(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

ŽEMDIRBIAMS PRISTATYTI AKTUALŪS KLAUSIMAI

2017 m. gegužės 13 d.

Tra­di­ci­nia­me žem­dir­bių su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo VšĮ „Ekoag­ros“ cent­ri­nės bu­vei­nės at­sto­vas Re­mi­gi­jus Sta­nis­lo­vas Ge­ru­lis, Tel­šių fi­lia­lo at­sto­vai Rim­vy­das Jo­naus­kas ir Ra­sa Še­pu­tie­nė.

Rim­vy­das Jo­naus­kas skai­tė pra­ne­ši­mą „Ser­ti­fi­ka­vi­mo ak­tua­li­jos ir nau­jo­vės 2017 me­tais“. Pra­ne­šė­jas eko­lo­gi­nių ūkių sa­vi­nin­kus su­pa­žin­di­no su eko­lo­gi­nio že­mės ūkio tai­syk­lių pa­kei­ti­mais. Pa­gal tai­syk­les pa­reiš­kė­jai už­pil­dy­tą pa­ra­mos už že­mės ūkio naud­me­nas ir ki­tus plo­tus bei gy­vu­lius pa­raiš­ką tu­ri pa­teik­ti iki bir­že­lio 6 die­nos. Ser­ti­fi­kuo­jan­tys eko­lo­gi­nę ga­my­bą, nau­do­da­mie­si Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­for­ma­ci­ne sis­te­ma (ŽŪ­MIS) ar­ba raš­tu kas­met pa­gal ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gos nu­sta­ty­tą for­mą tu­ri pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją ser­ti­fi­ka­vi­mo įstai­gai ei­na­mai­siais me­tais iki sau­sio 15 die­nos apie vi­są praė­ju­siais me­tais eko­lo­gi­nės ga­my­bos bū­du užau­gin­tą / pa­ga­min­tą ir rin­kai pa­tiek­tą pro­duk­ci­ją, nu­ro­dy­ti pro­duk­to rū­šį, pa­va­di­ni­mą, kie­kį ir tu­ri­mos pro­duk­ci­jos li­ku­čius.

Trę­šian­tie­ji ser­ti­fi­kuo­ja­mus lau­kus tirš­tuo­ju mėš­lu, pu­siau skys­tuo­ju mėš­lu, skys­tuo­ju mėš­lu ar­ba sru­to­mis pri­va­lo reng­ti trę­ši­mo pla­ną pa­gal „Mėš­lo ir sru­tų tvar­ky­mo“ ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šo rei­ka­la­vi­mus bei jo lai­ky­tis.

Sėk­las eko­lo­gi­nia­me ūky­je at­nau­jin­ti rei­kia ne re­čiau kaip vie­ną kar­tą per pen­ke­rius me­tus. Rei­ka­la­vi­mas bus pra­dė­tas ver­tin­ti nuo 2018 me­tų. Pa­reiš­kė­jams, ku­rie sko­lin­gi VšĮ „Ekoag­ros“ už 2016 me­tais at­lik­tus ser­ti­fi­ka­vi­mo dar­bus, 2017 me­tais ne­bus iš­duo­da­mas pa­tvir­ti­na­ma­sis do­ku­men­tas ar nu­ta­ri­mo iš­ra­šas.

Re­mi­gi­jus Sta­nis­lo­vas Ge­ru­lis su­pa­žin­di­no su na­cio­na­li­ne že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės sis­te­ma, ku­ri pa­kei­tė Lie­tu­vo­je nuo 2007 me­tų įtei­sin­tą na­cio­na­li­nės že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų ko­ky­bės sis­te­mą. Pa­gal šią sis­te­mą ga­mi­na­mi pro­duk­tai, ku­rių ko­ky­bė pra­noks­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos ir na­cio­na­li­nių tei­sės ak­tų nu­sta­ty­tus šių pro­duk­tų sau­gos, gy­vū­nų ir au­ga­lų svei­ka­tos, gy­vū­nų ge­ro­vės ar ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus ir ku­rie dėl tam tik­rų ūki­nin­ka­vi­mo ar ga­my­bos bū­dų nau­do­ji­mo pa­si­žy­mi ypa­tin­go­mis sa­vy­bė­mis. Ga­my­bos ir per­dir­bi­mo pro­ce­sas iš­si­ski­ria na­tū­ra­lu­mu, mais­tin­gu­mu bei ap­lin­kos tau­so­ji­mo as­pek­tais. Di­džiau­sia pa­ra­ma vie­nai val­dai – 2 895 eu­rai.

Sky­riaus ve­dė­ja Joa­na Mi­liaus­kie­nė pa­ra­gi­no žem­dir­bius dek­la­ruo­ti pa­sė­lius, nes, pa­ly­gi­nti su praė­ju­siais me­tais, šie­met priim­ta tik de­šim­ta­da­lis dek­la­ra­ci­jų.

Že­mės ūkio ir kai­mo plėt­ros sky­riaus inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas