(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Varna svarbiau už žmogų

2017 m. gegužės 11 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės ka­pi­nių pa­kraš­ty­je var­nos der­gia am­ži­no poil­sio at­gu­lu­sių žmo­nių ka­pus. Juos den­gian­čios plokš­tės ar juo­sian­tys bor­te­liai nu­taš­ky­ti paukš­čių iš­ma­to­mis. Iš­ma­tų že­mė­la­piai ir ant trin­ke­lė­mis iš­dė­tų ta­kų. Ka­pus lan­kan­tys ar­ti­mie­ji sa­ko, jog įžū­lūs paukš­čiai kar­tais ap­der­gia ir jų dra­bu­žius ar gal­vas.

reginamus@skrastas.lt

Pa­si­gen­da pa­gar­bos

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si kel­miš­kė „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja. Gar­baus am­žiaus mo­te­ris pa­sa­ko­jo ne­ga­lin­ti daž­nai nuei­ti į ka­pi­nes, to­dėl vy­ro ka­pą ap­den­gė gra­ni­to plokš­tė­mis. Ta­čiau vis tiek ke­lio­nės į ka­pi­nes – neiš­ven­gia­mos.

Už ka­pi­nių tvo­ros, bu­vu­sio Kel­mės dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, kur šiuo me­tu įsi­kū­ręs mu­zie­jus, me­džiuo­se liz­dus su­si­su­kę pul­kai var­nų. Jos pe­ri vai­kus, pa­skui su gau­sio­mis šei­my­no­mis skrai­do virš ka­pų, kai nie­ko nė­ra, ir nu­si­lei­džia, pri­pė­duo­ja ir pri­der­gia ant ka­pų.

Paukš­čių iš­ma­tos pri­džiū­va, taip pa­pras­tai nu­va­ly­ti – neį­ma­no­ma. Ten­ka at­si­neš­ti van­dens, pa­mink­lą ir ka­po dan­gą iš pra­džių nu­gran­dy­ti pei­liu, pa­skui nu­plau­ti. Be pei­lio ir še­pe­čio nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Po die­nos ki­tos – vėl tas pa­ts. Gran­dant ga­di­na­mos plokš­tės. Be to, rei­kia jė­gų ir vaikš­čio­ti į ka­pi­nes, ir ne­šio­tis van­de­nį, ir tvar­ky­ti.

„Nė­ra pa­gar­bos nei gy­viems, nei mi­ru­siems. Var­na svar­biau už žmo­gų. Ir aš ša­lia vy­ro at­gul­siu. Ne­no­riu gu­lė­ti mėš­le“, – pik­ti­no­si mo­te­ris.

Ji pa­sa­ko­jo, jog pa­sku­ti­nė­je ka­pi­nių ei­lė­je esan­čių ka­pa­vie­čių sa­vi­nin­kai bu­vo su­rin­kę pa­ra­šus, kad ka­pi­nin­kė ką nors da­ry­tų dėl ne­tvar­kos. Ža­dė­ta prie ka­pi­nių tvo­ros esan­čius me­džius nu­pjau­ti. Bet taip ir te­bes­to­vi jau ke­le­ri me­tai. Pa­pū­tus stip­res­niam vė­jui, mo­ters tei­gi­mu, me­džiai net tra­ta. Ga­li nu­lūž­ti ir už­virs­ti ant ka­pų ar­ba žmo­gaus. Vie­ną me­dį aud­ra jau nu­lau­žė.

Var­nas sau­go Eu­ro­pa, me­džius – kul­tū­ros pa­vel­das

Kel­mės ka­pi­nin­kė Dia­na Ša­pa­lai­tė re­dak­ci­jai tvir­ti­no ne­pri­si­me­nan­ti, kad kas nors bū­tų rin­kęs pa­ra­šus dėl var­nų. Rin­ko, kad bū­tų at­ves­tas van­duo. „Už ka­pi­nių tvo­ros esan­ti te­ri­to­ri­ja ka­pi­nėms ne­prik­lau­so. Ne­ga­liu už ją at­sa­ky­ti. Tik se­niū­nas ga­li at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus“, – sa­kė D. Ša­pa­lai­tė.

Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis tvir­ti­no, jog anks­čiau var­nas iš me­džių bai­dy­da­vo ar­ba šau­dy­da­vo. Me­džio­to­jai per se­zo­ną jų pri­šau­dy­da­vę šim­tus. Ir me­džio­to­jai akies mik­lu­mą iš­ban­dy­da­vę, ir var­nos ka­pi­nes ma­žiau terš­da­vo.

Ta­čiau Lie­tu­vai įsto­jus į Eu­ro­pos Są­jun­gą, paaiš­kė­jo, jog var­na yra sau­go­mas paukš­tis. Nuo ko­vo 1 die­nos iki lie­pos jų ne­ga­li­ma nei šau­dy­ti, nei bai­dy­ti.

„Var­na – šiukš­ly­nų paukš­tis, – tvir­ti­no se­niū­nas. – Eu­ro­pos ša­lys gy­ve­na tvar­kin­gai, ten ma­žiau šiukš­ly­nų, to­dėl ir var­nų tė­ra tik vie­na ki­ta. Vi­sos, ma­tyt, su­skri­do į Lie­tu­vą. Kol Kel­mės pu­šy­ne bu­vo są­var­ty­nas, jos ten kaps­ty­da­vo­si. Kai są­var­ty­ną pa­nai­ki­no, var­nos per­si­kė­lė į mies­tą, kur pil­na šiukš­lių dė­žių, kon­tei­ne­rių.“

Gal­būt nu­pjo­vus me­džius, au­gan­čius ša­lia ka­pi­nių tvo­ros, paukš­čiai iš­skris­tų kur nors ki­tur ir ka­pi­nių ne­terš­tų? Ta­čiau dva­ras ir vi­sa jam pri­klau­san­ti te­ri­to­ri­ja įtrauk­ta į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą. Ver­ty­bė ga­li bū­ti ir te­ri­to­ri­jo­je au­gan­tys me­džiai.

Se­niū­nas pa­ža­dė­jo ru­de­nį pa­pra­šy­ti Kul­tū­ros ver­ty­bių de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų, kad jie įver­tin­tų me­džius ir pa­sa­ky­tų, ar ga­li­ma juos iš­pjau­ti. Jei­gu gau­tų lei­di­mą, se­niū­ni­ja pa­si­rū­pin­tų, kad me­džiai bū­tų nu­pjau­ti.

Ta­čiau abe­jo­ja, ar paukš­čiai į ka­pi­nes neatsk­ris ir iš to­liau. O gal su­si­suks liz­dus ka­pi­nė­se au­gan­čiuo­se me­džiuo­se ir dergs ki­tus ka­pus.

Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė tvir­ti­no, jog te­ri­to­ri­ja pri­skir­ta tvar­ky­ti se­niū­ni­jai. Lie­pų alė­jo­je au­gan­čių me­džių pjau­ti ne­ga­li­ma. Sa­vai­mi­nius – ga­li­ma. Tik tu­ri duo­ti lei­di­mą Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­tas. Ar ša­lia ka­pi­nių au­gan­tys me­džiai so­din­ti kaip dva­ro te­ri­to­ri­jos aug­me­ni­ja, ar iš­dy­go ir išau­go sa­vai­me, mu­zie­ji­nin­kai tvir­ti­na do­ku­men­to ne­tu­rin­tys.

Au­to­rės nuo­tr.

Var­nų ko­lo­ni­jos ap­si­gy­ve­no aukš­tuo­se me­džiuo­se ša­lia ka­pi­nių tvo­ros.

Var­nos ap­der­gia ka­pus, pri­ne­ša ša­kų. Mi­ru­sių­jų ar­ti­mie­ji ne­spė­ja kuop­ti ka­pa­vie­čių.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas