(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Darbštūs tėvai – darbštūs ir vaikai

2017 m. gegužės 16 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Pa­šiau­šė­je (Ke­lmės raj.) gy­ve­nan­tys Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai nie­kuo­met ir iš nie­ko ne­pra­šė vel­tui gau­na­mų ma­lo­nių, dir­ba val­diš­kuo­se dar­buo­se, dar ir ūke­lį lai­ko.

Tė­vų pa­vyz­džiu se­ka ir pen­kio­lik­me­tis sū­nus Jus­ti­nas bei aš­tuo­nio­lik­me­tis Do­na­tas. Vy­res­ny­sis, tu­rin­tis trak­to­ri­nin­ko pa­žy­mė­ji­mą, sa­vait­ga­liais, per šven­tes triū­sia bend­ro­vė­je. Dirb­da­vo ir ma­žes­nis bū­da­mas, o iš už­dirb­tų pi­ni­gų įsi­ren­gė spor­to sa­lę.

daliak@skrastas.lt

Do­vi­lė ir Jo­nas Ku­čins­kai – vie­ti­niai, pa­šiau­šiš­kiai. Pa­šiau­šė­je gy­ve­no abie­jų su­tuok­ti­nių tė­vai, se­ne­liai.

„Mes su šei­ma gy­ve­na­me kar­tu su ma­no mo­čiu­te iš ma­mos pu­sės, jos so­dy­bo­je“, – sa­kė Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė.

Abu Ku­čins­kai tu­ri dar­bus. Jo­nas Ku­čins­kas nuo­lat dir­ba bend­ro­vė­je „Lu­gan­ta“. Do­vi­lės Ku­čins­kie­nės dar­bai ten pat – se­zo­ni­niai. Anks­čiau pa­šiau­šiš­kė dir­bo mo­kyk­lo­je: da­lin­da­vo at­vež­ti­nį mais­tą vai­kams, kū­ren­da­vo sta­ti­nę kros­nį. Prieš ke­le­tą me­tų Pa­šiau­šė­je mo­kyk­la bu­vo už­da­ry­ta.

„Kai tu­rė­jau nuo­la­ti­nį dar­bą, bu­vo leng­viau gy­ven­ti. Bet ir da­bar ne­si­skun­džia­me. Dar tu­ri­me ne­di­de­lį ūkį. Esa­me ap­si­rū­pi­nę pie­nu, mė­sa, kiau­ši­niais. Lai­ko­me kar­vę, viš­tų, kiau­lių, so­di­na­me dar­žus. Mais­to pro­duk­tų be­veik ir ne­rei­kia pirk­ti šei­my­nai“, – pa­sa­ko­jo. Kai­me tik­rai ne­blo­gai ga­li gy­ven­ti kiek­vie­nas svei­kas žmo­gus. Tik, pa­sak Do­vi­lės Ku­čins­kie­nės, rei­kia daug dirb­ti.

Ku­čins­kai susi­lau­kė dvie­jų sū­nų. Aš­tuo­nio­li­kos su­lau­kęs ir šie­met dvy­lik­tą kla­sę Ba­zi­lio­nuo­se bai­gian­tis Jus­ti­nas – dau­giau ne­gu pa­gal­bi­nin­kas prie ūkio.

Pa­sak ma­mos, daž­nai prieš pa­mo­kas, anks­ty­vą ry­tą, vai­ki­nas ap­le­kia lau­kus. „Grį­žęs tė­vui paaiš­ki­na, ką reik­tų nu­veik­ti“, – šyp­so­jo­si D. Ku­čins­kie­nė.

Ku­čins­kai nea­be­jo­ja, kad jų vy­riau­sio­ji at­ža­la tik­rai liks kai­me ir ūki­nin­kaus. Do­na­tas – jau ir da­bar tik­ras ūki­nin­kas, ne­ga­lin­tis nė die­nos iš­tver­ti be tech­ni­kos. Vai­ki­nas mo­ko­si vai­ruo­ti ir leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį, lai­kys tei­ses. Teo­ri­jos eg­za­mi­nas – jau įveik­tas. Li­ko tik sėk­min­gai iš­lai­ky­ti va­žia­vi­mo eg­za­mi­ną.

Tu­rė­da­mas lais­vo lai­ko, sa­vait­ga­liais, per moks­lei­vių ato­sto­gas, Do­na­tas dir­ba „Lu­gan­to­je“. Anks­čiau, kai ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti trak­to­rių, per va­sa­ras ra­vė­da­vo bend­ro­vė­je dar­žus. Kiek tik pi­ni­gų už­si­dirb­da­vo, vis­ką, pa­sak ma­mos, in­ves­tuo­da­vo į spor­tą. Pir­ko įvai­rių svar­me­nų.

„Ša­lia mū­sų so­dy­bos gy­ve­na ma­no ma­ma. Do­na­tas sa­vo mo­čiu­tės li­ku­sio­je ne­be­nau­do­ja­mo­je dar­ži­nė­je įsi­ren­gė sa­vo­tiš­ką spor­to sa­lę, daž­nai ir ten už­trun­ka“, – pa­sa­ko­jo Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė.

Pen­kio­lik­me­tis Jus­ti­nas kai­me jau ži­no­mas kaip ar­tis­tas. Per­nai vai­ki­nu­kas su­vai­di­no vai­kiš­ka­me, bend­ruo­me­nės spek­tak­ly­je Zui­kį, šie­met jam jau te­ko vie­nas iš pa­grin­di­nių vaid­me­nų suau­gu­siems skir­ta­me spek­tak­ly­je – bu­vo ame­ri­ko­nas Kli­gis. Bet, pa­sak D. Ku­čins­kie­nės, ir Jus­ti­no prie kai­miš­kų dar­bų ne­rei­kia va­ru va­ry­ti.

Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė dar yra Pa­šiau­šės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja, to­dėl veik­los, už­siė­mi­mų – tik pa­dau­gė­jo. „Kaž­kaip ne­ti­kė­tai man ma­ne iš­rin­ko“, – ste­bė­jo­si.

Pa­šiau­šė, pa­sak D. Ku­čins­kie­nės, nuo jos vai­kys­tės me­tų ge­ro­kai pa­si­kei­tė. Pir­miau­sia – su­ma­žė­jo žmo­nių, ypač jau­ni­mo. Bet, kaip ir vi­sai lai­kais, yra ak­ty­vių, ener­gin­gų, darbš­čių, nea­be­jin­gų pa­šiau­šiš­kių. Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė džiau­gė­si, jog Pa­šiau­šė­je dar­bo ga­li ras­ti ko ge­ro vi­si. Jei ne vie­no­je, tai ki­to­je bend­ro­vė­je. Tik ne­rei­kia tin­gė­ti.

Pa­šiau­šiš­kė – ži­no­ma šei­mi­nin­kė. Bet mo­te­ris kuk­li­na­si, jog vi­si jos šei­mi­nin­ka­vi­mai – pa­pras­ti, dau­giau­sia iš mo­čiu­tės iš­mok­ti. Spe­cia­lių vi­rė­jų, kon­di­te­rių ar ku­li­na­rų moks­lų ji nė­ra bai­gu­si. „Ga­mi­nu iš šir­dies ir su mei­le“, – šyp­so­jo­si Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė. Sū­naus aš­tuo­nio­li­kos me­tų ju­bi­lie­jui ma­ma pa­si­sten­gė gra­žų ir ska­nų sta­lą pa­ruoš­ti, dar ir mo­čiu­tė pa­dė­jo, kiek iš­ga­lė­da­ma.

Au­to­rės nuo­tr.

Do­vi­lė Ku­čins­kie­nė sa­kė, jog kai­me gy­ven­ti ga­li­ma vi­sai ne­blo­gai. Tik ne­ga­li­ma tin­gė­ti.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas