke­tin­go iš­si­la­vi­ni­mas, ko­le­gi­jo­je – konk­re­tus.

„Yra žmo­nių, ku­rie kan­ki­na­si, bet me­tų me­tus dir­ba ne­mėgs­ta­mą dar­bą. Ma­nau, kad tai – di­džiau­sia tra­ge­di­ja. Tik­rai jums to ne­lin­kė­čiau“, – tvir­ti­no pra­ne­šė­ja.

Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te Vi­li­ja Bal­čiū­nai­tė rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­dy­bi­nin­ke dir­ba jau me­tus, ir yra lai­min­ga. Dar­bo die­na mer­gi­nai pra­bė­ga ne­pas­te­bi­mai, džiu­gi­na ir su­si­ti­ki­mai su jau­nais žmo­nė­mis.

KTU stu­di­jų Elekt­ros ir elekt­ro­ni­kos fa­kul­te­tas daž­nai lan­ko­si Lie­tu­vos mo­kyk­lo­se, at­vyks­ta į or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius mo­ki­niams. Į Kel­mę V. Bal­čiū­nai­tė vy­ko no­rė­da­ma pa­ro­dy­ti sa­vo kraš­tie­čiams ne tik uni­ver­si­te­to, bet ir in­ži­ne­ri­jos stu­di­jų ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je. Bu­vu­si kel­miš­kė pri­sta­tė Ro­bo­ti­kos, Au­to­ma­ti­kos ir val­dy­mo, Elekt­ro­ni­kos in­ži­ne­ri­jos, Bio­me­di­ci­ni­nės in­ži­ne­ri­jos, Trans­por­to elekt­ro­ni­kos, Elekt­ros in­ži­ne­ri­jos bei At­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos stu­di­jų pro­gra­mas, ku­rios rep­re­zen­tuo­ja in­ži­ne­ri­jos moks­lų kryp­tį.

Tarp moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė pa­sa­ko­ji­mas apie ro­bo­ti­kos spe­cia­ly­bę. Ro­bo­tai nau­do­ja­mi tiek vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, tiek ir ka­ri­nė­je pra­mo­nė­je, tiek ir bui­ty­je. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja ro­bo­tai-siurb­liai. Ro­bo­tams val­dy­ti rei­ka­lin­gi val­dy­mo al­go­rit­mai, dirb­ti­nis in­te­lek­tas ir kom­piu­te­ri­nės jus­lės.

Ka­dan­gi mo­ki­niai vis dar ap­si­spren­di­mų ke­ly­je, su­si­ti­ki­mo me­tu pra­si­dė­jo dis­ku­si­ja apie stu­di­jų pro­gra­mų pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus, įsi­dar­bi­nimo po stu­di­jų ga­li­my­bes, dar­bo už­mo­kes­tį ir ki­tus bū­si­miems stu­den­tams ak­tua­lius klau­si­mus. Mo­ki­nių im­lu­mas ir no­ras kuo dau­giau su­ži­no­ti apie KTU stu­di­jų pro­gra­mų ga­li­my­bes ir sa­vo atei­ties stu­di­jas pa­ska­ti­no su­pla­nuo­ti dar vie­ną su­si­ti­ki­mą, to­dėl Kel­mės jau­ni­mas bu­vo pa­kvies­tas at­vyk­ti į Kau­ną ir ap­si­lan­ky­ti KTU Elekt­ros ir elekt­ro­ni­kos fa­kul­te­te, iš ar­čiau pa­ma­ty­ti la­bo­ra­to­ri­jas ir kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, ku­rio­se dir­ba stu­den­tai, įsi­trauk­ti į pra­kti­nius už­siė­mi­mus (iš­mok­ti li­tuo­ti, konst­ruo­ti ir pro­gra­muo­ti ro­bo­tus, pa­si­ga­min­ti švies­tu­ką), su­si­pa­žin­ti su sa­vo atei­ties in­ži­ne­ri­nės kryp­ties moks­lų pro­gra­momis, ku­rios yra vie­nos pa­klau­siau­sių.

V. Bal­čiū­nai­tė pa­žy­mė­jo, kad kiek­vie­nas kaž­kuo be­si­do­min­tis, ak­ty­vus jau­nas žmo­gus yra as­me­ny­bė. To­dėl ir sa­vo gy­ve­ni­mą jis tu­ri rink­tis bei gy­ven­ti pa­ts.

„Mes­ki­te ša­lin išanks­ti­nes nuo­mo­nes, pa­tys priim­ki­te sau pa­lan­kiau­sius spren­di­mus, pa­si­ti­kė­ki­te sa­vi­mi“, – ra­gi­no vieš­nia.

Vi­li­ja Bal­čiū­nai­tė sa­kė, jog, prieš ren­kan­tis bū­si­mą spe­cia­ly­bę, pra­var­tu iš­siaiš­kin­ti jos pa­klau­są. In­ži­ne­ri­nių spe­cia­ly­bių pa­klau­sa pa­pras­tai vir­ši­ja pa­siū­lą. „Ant ban­gos, ma­no nuo­mo­ne, šiuo me­tu ir pe­da­go­gi­ka, į bū­si­mus mo­ky­to­jus, švie­tė­jus nu­ma­to­mos ne­ma­žos in­ves­ti­ci­jos“, – ti­ki­no pra­ne­šė­ja. Ta­čiau, kai ku­rių moks­lei­vių tei­gi­mu, kol baigs tuo me­tu bu­vu­sias pa­trauk­lias, per­spek­ty­vias, pa­klau­sias stu­di­jas, per ket­ve­rius me­tus daug kas ga­li pa­si­keis­ti.

Au­to­rės nuo­tr.

Bu­vu­si kel­miš­kė, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Rin­ko­da­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jų koor­di­na­to­rė Vi­li­ja Bal­čiū­nai­tė sa­kė, jog pro­fe­si­ją rei­kia rink­tis at­sa­kin­gai, at­si­žvel­giant į sa­vo po­mė­gius, ga­li­my­bes ir po­rei­kius.

Moks­lei­viai, pri­si­sta­ty­da­mi, var­di­jo įvai­rius sa­vo po­mė­gius. To­dėl ir bū­si­mas spe­cia­ly­bes ke­ti­na rink­tis skir­tin­gas.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

kkk, 2017-06-02 19:06
Tai kas dirbs paprastus darbus: kasininkių, valytojų, kiemsargių ir panašiai? Esate jauna ir visiškai naivi. Mėgstamą darbą dirba tik koks vienas procentas dirbančiųjų, o kiti dirba kur gali daugiau uždirbti arba džiaugiasi kad kokį nors darbą turi už kurį mokamas normalus atlyginimas. Taip kad čia tik tušti pliurpalai, atitrūkę nuo realybės.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas