(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Priklausomybes įmanoma įveikti tik bendromis pastangomis

2017 m. gegužės 20 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vieš­nios iš Pre­zi­den­tū­ros, Vil­niaus pri­klau­so­my­bių li­gų, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos cent­ro, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės bei ki­tų įstai­gų su ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, so­cia­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jais, gy­dy­to­jais, po­li­ci­jos at­sto­vais dis­ku­ta­vo apie ga­li­my­bes, bū­dus ma­žin­ti įvai­rias pri­klau­so­my­bes.

Pa­si­telk­ti ge­rie­ji pa­vyz­džiai – su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, ku­ris sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­ma pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis.

daliak@skrastas.lt

Į Kel­mę, dis­ku­si­ją apie pri­klau­so­my­bes, jų įvei­ki­mo bū­dus at­vy­ko Ai­ra Ma­čė­jie­nė, Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja, VšĮ As­me­ny­bės cent­ro psi­cho­lo­gė Au­re­li­ja Lin­gie­nė, Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė, Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro Prik­lau­so­my­bės li­gų sky­riaus ve­dė­ja Au­re­li­ja Če­pu­ly­tė, Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rė In­ga Juo­za­pa­vi­čie­nė, NVO Vai­kams kon­fe­de­ra­ci­jos va­do­vė Ele­na Ur­bo­nie­nė. Pa­si­da­lin­ti pa­ste­bė­ji­mais, rū­pes­čiais, iš­klau­sy­ti pa­ta­ri­mų su­si­rin­ko So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus, so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų dar­buo­to­jai, me­di­kai, vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro at­sto­vai.

So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Re­da Kaž­dai­lie­nė in­for­ma­vo, jog ra­jo­ne pri­skai­čiuo­ja­ma 114 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, jo­se au­ga 244 vai­kai. 85 šei­mos pikt­nau­džiau­ja al­ko­ho­liu. Per­nai spe­cia­lios pro­gra­mos lė­šo­mis nuo al­ko­ho­lio už­ko­duo­ta de­šimt žmo­nių, 16 tą pa­da­rė už sa­vo pi­ni­gus. Sa­vi­val­dy­bė re­mia ke­tu­ris ir dau­giau vai­kų glo­bo­jan­čias šei­mas – to­kių šei­mų ra­jo­ne yra ke­tu­rios, jos glo­bo­ja 21 vai­ką. Sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos dar­bo gru­pė.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja A. Ma­čė­jie­nė sa­kė, jog so­cia­li­nės pro­ble­mos ir pri­klau­so­my­bės tar­pu­sa­vy­je yra glau­džiai su­si­ju­sios. Vieš­nia trum­pai pri­sta­tė Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tą kam­pa­ni­ją „Už sau­gią Lie­tu­vą“. Kam­pa­ni­jos tiks­las – su­vie­ny­ti vi­suo­me­ni­nes, ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, sa­vi­val­dy­bes, vi­sus ge­ros va­lios žmo­nes, kad bend­ro­mis jė­go­mis ir ge­bė­ji­mais Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų po­ky­čiai.

Al­ko­ho­li­nių psi­cho­zių diag­no­zė 2016 me­tais bu­vo nu­sta­ty­ta 42 as­me­nims, iš jų – sep­ty­nioms mo­te­rims.

Di­džiau­sia pro­ble­ma, pa­sak dis­ku­si­jos da­ly­vių, jog pri­klau­so­my­bių tu­rin­tys as­me­nys daž­niau­siai ne­pri­pa­žįs­ta pro­ble­mos, tei­gia pa­tys ga­lin­tys su­si­tvar­ky­ti, at­si­sa­ko tei­kia­mos pa­gal­bos, gy­dy­mo. To­kie žmo­nės da­ro­si ag­re­sy­ves­ni vi­suo­me­nė­je, vis­kuo nu­si­vy­lę, nie­kuo ne­si­do­mi, jau­čia gė­dą.

Įvar­din­tos ir di­džiau­sios so­cia­li­nės pro­ble­mos. Vie­na jų – smur­tas. Per me­tus Lie­tu­vo­je už­fik­suo­ja­ma apie 40 tūks­tan­čių pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Smur­tą pa­ti­ria kas tre­čia mo­te­ris, pa­ty­čias – kas tre­čias mo­ki­nys. Pris­kai­čiuo­ja­ma apie 9,8 tūks­tan­čio so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų, jo­se au­ga 19 tūks­tan­čių vai­kų. 9,4 tūks­tan­čio vai­kų yra ne­te­kę tė­vų glo­bos, 3,3 tūks­tan­čio vai­kų gy­ve­na glo­bos na­muo­se, 1,7 tūks­tan­čio lau­kia įvai­ki­ni­mo.

Lie­tu­vo­je – 56 tūks­tan­čiai al­ko­ho­li­kų, nar­ko­ma­nų, lo­šė­jų, 4,6 tūks­tan­čiai gir­tau­jan­čių ri­zi­kos šei­mų. Di­džiau­sias Eu­ro­po­je su­var­to­ja­mo gry­no­jo al­ko­ho­lio kie­kis – 15 lit­rų vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus. Kas­met nu­si­žu­do 900 žmo­nių, iš jų – šim­tas jau­nų, iki 24 me­tų.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vęs, sa­ve sveiks­tan­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis sa­kė, jog su­ge­bė­jo pri­pa­žin­ti sa­vo pri­klau­so­my­bę, bet ne­bu­vo drą­sos vie­nam jos įveik­ti. Ned­rį­so pa­sa­ky­ti mo­ky­to­jai, nes jos pa­čios vy­ras gir­tuok­lia­vo, tuo­me­ti­niam par­ti­jos sek­re­to­riui.

„Kel­mė­je gy­ve­nu dau­giau ne­gu de­šimt­me­tį, len­kiu gal­vas prieš vi­sus, su ku­riais te­ko bend­rau­ti. Nie­kuo­met man ne­bu­vo at­sa­ky­ta, gal – kar­tais lik­da­vau ne­sup­ras­tas. Jei mes vi­si, su­si­tel­kę, iš žmo­giš­kų pa­ska­tų da­ry­si­me, bus ge­rai. Rei­kia pa­si­ryž­ti tar­nau­ti Lie­tu­vai pir­miau­sia vi­su sa­vo tur­tu. So­dy­ba Pa­du­by­sy­je su­kur­ta jū­sų ran­ko­mis, ma­no be­pro­tys­te ir žmo­nių bu­vi­mu“, – jau­din­da­ma­sis kal­bė­jo Ža­nas Ta­lan­dis.

Vi­si dis­ku­si­jos da­ly­viai su­ta­rė, jog tik bend­rai ga­li­ma pri­klau­so­my­bes val­dy­ti, ma­žin­ti. Ta­čiau tam rei­kia daug lai­ko, pa­stan­gų, pi­lie­tiš­ko po­žiū­rio.

Au­to­rės nuo­tr.

Sa­ve sveiks­tan­čiu ge­rian­čiu al­ko­ho­li­ku va­di­nan­tis Ža­nas Ta­lan­dis, sa­vo so­dy­bo­je Pa­du­by­sio kai­me prii­man­tis pri­klau­so­my­bių tu­rin­čius as­me­nis, tvir­ti­no, jog svar­biau­sias yra žmo­nių su­pra­ti­mas, są­mo­nin­gu­mas, pa­gar­ba, žmo­gu­je pa­ma­ty­ti žmo­gų.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­reng­ta dis­ku­si­ja apie pri­klau­so­my­bes. Pas­te­bė­ji­mų, pa­siū­ly­mų pa­tei­kė Kel­mės psi­chi­kos svei­ka­tos cent­ro va­do­vė Lai­mu­tė Ur­be­lie­nė.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />