(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Ir nerenovuotuose daugiabučiuose galima sutaupyti

2017 m. gegužės 20 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­tuo­ju ir aš­tun­tuo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai praė­ju­sią žie­mą už ši­lu­mą mo­kė­jo apie 15 eu­rų ma­žiau, nors žie­ma bu­vo šal­tes­nė.

Nors na­mai ne­re­no­vuo­ti, ta­čiau, su­tvar­kius šil­dy­mo sis­te­mą, pa­vy­ko gy­ven­ti šil­čiau ir gau­ti ma­žes­nes są­skai­tas.

reginamus@skrastas.lt

Sut­var­ky­ta šil­dy­mo sis­te­ma

B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės šeš­ta­ja­me na­me gy­ve­nan­ti An­ge­lė Ado­ma­vi­čie­nė džiau­gia­si, jog šią žie­mą gy­ve­no šil­čiau, o są­skai­tos už šil­dy­mą bu­vo ma­žes­nės, nors žie­ma pa­ly­gin­ti su už­praė­ju­sia bu­vo šal­tes­nė.

Mo­te­ris gy­ve­na ne­re­no­vuo­ta­me dau­gia­bu­ty­je. Anks­tes­nė­mis žie­mo­mis bū­nant bu­te rei­kė­da­vo šil­čiau ap­si­reng­ti. Praė­ju­sią žie­mą ap­ran­ga bū­da­vo leng­ves­nė.

Jos kai­my­nė nuo­lat skųs­da­vo­si, kad dvie­juo­se kam­ba­riuo­se ne­šy­la ra­dia­to­riai. O są­skai­tos už šil­dy­mą atei­da­vo so­li­džios.

Pa­na­šiai gy­ve­no ir tos pa­čios gat­vės aš­tun­to­jo na­mo gy­ven­to­jai. Tem­pe­ra­tū­ra kai ku­riuo­se bu­tuo­se siek­da­vo tik 13 laips­nių.

Prob­le­ma iš­spręs­ta, kai dau­gia­bu­čio ad­mi­nist­ra­to­rius su­tvar­kė šil­dy­mo sis­te­mą. Iš kau­pia­mų­jų lė­šų te­ko in­ves­tuo­ti 3000 eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus pa­keis­tas ši­lu­mos punk­tas ir kiek­vie­na­me bu­te prie ra­dia­to­rių pri­tvir­tin­ti re­gu­lia­to­riai, kad gy­ven­to­jas ga­lė­tų nu­sta­ty­ti to­kią tem­pe­ra­tū­rą, ko­kios no­ri. Sąs­kai­tos už šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį šio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams su­ma­žė­jo maž­daug 15 eu­rų per mė­ne­sį. Ir tem­pe­ra­tū­ra bu­tuo­se bu­vo ne ma­žes­nė kaip 19 laips­nių.

Dau­gia­bu­tis per šil­dy­mo se­zo­ną su­tau­pė 2000 eu­rų. Jei­gu bū­tų šil­tes­nė žie­ma, sutau­py­tų dar dau­giau.

Ge­ro­ji pra­kti­ka

Mi­nė­tus dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės „Ad­min­val­da“ di­rek­to­rius Eval­das Kmi­ta pa­sa­ko­ja, jog ge­ro­sios pa­tir­ties iš jo įmo­nės se­mia­si stu­den­tai. Jie siun­čia už­klau­sas, ko­kį efek­tą duo­da šil­dy­mo sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas ne­re­no­vuo­ta­me na­me.

Prieš po­rą me­tų iš dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės išė­jęs ir sa­vo vers­lą pra­dė­jęs E. Kmi­tas sa­ko ne­pra­džiu­gi­nęs tų, ku­rie į pir­muo­sius jo įmo­nės žings­nius žiū­rė­jo su at­sar­ga ir lau­kė, ka­da jis bank­ru­tuos.

Jau­nas vers­li­nin­kas pri­pa­žįs­ta, jog teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas nė­ra leng­va. Ta­čiau su­kur­ti vers­lą sa­vo tė­vy­nė­je, Lie­tu­vo­je įma­no­ma. Tik rei­kia la­bai daug kant­ry­bės, kruopš­taus, sun­kaus dar­bo ir nuo­šir­daus dė­me­sio sa­vo klien­tui.

Ypač sun­ki bu­vo vers­lo pra­džia. Di­rek­to­rius pa­ts pjau­da­vo žo­lę dau­gia­bu­čių kie­muo­se, tvar­ky­da­vo ap­lin­ką.

Te­ko įsi­reng­ti pa­tal­pas, nu­si­pirk­ti vi­są biu­ro įran­gą, su­kaup­ti vi­sas dau­gia­bu­čių prie­žiū­rai rei­ka­lin­gas prie­mo­nes.

O keis­ti ad­mi­nist­ra­to­rių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ne­sku­bė­jo. Nors ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tai bu­vo di­de­li, ta­čiau abe­jo­jo, ar ką tik su­si­kū­ru­si įmo­nė su­ge­bės at­lik­ti vi­sus su dau­gia­bu­čio prie­žiū­ra su­si­ju­sius dar­bus. Jau­nas vers­li­nin­kas bu­vo kvies­tas pa­siaiš­kin­ti net į ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dį. Mat, iš­drį­so kon­ku­ruo­ti su sa­vi­val­dy­bės įmo­ne.

Ir da­bar „Ad­min­val­dos “ įmo­nė ne­tu­ri daug ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų. Tik še­šis dau­gia­bu­čius Kel­mės mies­te ir po­rą kai­muo­se. Ta­čiau ir iš kuk­lių pa­ja­mų spė­jo su­si­pirk­ti vi­sas dau­gia­bu­čių prie­žiū­rai rei­ka­lin­gas prie­mo­nes, trans­por­tą.

Su­kū­rė dar­bo vie­tų

Di­rek­to­rius kol kas sa­vęs ne­ga­lė­tų pa­va­din­ti kles­tin­čiu vers­li­nin­ku. Jo įmo­nė iš­gy­ve­na, nes ran­da ki­tų dar­bų – pri­žiū­ri įstai­gų ir įmo­nių ši­lu­mos punk­tus, už­sii­ma ir pa­tal­pų re­mon­tu, bal­ko­nų stik­li­ni­mu ir ki­to­kia veik­la.

In­ves­ti­ci­jos dar neat­si­pir­ko. Di­de­lių at­ly­gi­ni­mų nei dar­bi­nin­kams, nei sau nė­ra iš ko mo­kė­ti. Kol kas pa­grin­di­nes pa­ja­mas šei­mai už­dir­ba žmo­na. Ta­čiau vers­li­nin­kas ei­na į prie­kį ir ti­ki atei­ti­mi.

„Sup­ran­tu, kad ge­ro­vė ne­ga­li at­si­ras­ti per me­tus ar po­rą me­tų, – sa­ko Eval­das. – Ta­čiau džiau­giuo­si, kad žings­nis po žings­nio ei­nu pir­myn. Iš pra­džių sam­džiau tik 3 – 4 žmo­nes, da­bar dir­ba po 8 – 9. Apie de­šimt kar­tų išau­go apy­var­ta.“

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, iš­drį­sę pa­keis­ti ad­mi­nist­ra­to­rių, ne­nu­si­vy­lė. Vi­suo­met su­lau­kia pa­gal­bos, rū­pes­tin­go po­žiū­rio.

Sa­vo klien­tams „Ad­min­val­da“ pi­giau ne­gu rin­kos kai­na su­re­mon­tuo­ja laip­ti­nes, pa­kei­čia lie­taus vamz­džius ir at­lie­ka ki­tus dar­bus. O ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio di­din­ti nė ne­ke­ti­na, nors ra­jo­no ta­ry­ba pa­tvir­ti­no di­des­nę kai­ną.

Au­to­rės nuo­tr.

Prieš po­rą me­tų dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­ti ėmę­sis Eval­das Kmi­tas pa­si­rū­pi­no, kad bū­tų su­tvar­ky­ta B. Lau­ce­vi­čiaus gat­vės aš­tun­to­jo na­mo šil­dy­mo sis­te­ma.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas