(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vienkiemyje karaliauja būrys ožkų

2017 m. gegužės 13 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Sa­lo­mė­jos Bar­zins­kie­nės ir Sta­sio Le­va­na­vi­čiaus Žad­vai­nių kai­mo vien­kie­my­je ka­ra­liau­ja bū­rys ož­kų. Da­lis ries­ta­ra­gių ir be­ra­gių, bal­tų ir mar­gų, ra­mes­nių ir nuo­lat me­ke­nan­čių ož­kų ga­no­si pa­lei Kra­žan­tę, ki­tos – dar tvar­te, nes pa­va­sa­ris kol kas šykš­ti ši­lu­mos.

Ož­kų au­gin­to­ja sa­kė, jog šie gy­vu­liai jai pa­tin­ka la­biau ne­gu kar­vės dėl šva­raus ir tai­kaus bū­do, ska­naus ir mais­tin­go pie­no bei sū­rių.

daliak@skrastas.lt

Ge­riau už kar­vę

Žad­vai­nių kai­me, pa­lei Kra­žan­tę, vien­kie­my­je, ant jau spė­ju­sios paū­gė­ti pie­ve­lės žo­lės ga­no­si ke­lios ož­kos. Gy­vu­liai – vi­sai ne­baugš­tūs, smal­sūs, pa­si­tin­ka įvai­riau­siais me­ke­ni­mais.

Ož­kų šei­mi­nin­kė Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog pir­mo­ji ož­ka į Žad­vai­nius at­ke­lia­vo iš Kel­mės. Vė­liau dar pir­ko ož­kų Kau­ne, Šiau­liuose. Vien­kie­my­je ka­ra­liau­ja įvai­rios ož­kos: ir pa­pras­tos, lie­tu­viš­ko­s, ir Za­ne­no bei Nu­bi­jos, al­pi­nės miš­rū­nės. Šei­mi­nin­kei vi­sos ož­ky­tės – vie­no­dai mie­los.

Ož­kos, ne­se­niai at­si­ve­du­sios ož­kiu­kių, dar lai­ko­mos tvar­te. Iš vi­so per ke­lerius me­tus ož­kų bū­rys pa­gau­sė­jo be­veik iki dvi­de­šim­ties.

„Nors sa­ko­ma, kad vie­to­je de­šimt ož­kų ge­riau lai­ky­ti vie­ną kar­vę, man ož­kos už kar­vę ge­riau. Šie gy­vu­liai tvar­kin­gi, šva­rūs, duo­da ska­nų ir svei­ką pie­ną, iš ku­rio ga­li­ma daug ko pa­si­ga­min­ti“, – ne­pa­lio­vė ož­kų gir­ti S. Bar­zins­kie­nė.

Spau­džia ož­kų pie­no sū­rius, mu­ša svies­tą

Ož­kų au­gin­to­ja pa­sa­ko­jo, jog iš suau­gu­sios, svei­kos ož­kos per die­ną ga­li­ma pri­melž­ti du–tris lit­rus pie­no. Ge­riau ož­ką pri­žiū­rė­si, ge­res­nio pa­ša­ro duo­si, Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, ir pie­no dau­giau bus. Ož­kos la­bai mėgs­ta grauž­ti mor­kas, ko­pūs­tų la­pus, obuo­lius.

Iš šiuo me­tu mel­žia­mų sep­ty­nių ož­kų šei­mi­nin­kė pri­mel­žia apie 15 lit­rų pie­no. S. Bar­zins­kie­nė mėgs­ta at­si­ger­ti švie­žio pie­no, da­lį – rau­gi­na, nu­grie­bia ir grie­ti­nės. Iš sal­daus pie­no mo­te­ris spau­džia įvai­rius sū­rius. Ne­se­niai į Pak­ra­žan­ty­je vy­ku­sią Jur­gi­nių šven­tę žad­vai­niš­kė at­ve­žė varš­kės sū­rių su įvai­riais prie­dais. Pa­ban­dė – la­bai pa­ti­ko sū­ris su ke­pin­to­mis sau­lėg­rą­žo­mis.

Ož­kų au­gin­to­ja ret­sy­kiais pa­si­ga­mi­na ir ly­dy­to sū­rio. Į varš­kę įbe­ria drus­kos, iš­mai­šo ir lai­ko šil­to­je vie­to­je tris pa­ras. Vė­liau iš­ly­do svies­tą, su­mai­šo su varš­kės ma­se, pa­kai­ti­na ir su­pi­la į no­ri­mą for­mą.

„Esu ban­džiu­si su­muš­ti ir svies­to. Pa­vy­ko, ga­vo­si la­bai ska­nus, tik neįp­ras­tos spal­vos. Kar­vių pie­no svies­tas – gel­to­nas, ož­kų – bal­tas“, – sa­kė Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė.

Nuo mies­to gal­vą skau­da

S. Bar­zins­kie­nė gi­mė, au­go ir iki šiol gy­ve­na sa­va­me kraš­te. Mo­ters gim­ti­nė – kiek to­lė­liau nuo Žad­vai­nių, Pa­lė­ki­nio, anks­čiau va­din­to Mor­kiais, kai­me.

1828 me­tais Mor­kiuo­se gi­mė ir au­go An­ta­nas Mac­ke­vi­čius – ku­ni­gas ir dva­si­nis su­ki­lė­lių va­das. Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė la­bai di­džiuo­ja­si esan­ti iš to pa­ties kai­mo. A. Mac­ke­vi­čius pir­ma­sis iš­kė­lė 1863 me­tų su­ki­li­mo vė­lia­vą Lie­tu­vo­je, iš­sa­kė ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos idė­ją. Ir pa­ts ko­vo­jo iki suė­mi­mo gruo­džio 17 die­ną. Po 11 die­nų vie­nas su­ki­lė­lių va­dų, at­si­sa­kęs iš­duo­ti ki­tus, bu­vo pa­kar­tas Kau­ne.

S. Bar­zins­kie­nė sa­kė, jog jos tė­viš­kės kai­me A. Mac­ke­vi­čiui at­min­ti pa­sta­ty­tas pa­mink­li­nis ak­muo ir kop­lyts­tul­pis prie ke­lio. Ta­ry­bi­niais me­tais šią vie­to­vę su­po Sta­li­no ir Le­ni­no ko­lū­kiai.

Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė džiau­gė­si, jog jos gy­ve­ni­mas il­gam iš sa­vo­jo kraš­to ne­bu­vo iš­vi­jęs. Nors trum­pam bu­vo ap­si­gy­ve­nu­si mies­te, da­bar vi­sam lai­kui su vy­ru įsi­kū­rė Žad­vai­niuo­se. Ne­se­niai įsi­gi­jo dar vie­ną so­dy­bą su ūki­niu pa­sta­tu, kad tu­rė­tų kur pa­to­giai lai­ky­ti ož­kas. Gal­būt atei­ty­je ir kar­vę lai­kys?

Šie­met pir­mą sy­kį neįp­ras­tai „pa­so­di­no“ bul­vių – pa­pras­čiau­siai už­klo­jo šie­nu. „Ban­dy­si­me už­siim­ti gam­ti­ne žem­dir­bys­te – neį­dirb­si­me že­mės nie­kaip, ne­kal­bant apie per­ka­si­mą. Įdo­mu bus lauk­ti der­liaus“, – sa­kė mo­te­ris.

Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė tvir­ti­no, jog kai­me la­bai ge­rai jau­čia­si. Ko­kia ra­my­bė, ža­lu­ma, ko­kios erd­vės, ty­ras oras! Vis­kas sa­va – pie­nas, dar­žo­vės, kiau­ši­niai, nes šei­ma tu­ri paukš­čių. „Nuo mies­to man tik gal­vą skau­da“, – sa­kė S. Bar­zins­kie­nė.

Žad­vai­nių ne­pa­mirš­ta S. Bar­zins­kie­nės ir S. Le­va­na­vi­čiaus at­ža­los, pa­gal ga­li­my­bes at­va­žiuo­ja pa­bū­ti gam­to­je, to­liau nuo triukš­mo ir dul­kių.

Au­to­rės nuo­tr.

Ož­kų bū­rį au­gi­nan­ti Sa­lo­mė­ja Bar­zins­kie­nė sa­kė, jog jai šie gy­vu­liai la­bai pa­tin­ka dėl šva­ros, tai­kaus bū­do ir ska­naus pie­no bei sū­rių.

Žad­vai­nių kai­mo vien­kie­mis – tik­ra ož­kų ka­ra­lys­tė.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas