(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Paroda apie kelių dešimtmečių gyvenimą

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mės Že­mai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je praė­ju­sį ant­ra­die­nį ati­da­ry­ta pa­ro­da mįs­lin­gu pa­va­di­ni­mu „60+“. Jo­je at­si­spin­di ke­li pa­sta­rie­ji kel­miš­kių gy­ve­ni­mo de­šimt­me­čiai. Pa­ro­da skir­ta Eu­ro­pos die­nai. Ja no­rė­ta pa­ro­dy­ti, kaip kei­tė­mės kiek­vie­ną de­šimt­me­tį nuo dvi­de­šim­to­jo am­žiaus vi­du­rio iki šių die­nų.

Nuot­rau­ko­se at­si­spin­di pa­pras­tų žmo­nių gy­ve­ni­mo aki­mir­kos, ap­ran­gos ir bui­ties de­ta­lės.

Pa­ro­dos ini­cia­to­rė Mil­da Nek­ra­šė su­si­rin­ku­siems pri­mi­nė, jog praė­ju­sia­me am­žiu­je ne­tu­rė­jo­me mo­der­nių tech­no­lo­gi­jų, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų. Fo­tog­ra­fuo­tis kel­miš­kiai ei­da­vo į fo­toa­tel­jė. Dra­bu­žius daž­niau­siai siū­da­vo­si pas siu­vė­ją. Mer­gai­tės plau­kus puoš­da­vo­si kas­pi­nais.

Prog­ra­mą su­si­rin­ku­siems pa­ro­dė mo­ky­to­jos Jū­ra­tės Šir­ku­vie­nės va­do­vau­ja­mas Dai­nos teat­ras.

Nuot­rau­kas pa­ro­dai bu­vo pa­kvies­ti su­neš­ti pa­tys kel­miš­kiai. Praė­ju­sių de­šimt­me­čių gy­ve­ni­mą pri­me­nan­čias fo­tog­ra­fi­jas at­ne­šė 15 žmo­nių. Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė tvir­ti­no, jog pri­pra­šy­ti žmo­nes ne­šti nuo­trau­kas bu­vo su­dė­tin­ga.

„Kel­mės kraš­to“ inf.

Re­gi­nos MUS­NEC­KIE­NĖS nuo­tr.

Bib­lio­te­kos dar­buo­to­ja Mil­da Nek­ra­šė su­ma­nė ori­gi­na­lia pa­ro­da pa­mi­nė­ti Eu­ro­pos die­ną.

Pa­ro­dos nuo­tr.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas