(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Lais­vo­ji mo­ky­to­ja įkū­rė Dai­nos teat­rą

2017 m. gegužės 13 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės me­no mo­kyk­lo­je dir­ban­ti dai­na­vi­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri ir lais­vo­sios mo­ky­to­jos sta­tu­są. Mo­ky­to­ja už­sii­ma ne­for­ma­liu vai­kų ir paaug­lių ug­dy­mu Kel­mės ir Ra­sei­nių ra­jo­nuo­se. Ji sa­ko, jog to­kia veik­la, kai ga­li pa­kvies­ti dai­nuo­ti kiek­vie­ną, mo­kyk­lo­je gal­būt ne­pas­te­bė­tą vai­ką, at­sklei­džia daug ta­len­tų.

reginamus@skrastas.lt

Dirb­da­ma kaip lais­vo­ji ne­for­ma­liojo ug­dy­mo mo­ky­to­ja Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė tu­ri gau­ti in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mė­ji­mą. Be to, pa­ti pri­va­lo tu­rė­ti ne­for­ma­liajam vai­kų užim­tu­mui rei­ka­lin­gą mo­ky­mo ba­zę, nuo­mo­tis pa­tal­pas, dek­la­ra­vu­si pa­ja­mas, su­mo­kė­ti vi­sus mo­kes­čius vals­ty­bei ir „Sod­rai“. Per me­tus to­kių mo­kes­čių su­si­da­ro ke­li tūks­tan­čiai eu­rų. Te­ko pirk­ti inst­ru­men­tų ir vai­kų mo­ky­mui rei­ka­lin­gos apa­ra­tū­ros.

Ta­čiau mo­ky­to­ja sa­ko, jog vers­lo pra­džios iš­lai­das at­per­ka vai­kų nuo­šir­du­mas, pa­stan­gos ir pa­sie­ki­mai. Ji mo­ky­tis dai­na­vi­mo pa­kvie­čia ne tik ta­len­tin­gus, mo­kyk­lo­se jau pa­ste­bė­tus vai­kus, bet daž­niau­siai kai­muo­se gy­ve­nan­čius, pas glo­bė­jus au­gan­čius.

Kel­mė­je ji įkū­rė Dai­nos teat­rą. Sten­gia­si, kad vai­kai ne tik re­pe­tuo­tų, bet ir pa­si­ro­dy­tų sce­no­je. „Tai di­di­na vai­ko sa­vi­ver­tę, mo­ko nu­ga­lė­ti sce­nos ir vie­šu­mos bai­mę“,– įsi­ti­ki­nu­si po­nia Jū­ra­tė.

Dai­nos teat­rą lan­ko da­lis Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro mo­ki­nių, da­lis iš „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos. Ra­sei­nių ra­jo­ne mo­ky­to­ja taip pat tu­ri du bū­re­lius kai­mo mo­kyk­lo­se.

Treč­da­lis jos uži­ma­mų vai­kų au­ga pas glo­bė­jus. Kai ku­rie ne­pil­na­me­čiai – su­dė­tin­go li­ki­mo, pa­tys jau tu­ri vai­kų. Yra vai­kų iš glo­bos na­mų. Per sa­vai­tę jie gy­ve­na bend­ra­bu­ty­je. O sa­vait­ga­liais pra­šo, kad pri­glaus­tų bend­ra­moks­lių tė­vai, nes ne­tu­ri kur ei­ti. Jiems la­bai svar­būs dai­na­vi­mo už­siė­mi­mai. Tai ir užim­tu­mas, ir įti­kė­ji­mas, jog ir jie nė­ra nie­kam ti­kę, ne­ga­būs.

Mo­ky­to­ją džiu­gi­na ir jos ug­dy­ti­nių pa­sie­ki­mai. An­tai Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro mo­ki­nys Egi­di­jus Mi­ko­vi­čius Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me dai­nos kon­kur­se „Lais­vės pa­va­sa­ris“ pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Tik nuo va­sa­rio mė­ne­sio pra­dė­ju­sios dai­nuo­ti „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nės Orin­ta ir Gin­tė jau pa­si­ro­dė sce­no­je. „Mer­gai­tėms dar trūks­ta drą­sos, ta­čiau jos tu­ri pui­kius dai­na­vimo duo­me­nis, apie ku­riuos ir pa­čios ne­ži­no­jo. O Egi­di­jus Mi­ko­vi­čius tu­ri iš­skir­ti­nį, la­bai gra­žų bal­są“, – džiau­gia­si mo­ky­to­ja.

Ji sten­gia­si drą­sin­ti mo­ki­nius. Ve­da vi­sur, kur ga­li­ma pa­si­ro­dy­ti. Dai­nos teat­ras ne­se­niai kon­cer­ta­vo Eu­ro­pos die­nos ren­gi­ny­je bib­lio­te­ko­je.

Da­ly­va­vo ang­lų dai­nos kon­kur­suo­se ir ru­sų kal­bos šven­tė­je. Ren­gia pro­gra­mą ge­gu­žės pa­bai­go­je vyk­sian­čiai Liau­dies me­no šven­tei.

Vai­kai mo­kosi ne tik dai­nuo­ti, bet ir dar­buo­tis su apa­ra­tū­ra. An­tai ket­vir­to­kas Gvi­das ve­dė ren­gi­nį Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­re.

„Gal­būt ne vi­si ma­no mo­ki­niai at­si­skleis di­džiu­liais ta­len­tais. Ta­čiau ma­nau, jog dir­bu ne tik ug­do­mą­jį, bet ir svar­bų pre­ven­ci­nį dar­bą. Užim­ti, su­do­min­ti vai­kai ir paaug­liai re­čiau pa­slys, ne­tu­rės ka­da gal­vo­ti apie blo­gus da­ly­kus“, – įsi­ti­ki­nu­si mo­ky­to­ja.

J. Šir­ku­vie­nė ne­sle­pia, sun­ko­ka dar­buo­tis dvie­juo­se ra­jo­nuo­se, dar­dė­ti vieš­ke­liais į Ra­sei­nių ra­jo­no kai­mo mo­kyk­las. Ta­čiau ma­to sa­vo dar­bo pra­smę. Tai nau­da so­cia­liai nu­skriaus­tiems vai­kams. Nes­le­pia, jog, ma­žė­jant pa­mo­kų, tai ir ga­li­my­bė mo­ky­to­jui pa­pil­dy­ti sa­vo biu­dže­tą.

Au­to­rės nuo­tr.

Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė sa­ko, jog la­bai įdo­mu dirb­ti lais­vą­ja mo­ky­to­ja.

Egi­di­jus Mi­ko­vi­čius ta­po Pa­ne­vė­žy­je or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so „Lais­vės pa­va­sa­ris“

Dai­nos teat­ro vai­kai da­ly­va­vo Eu­ro­pos die­nos ren­gi­ny­je Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

Nuo va­sa­rio mė­ne­sio už­siė­mi­mus pra­dė­ju­sios lan­ky­ti Orin­ta (kai­rė­je) ir Gin­tė jau dai­nuo­ja sce­no­je.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

ne Jūratei, 2017-05-23 15:01
Šiaip jau viešai rašant komentarus reikėtų pagalvoti kuo žmogų kaltini. Juk visi dirbame dėl pinigų. O gal kam nors labai malonu kasdien keltis, eiti į darbą, darbe tinkamai atrodyti, eikvoti energiją, dirbti su vaikais iš socialinės rizikos šeimų arba iš viso šeimų neturinčių, suteikti jiems pasitikėjimo savimi? Gal ponia ne Jūratė tai darytų už dyka? O gal prieš rašydami žurnalistai turėtų

ne Jūratei, 2017-05-23 15:01
Šiaip jau viešai rašant komentarus reikėtų pagalvoti kuo žmogų kaltini. Juk visi dirbame dėl pinigų. O gal kam nors labai malonu kasdien keltis, eiti į darbą, darbe tinkamai atrodyti, eikvoti energiją, dirbti su vaikais iš socialinės rizikos šeimų arba iš viso šeimų neturinčių, suteikti jiems pasitikėjimo savimi? Gal ponia ne Jūratė tai darytų už dyka? O gal prieš rašydami žurnalistai turėtų

NeJūratė, 2017-05-18 01:22
Jei savo komentaru įžeidžiau-atsiprašau. Tik parašiau savo nuomonę.

Mokytoja, 2017-05-17 22:04
Ne Kelmes meno mokykla, o Kelmes Algirdo Lipeikos menu mokykla!!!

NeJūratė, 2017-05-17 22:02
Bėgt kuo toliau nuo tokių "mokytojų". Jei ne pinigai, tai jokie mokiniai ir jokia prevencija jai nebūtų įdomi. Savanaudė, save aukštai kelianti moteris. Bjauru ir skaityt tokį straipsnį. Pasidomėkit daugiau apie žmogų prieš rašant. Argi nėra tikrų mokytojų, apie kuriuos būtų galima parašyt?

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />