(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Regiono varžybų nugalėtojai – Daugėlių mokyklos pradinukai

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mės Kra­žan­tės pro­gim­na­zi­jo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­ki­nių kon­kur­so ,,Sau­go­ki­me jau­nas gy­vy­bes ke­liuo­se“ pra­di­nių kla­sių mo­ki­nių ,,Švie­so­fo­ro“ re­gio­ni­nis tu­ras. Kon­kur­se da­ly­va­vo dvy­li­ka pra­di­nu­kų ko­man­dų iš įvai­rių Šiau­lių re­gio­no mo­kyk­lų. Šiau­lių ra­jo­nui at­sto­va­vo Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės ir Nai­sių mo­kyk­lų ko­man­dos. Nu­ga­lė­to­jais ta­po dau­gė­liš­kiai.

Pra­di­nu­kų lau­kė še­šios teo­ri­nės ir trys pra­kti­nės rung­tys. Te­ko spręs­ti ke­lio eis­mo už­duo­tis, ku­rio­se rei­kė­jo pri­tai­ky­ti įgy­tas teo­ri­nes sau­gaus eis­mo ži­nias. Moks­lei­viai dė­lio­jo ke­lio ženk­lų dė­lio­nes, at­li­ko vik­to­ri­nos už­duo­tis, ste­bė­jo ir ko­men­ta­vo vaiz­do už­duo­tį. Nau­jau­sia už­duo­tis – ša­ra­dos. Var­žė­si ko­man­dų ka­pi­to­nai.

Įgy­tas pra­kti­nes sau­gaus eis­mo ži­nias var­žy­bų da­ly­viai de­monst­ra­vo ei­da­mi per ke­lią pės­čių­jų pe­rė­jo­je, san­kry­žo­je ir atš­vai­tų pra­kti­nio nau­do­ji­mo rung­ty­se. Edu­ka­ci­nia­me už­siė­mi­me mo­kė­si su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą.

Var­žy­bų da­ly­vių ži­nias ver­ti­no la­bai kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­si­džiau­gė Dau­gė­lių mo­kyk­los mo­ki­nių sau­gaus eis­mo ži­nio­mis ir pra­kti­niais įgū­džiais. Dau­gė­liš­kiai var­žy­bo­se su­rin­ko net 156 taš­kus iš 160. Pui­kiau­siai se­kė­si at­lik­ti sun­kiau­sias pra­kti­nes už­duo­tis.

Švie­so­fo­ro var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai – Kur­šė­nų Dau­gė­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nu­kai Rai­gar­das Sa­ly­ga, Sau­lius Ši­vic­kas, Jus­tas Liut­vi­nas ir Ig­nė Bag­dans­ky­tė. Pa­si­ruoš­ti jiems pa­dė­jo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė, sau­gaus eis­mo bū­re­lio va­do­vė Vil­ma Ma­čiu­lie­nė.

Ge­gu­žės 25 die­ną dau­gė­liš­kiai ir Jo­niš­kio ra­jo­no M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos mo­kyk­los ko­man­dos da­ly­vaus na­cio­na­li­nė­se „Švie­so­fo­ro“ var­žy­bo­se.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Vil­mos MA­ČIU­LIE­NĖS nuo­tr.

Re­gio­no „Švie­so­fo­ro“ var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja ta­po pra­di­nu­kų iš Dau­gė­lių ko­man­da.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas