(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

„Kelmės taurę“ iškovojo šeimininkai

2017 m. gegužės 11 d.

Šeš­ta­die­nį Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro spor­to sa­lė­je vy­ko pir­ma­sis at­vi­ras Kel­mės mies­to lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ko­man­di­nis tur­ny­ras „Kel­mės tau­rė“. Nu­ga­lė­to­ja ta­po šei­mi­nin­kų ko­man­da.

Po be­veik de­šimt­me­čio lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bų ne­bū­tų pa­vy­kę su­reng­ti be Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los pa­gal­bos, ku­ri praė­ju­siais me­tais, lais­vų­jų im­ty­nių 40-me­čio Kel­mė­je pro­ga, nu­pir­ko nau­ją, vi­sus tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­tį im­ty­nių ki­li­mą.

Tur­ny­re da­ly­va­vo ke­tu­rios pa­jė­giau­sios pa­sta­rų­jų ke­lerių me­tų Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių ko­man­dos jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je: Vil­niaus, Klai­pė­dos, Vil­ka­viš­kio ir Kel­mės. Var­žy­bos bu­vo vyk­do­mos pa­gal ko­man­di­nį tur­ny­ro for­ma­tą. Ko­man­dos ko­vo­jo tar­pu­sa­vy­je, kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je vy­ko po vie­ną su­si­ti­ki­mą. Nu­ga­lė­to­ja ta­po dau­giau ko­vų lai­mė­ju­si ko­man­da. Tur­ny­re ko­vė­si 13 svo­rio ka­te­go­ri­jų im­ty­ni­nin­kai.

Pir­ma­jame ra­te Kel­mės ko­man­da su­si­ti­ko su Klai­pė­dos ko­man­da, ku­rią nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 11:2. Ant­ra­jame ra­te, taip pat už­tik­rin­tai, re­zul­ta­tu 11:2 bu­vo nu­ga­lė­ta ir Vil­niaus ko­man­da. Di­džiau­sia int­ri­ga bu­vo ko­vo­je prieš ypač pa­jė­gią Vil­ka­viš­kio rink­ti­nę, ją kel­miš­kiams pa­vy­ko įveik­ti re­zul­ta­tu 8:5. Lai­mė­ju­si vi­sus ma­čus, aud­rin­gai pa­lai­ko­ma žiū­ro­vų, Kel­mės ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Ant­ri li­ko Vil­ka­viš­kio, tre­ti – Vil­niaus im­ty­ni­nin­kai.

Kel­mės ko­man­dai at­sto­va­vo 16 im­ty­ni­nin­kų, svo­rio ka­te­go­ri­jo­se nuo 26 iki 85 ir dau­giau ki­log­ra­mų.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­jo Sau­liui Mi­chai­lo­vui, Ri­tai Sto­nie­nei, Jur­gi­tai Leš­čaus­kie­nei, Kęs­tu­čiui ir Ri­man­tui Kuo­riams, Do­na­tui Gab­šiui, Al­gir­dui Kuo­riui, Min­dau­gui Rei­me­riui, Au­ri­mui Kuo­riui ir Jus­tui Au­gus­čiui už pa­gal­bą ruo­šian­tis tur­ny­rui ir jo me­tu.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pir­mo­jo at­vi­ro­jo Kel­mės mies­to lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ko­man­di­nio tur­ny­ro „Kel­mės tau­rė“ nu­ga­lė­to­ja ta­po šei­mi­nin­kų ko­man­da.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />