(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Daugėlių mokyklos pradinukai – regioninio „Šviesoforo“ nugalėtojai

2017 m. gegužės 18 d.

Šiau­lių ra­jo­no Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da re­gio­ni­nia­me kon­kur­so „Sau­go­ki­me jau­nas gy­vy­bes ke­liuo­se“ pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių „Švie­so­fo­ro“ re­gio­ni­nia­me tu­re ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Ren­gi­nys vy­ko Kel­mės Kra­žan­tės pro­gim­na­zi­jo­je. Kon­kur­se da­ly­va­vo dvy­li­ka pra­di­nu­kų ko­man­dų iš įvai­rių Šiau­lių re­gio­no mo­kyk­lų. Šiau­lių ra­jo­nui dar at­sto­va­vo ir Nai­sių mo­kyk­los ko­man­da.

Pra­di­nu­kų lau­kė še­šios teo­ri­nės ir trys pra­kti­nės rung­tys. Te­ko spręs­ti Ke­lio eis­mo už­duo­tis, ku­rio­se rei­kė­jo pri­tai­ky­ti įgy­tas teo­ri­nes sau­gaus eis­mo ži­nias. Moks­lei­viai dė­lio­jo ke­lio ženk­lų dė­lio­nes, at­li­ko vik­to­ri­nos už­duo­tis, ste­bė­jo ir ko­men­ta­vo vaiz­do už­duo­tį. Nau­jau­sia už­duo­tis – ša­ra­dos. Var­žė­si ko­man­dų ka­pi­to­nai.

Įgy­tas pra­kti­nes sau­gaus eis­mo ži­nias var­žy­bų da­ly­viai de­monst­ra­vo ei­da­mi per ke­lią pės­čių­jų pe­rė­jo­je, san­kry­žo­je ir Atš­vai­tų pra­kti­nio nau­do­ji­mo rung­ty­se. Edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me mo­kė­si su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą.

Var­žy­bų da­ly­vių ži­nias ver­ti­no la­bai kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­si­džiau­gė Dau­gė­lių mo­kyk­los mo­ki­nių sau­gaus eis­mo ži­nio­mis ir pra­kti­niais įgū­džiais. Dau­gė­liš­kiai var­žy­bo­se su­rin­ko net 156 taš­kus iš 160. Pui­kiau­siai se­kė­si at­lik­ti sun­kiau­sias pra­kti­nes už­duo­tis.

Švie­so­fo­ro var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai – Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai: Rai­gar­das Sa­ly­ga, Sau­lius Ši­vic­kas, Jus­tas Liut­vi­nas ir Ig­nė Bag­dans­ky­tė. Pa­si­ruoš­ti jiems pa­dė­jo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, sau­gaus eis­mo bū­re­lio va­do­vė Vil­ma Ma­čiu­lie­nė.

Ge­gu­žės 25 die­ną dau­gė­liš­kiai ir Jo­niš­kio ra­jo­no Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­kyk­los ko­man­dos da­ly­vaus na­cio­na­li­nė­se Švie­so­fo­ro var­žy­bo­se.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vil­mos MA­ČIU­LIE­NĖS as­me­ni­nė nuo­tr.

Re­gio­no „Švie­so­fo­ro“ var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja ta­po pra­di­nu­kų iš Dau­gė­lių ko­man­da.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas