(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vieš­nios iš Pre­zi­den­tū­ros, Vil­niaus pri­klau­so­my­bių li­gų, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos cent­ro, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės bei ki­tų įstai­gų su ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, so­cia­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jais, gy­dy­to­jais, po­li­ci­jos at­sto­vais dis­ku­ta­vo apie ga­li­my­bes, bū­dus ma­žin­ti įvai­rias pri­klau­so­my­bes.

Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.

daliak@skrastas.lt

Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro Prik­lau­so­my­bės li­gų sky­riaus ve­dė­ja Au­re­li­ja Če­pu­ly­tė, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė In­ga Juo­za­pa­vi­čie­nė, NVO Vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vė Ele­na Ur­bo­nie­nė. Pa­si­da­lin­ti pa­ste­bė­ji­mais, rū­pes­čiais, iš­klau­sy­ti pa­ta­ri­mų su­si­rin­ko So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų dar­buo­to­jai, me­di­kai, vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vai.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė in­for­ma­vo, jog ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma 114 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, jo­se au­ga 244 vai­kai. 85 šei­mos pikt­nau­džiau­ja al­ko­ho­liu. Per­nai spe­cia­lios pro­gra­mos lė­šo­mis nuo al­ko­ho­lio už­ko­duo­ta de­šimt žmo­nių, 16 tą pa­da­rė už sa­vo pi­ni­gus. Sa­vi­val­dy­bė re­mia ke­tu­ris ir dau­giau vai­kų glo­bo­jan­čias šei­mas – to­kių šei­mų ra­jo­ne yra ke­tu­rios, jos glo­bo­ja 21 vai­ką. Sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos dar­bo gru­pė.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja A. Ma­čė­jie­nė sa­kė, jog so­cia­li­nės pro­ble­mos ir pri­klau­so­my­bės tar­pu­sa­vy­je yra glau­džiai su­si­ju­sios. Vieš­nia trum­pai pri­sta­tė Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tą kam­pa­ni­ją „Už sau­gią Lie­tu­vą“. Kam­pa­ni­jos tiks­las – su­vie­ny­ti vi­suo­me­ni­nes, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, sa­vi­val­dy­bes, vi­sus ge­ros va­lios žmo­nes, kad bend­ro­mis jė­go­mis ir ge­bė­ji­mais Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų po­ky­čiai.

Al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių diag­no­zė 2016 me­tais bu­vo nu­sta­ty­ta 42 as­me­nims, iš jų – sep­ty­nioms mo­te­rims.

Di­džiau­sia pro­ble­ma, pa­sak dis­ku­si­jos da­ly­vių, jog pri­klau­so­my­bių tu­rin­tys as­me­nys daž­niau­siai ne­pri­pa­žįs­ta pro­ble­mos, tei­gia pa­tys ga­lin­tys su­si­tvar­ky­ti, at­si­sa­ko tei­kia­mos pa­gal­bos, gy­dy­mo. To­kie žmo­nės da­ro­si ag­re­sy­ves­ni vi­suo­me­nė­je, vis­kuo nu­si­vy­lę, nie­kuo ne­si­do­mi, jau­čia gė­dą.

Įvar­din­tos ir di­džiau­sios so­cia­li­nės pro­ble­mos. Vie­na jų – smur­tas. Per me­tus Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ja­ma apie 40 tūks­tan­čių pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Smur­tą pa­ti­ria kas tre­čia mo­te­ris, pa­ty­čias – kas tre­čias mo­ki­nys. Pris­kai­čiuo­ja­ma apie 9,8 tūks­tan­čio so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, jo­se au­ga 19 tūks­tan­čių vai­kų. 9,4 tūks­tan­čio vai­kų yra ne­te­kę tė­vų glo­bos, 3,3 tūks­tan­čio vai­kų gy­ve­na glo­bos na­muo­se, 1,7 tūks­tan­čio lau­kia įvai­ki­ni­mo.

Lie­tu­vo­je – 56 tūks­tan­čiai al­ko­ho­li­kų, nar­ko­ma­nų, lo­šė­jų, 4,6 tūks­tan­čiai gir­tau­jan­čių ri­zi­kos šei­mų. Di­džiau­sias Eu­ro­po­je su­var­to­ja­mo gry­no­jo al­ko­ho­lio kie­kis – 15 lit­rų vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus. Kas­met nu­si­žu­do 900 žmo­nių, iš jų – šim­tas jau­nų, iki 24 me­tų.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vęs, sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis sa­kė, jog su­ge­bė­jo pri­pa­žin­ti sa­vo pri­klau­so­my­bę, bet ne­bu­vo drą­sos vie­nam jos įveik­ti. Ned­rį­so pa­sa­ky­ti mo­ky­to­jai, nes jos pa­čios vy­ras gir­tuok­lia­vo, tuo­me­ti­niam par­ti­jos sek­re­to­riui.

„Kel­mė­je gy­ve­nu dau­giau ne­gu de­šimt­me­tį, len­kiu gal­vas prieš vi­sus, su ku­riais te­ko bend­rau­ti. Nie­kuo­met man ne­bu­vo at­sa­ky­ta, gal – kar­tais lik­da­vau ne­sup­ras­tas. Jei mes vi­si, su­si­tel­kę, iš žmo­giš­kų pa­ska­tų da­ry­si­me, bus ge­rai. Rei­kia pa­si­ryž­ti tar­nau­ti Lie­tu­vai pir­miau­sia vi­su sa­vo tur­tu. So­dy­ba Pa­du­by­sy­je su­kur­ta jū­sų ran­ko­mis, ma­no be­pro­tys­te ir žmo­nių bu­vi­mu“, – jau­din­da­ma­sis kal­bė­jo Ža­nas Ta­lan­dis.

Vi­si dis­ku­si­jos da­ly­viai su­ta­rė, jog tik bend­rai ga­li­ma pri­klau­so­my­bes val­dy­ti, ma­žin­ti. Ta­čiau tam rei­kia daug lai­ko, pa­stan­gų, pi­lie­tiš­ko po­žiū­rio.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­ve sveiks­tan­čiu ge­rian­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­man­tis pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis, tvir­ti­no, jog svar­biau­sias yra žmo­nių su­pra­ti­mas, są­mo­nin­gu­mas, pa­gar­ba, žmo­gu­je pa­ma­ty­ti žmo­gų.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­reng­ta dis­ku­si­ja apie pri­klau­so­my­bes. Pas­te­bė­ji­mų, pa­siū­ly­mų pa­tei­kė Kel­mės psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro va­do­vė Lai­mu­tė Ur­be­lie­nė.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas