(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

„Kelmės taurę“ iškovojo šeimininkai

2017 m. gegužės 11 d.

Šeš­ta­die­nį Kel­mės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro spor­to sa­lė­je vy­ko pir­ma­sis at­vi­ras Kel­mės mies­to lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ko­man­di­nis tur­ny­ras „Kel­mės tau­rė“. Nu­ga­lė­to­ja ta­po šei­mi­nin­kų ko­man­da.

Po be­veik de­šimt­me­čio lais­vų­jų im­ty­nių var­žy­bų ne­bū­tų pa­vy­kę su­reng­ti be Kel­mės vai­kų ir jau­ni­mo spor­to mo­kyk­los pa­gal­bos, ku­ri praė­ju­siais me­tais, lais­vų­jų im­ty­nių 40-me­čio Kel­mė­je pro­ga, nu­pir­ko nau­ją, vi­sus tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­tį im­ty­nių ki­li­mą.

Tur­ny­re da­ly­va­vo ke­tu­rios pa­jė­giau­sios pa­sta­rų­jų ke­lerių me­tų Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių ko­man­dos jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je: Vil­niaus, Klai­pė­dos, Vil­ka­viš­kio ir Kel­mės. Var­žy­bos bu­vo vyk­do­mos pa­gal ko­man­di­nį tur­ny­ro for­ma­tą. Ko­man­dos ko­vo­jo tar­pu­sa­vy­je, kiek­vie­no­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je vy­ko po vie­ną su­si­ti­ki­mą. Nu­ga­lė­to­ja ta­po dau­giau ko­vų lai­mė­ju­si ko­man­da. Tur­ny­re ko­vė­si 13 svo­rio ka­te­go­ri­jų im­ty­ni­nin­kai.

Pir­ma­jame ra­te Kel­mės ko­man­da su­si­ti­ko su Klai­pė­dos ko­man­da, ku­rią nu­ga­lė­jo re­zul­ta­tu 11:2. Ant­ra­jame ra­te, taip pat už­tik­rin­tai, re­zul­ta­tu 11:2 bu­vo nu­ga­lė­ta ir Vil­niaus ko­man­da. Di­džiau­sia int­ri­ga bu­vo ko­vo­je prieš ypač pa­jė­gią Vil­ka­viš­kio rink­ti­nę, ją kel­miš­kiams pa­vy­ko įveik­ti re­zul­ta­tu 8:5. Lai­mė­ju­si vi­sus ma­čus, aud­rin­gai pa­lai­ko­ma žiū­ro­vų, Kel­mės ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Ant­ri li­ko Vil­ka­viš­kio, tre­ti – Vil­niaus im­ty­ni­nin­kai.

Kel­mės ko­man­dai at­sto­va­vo 16 im­ty­ni­nin­kų, svo­rio ka­te­go­ri­jo­se nuo 26 iki 85 ir dau­giau ki­log­ra­mų.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­riai dė­ko­jo Sau­liui Mi­chai­lo­vui, Ri­tai Sto­nie­nei, Jur­gi­tai Leš­čaus­kie­nei, Kęs­tu­čiui ir Ri­man­tui Kuo­riams, Do­na­tui Gab­šiui, Al­gir­dui Kuo­riui, Min­dau­gui Rei­me­riui, Au­ri­mui Kuo­riui ir Jus­tui Au­gus­čiui už pa­gal­bą ruo­šian­tis tur­ny­rui ir jo me­tu.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Pir­mo­jo at­vi­ro­jo Kel­mės mies­to lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ko­man­di­nio tur­ny­ro „Kel­mės tau­rė“ nu­ga­lė­to­ja ta­po šei­mi­nin­kų ko­man­da.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas