(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

PAMINĖTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENA

2017 m. gegužės 13 d.

Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­tas va­ka­ras „Žo­dis, kaip žie­das, te­sisk­lei­džia lais­vai“, skir­tas Vals­ty­bės šimt­me­čiui ir Spau­dos at­ga­vi­mo, kal­bos ir kny­gos die­nai pa­mi­nė­ti.

Įžan­ga į šį ren­gi­nį ta­po vi­du­die­nio skai­ty­mai, vy­kę ne tik Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, bet ir Jun­ki­lų, Mai­ro­nių, Vai­gu­vos, Šal­te­nių, Lio­lių, Už­ven­čio bib­lio­te­ko­se, kur su­si­bū­rę sa­va­no­riai skai­tė iš­trau­kas iš jiems pa­ti­ku­sio kū­ri­nio lie­tu­vių kal­ba, da­li­jo­si sa­vo skai­ty­mo pa­tir­ti­mis. Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­kę skai­ty­mai nu­ste­bi­no da­ly­vių pa­si­rink­tų kū­ri­nių įvai­ro­ve: nuo iš­trau­kų iš Ho­me­ro „Ilia­dos“, iki kraš­tie­čių Te­re­sės Ri­mu­lai­ty­tės ir Da­lios Kar­pa­vi­čie­nės kū­ri­nių.

Tą pa­čią die­ną pri­si­min­tos su Kel­mės kraš­tu su­si­ju­sios ir 1918–1940 me­tų lai­ko­tar­piu kraš­to ir ša­lies spau­do­je, kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ba­ruo­se dir­bu­sios as­me­ny­bės, at­kreip­tas dė­me­sys į lais­vo žo­džio, kaip ga­li­my­bės reikš­ti min­tis, įsi­ti­ki­ni­mus, kal­bė­ti ir skai­ty­ti sa­vo kal­ba, svar­bą. Va­ka­rą pra­dė­ju­si Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ri­ta Gri­šie­nė sa­kė, kad lais­vas žo­dis – kiek­vie­nos lais­vos vals­ty­bės puo­se­lė­ja­ma ir pa­lai­ko­ma ver­ty­bė. Svar­bu ne­pa­mirš­ti ir nuo­lat ak­tua­li­zuo­ti šių ver­ty­bių svar­bą, pri­min­ti, kaip jų pra­ra­di­mas ga­li pa­keis­ti gy­ve­ni­mą, kiek daug žmo­giš­kų­jų pa­stan­gų pa­rei­ka­la­vo sie­kis jas įtvir­tin­ti.

Apie kal­bos moks­lą ne­prik­lau­so­my­bės pra­džio­je sa­vo pra­ne­ši­me kal­bė­jo Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Egi­di­jus Ūk­sas. Pa­sak jo, at­kū­rus ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą 1918 me­tais, pa­siek­ti, kad lie­tu­vių kal­ba tap­tų vals­ty­bi­ne, ta­po ne­men­ku iš­šū­kiu. Dau­gia­tau­tė­je Lie­tu­vo­je iki tol vals­ty­bi­nė kal­ba bu­vo ru­sų, moks­lo – len­kų, lo­ty­nų, ru­sų, vers­le vy­ra­vo len­kų ir heb­ra­jų kal­bos, o lie­tu­viš­kai įvai­rio­mis tar­mė­mis dau­giau­sia kal­bė­jo tik vals­tie­čiai.

Vis dėl­to 1922 m. lie­tu­vių kal­ba ta­po vals­ty­bi­ne, nors jos įsi­tvir­ti­ni­mo ke­lias vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je ne­bu­vo pa­pras­tas. Ne tik kal­bi­nin­kams, bet ir prie vals­ty­bės vai­ro tuo­met sto­vė­ju­siems žmo­nėms te­ko at­lik­ti di­džiu­lį dar­bą ku­riant ter­mi­ni­ją, nor­mi­nant kal­bą.

E. Ūk­sas pri­mi­nė, kad ku­rį lai­ką mū­sų ra­jo­ne dir­bęs J. Tal­man­tas bu­vo vie­nas iš tų, ku­riems tuo­met pa­ti­kė­ta reng­ti lie­tu­viš­kos ra­šy­bos re­for­mą. Žur­na­lis­tas Al­vy­das Geš­tau­tas kal­bė­jo apie spau­dos rei­ka­lus, spau­dos lais­vę, šian­die­ni­nius iš­šū­kius, bu­vo kri­tiš­kas kai ku­riems val­džios spren­di­mams, ban­dy­mams ri­bo­ti spau­dos lais­vę.

Apie pri­gim­ti­nę kal­bą – tar­mes – kal­bė­jo Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Emi­li­ja Kviet­ku­vie­nė. Mo­ky­to­ja pa­si­džiau­gė, kad jau­niems žmo­nėms vis dar įdo­mūs sa­vos kal­bos ty­ri­nė­ji­mai ir, rem­da­ma­si mi­nė­tos gim­na­zi­jos moks­lei­vės Li­nos Ki­vi­liū­tės dar­bu, pa­tei­kė Kra­žių šnek­tos var­to­ji­mo pa­vyz­džių, o ren­gi­nio da­ly­viams su­ren­gė nuo­tai­kin­gą tar­miš­kų žo­džių vik­to­ri­ną.

Šios gim­na­zi­jos de­šim­to­kė Ži­vi­lė Nu­tau­tai­tė pa­pa­sa­ko­jo sak­mę „Ait­va­ro do­va­na gra­žuo­lei“ apie Birž­kal­nio pi­lia­kal­nį.

Va­ka­rą sa­vo at­lie­ka­mo­mis dai­no­mis paį­vai­ri­no kel­miš­kiai Gab­rie­lius Šur­na, Man­tas Ro­lo­vė­cas ir Ar­man­das Druk­te­nis.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis pa­si­džiau­gė, kad šį kar­tą dė­me­sys bu­vo skir­tas ir kal­bai, ir kny­gai, ir spau­dai. Ra­jo­no va­do­vas pa­lin­kė­jo ne­bi­jo­ti kri­ti­kos, iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę.

Va­ka­ras, ku­rio me­tu bu­vo ap­tar­ti svar­biau­si inst­ru­men­tai, ve­dan­tys į pa­ži­ni­mą, o drau­ge ir į atei­tį – lais­vas žo­dis, ga­li­my­bė reikš­ti min­tis, įsi­ti­ki­ni­mus, kal­bė­ti ir skai­ty­ti sa­vo gim­tą­ja kal­ba, su­do­mi­no ke­tu­rių kar­tų at­sto­vus, ku­rie ir pa­si­bai­gus ren­gi­niui dar il­gai dis­ku­ta­vo.

Vir­gi­ni­ja NA­VI­KIE­NĖ

Vai­dos SUT­KIE­NĖS nuo­tr.

Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Emi­li­ja Kviet­ku­vie­nė pri­mi­nė, jog yra pri­gim­ti­nė kal­ba – tar­mė.

Lais­vam žo­džiui skir­tą va­ka­rą sa­vo at­lie­ka­mo­mis dai­no­mis paį­vai­ri­no kel­miš­kiai Gab­rie­lius Šur­na, Man­tas Ro­lo­vė­cas ir Ar­man­das Druk­te­nis.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas