(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Sužalota ranka išdavė draugo šautuvus

2017 m. gegužės 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Į Kel­mės li­go­ni­nę dėl su­ža­lo­tos ran­kos at­vy­kęs 39 me­tų vy­ras me­di­kus ti­ki­no, jog su­si­ža­lo­jo plak­tu­ku tren­kęs į pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį. Ta­čiau aiš­ki­nan­tis įvy­kio de­ta­les nu­sta­ty­ta, jog vy­rui al­kū­nę su­ža­lo­jo jo drau­go ne­le­ga­liai lai­ko­mas šau­tu­vas.

reginamus@skrastas.lt

Al­kū­nė­s žaizda

Kel­mės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te by­la dėl neat­sar­gaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo per­kva­li­fi­kuo­ta į by­lą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šaud­me­ni­mis. Mat po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti nau­jų ap­lin­ky­bių, ku­rias su įvy­kiu su­si­jęs as­muo ban­dė nu­slėp­ti.

Šie­met ko­vo 19-ąją į Kel­mės li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių krei­pė­si 39 me­tų vy­ras dėl kai­rio­sios ran­kos al­kū­nė­s šau­ti­nės žaiz­dos. Pri­rei­kė sku­bios ope­ra­ci­jos ir sta­cio­na­raus gy­dy­mo. Li­go­ni­nės dar­buo­to­jai apie įvy­kį pra­ne­šė po­li­ci­jai.

Me­la­vo apie pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį

Po ope­ra­ci­jos sveiks­tan­tis Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jas ap­klau­sia­mas po­li­ci­jos aiš­ki­no, jog al­kū­nę su­si­ža­lo­jo trenk­da­mas plak­tu­ku į pa­miš­kė­je ras­tą šo­vi­nį.

Pir­mi­nė įvy­kio ver­si­ja at­ro­dė lyg ir įti­ki­na­ma. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su šaud­me­ni­mis.

Ta­čiau vy­ro aiš­ki­ni­mas pa­rei­gū­nams su­kė­lė kai ku­rių abe­jo­nių. Pra­dė­jus aiš­kin­tis de­ta­liau, ki­lo įta­ri­mas, jog nu­ken­tė­jęs vy­ras sle­pia tik­rą­sias įvy­kio ap­lin­ky­bes. Abe­jo­nes paašt­ri­no me­di­ci­nos eks­per­tų iš­va­dos, ku­rios ro­dė ki­to­kį al­kū­nės su­ža­lo­ji­mo po­bū­dį, ne­gu nu­ro­dė nu­ken­tė­ju­sy­sis.

Po in­ten­sy­vių veiks­mų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­lo­je, pra­dė­jo aiš­kė­ti tie­sa. Pa­si­ro­do, vy­ras ran­kos su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ne plak­tu­ku tren­kęs į šo­vi­nį, kaip tei­gė, o neat­sar­giai elg­da­ma­sis su šau­na­muo­ju gink­lu.

Gink­lų paieš­kos

Paaiš­kė­jus tik­ro­sioms su­si­ža­lo­ji­mo ap­lin­ky­bėms, pra­dė­ta ieš­ko­ti gink­lo. Tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja pa­rei­gū­nus nu­ve­dė į su­si­ža­lo­ju­sio vy­ro drau­go na­mus Kel­mės ra­jo­ne.

Ge­gu­žės 4 die­ną nu­ken­tė­ju­sio­jo bi­čiu­lio na­muo­se ap­si­lan­kę pa­rei­gū­nai ra­do du ne­le­ga­liai lai­ko­mus gink­lus. Vie­nu iš jų, pas drau­gą ko­vo mė­ne­sį sve­čia­vę­sis vy­ras, ga­li­mai ir su­si­ža­lo­jo.

Pas 43 me­tų Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ją ras­ti du ne­tei­sė­tai lai­ko­mi, ga­li­mai, šau­na­mie­ji gink­lai: graižt­vi­nis ir ly­gia­vamz­dis šau­tu­vas.

Ras­tas ir op­ti­nis tai­kik­lis, dė­tu­vė su 5 ma­žo ka­lib­ro šo­vi­niais, 9 ly­gia­vamz­džio šau­tu­vo šo­vi­niai ir 6 vie­no lit­ro tal­pos plas­ti­ki­niai bu­te­liai, įta­ria­ma, skli­di­ni ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio dis­ti­lia­to.

Ne­le­ga­lus ra­di­nys kon­fis­kuo­tas. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai tę­sia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gink­lais.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to nuo­tr.

Pas su­ža­lo­to vy­ro drau­gą, gy­ve­nan­tį Kel­mės ra­jo­ne, ras­ta gink­lų, šo­vi­nių ir svai­ga­lų.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas