(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Juozas Žibūda sugrįžo pas auklėtinius

2017 m. gegužės 9 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Est­ra­dos me­no ka­ted­ros dės­ty­to­jas, re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re sta­to Hil­jer­mo Fi­hei­re­do pje­sę „Ezo­pas“. Joje pa­grin­di­nius vaid­me­nis at­liks bu­vę jo stu­den­tai, šian­dien dir­ban­tys Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re.

Kel­mė­je spek­tak­lį sta­ty­ti ke­ti­na ir re­ži­sie­rius iš Tbi­li­sio.

reginamus@skrastas.lt

Kel­mė – teat­ra­liš­kas mies­tas

Sta­ty­ti spek­tak­lį Kel­mė­je Juo­zą Ži­bū­dą pa­kvie­tė Ma­žo­jo teat­ro va­do­vas Al­gi­man­tas Ar­mo­nas: „Kel­mė – la­bai teat­ra­liš­kas mies­tas. Tu­ri­me iš­siug­dę žiū­ro­vą, iš­ma­nan­tį teat­ro me­ną ir no­rin­tį įdo­my­bių. Šie­met pla­nuo­ja­me pa­sta­ty­ti tris ar­ba ke­tu­ris nau­jus spek­tak­lius. Teat­ras ateis į nau­ją sa­lę. Rei­kia kuo įvai­res­nio re­per­tua­ro. Sme­ge­nys „ver­da“ die­ną nak­tį. Ne­ga­liu žiū­ro­vams siū­ly­ti vien Ar­mo­no ir Tri­jo­nio re­ži­suo­tų spek­tak­lių. Ne­ga­liu jiems už­krau­ti vien sa­vo vi­zi­jos. To­dėl kvie­čiu di­de­lių pro­fe­sio­na­lių teat­rų re­ži­sie­rių.“

J. Ži­bū­da pa­si­rink­tas to­dėl, kad Kel­mės ma­ža­ja­me teat­re dir­ba bu­vę jo auk­lė­ti­niai Šiau­lių uni­ver­si­te­to Est­ra­dos me­no ka­ted­ro­je. Be to, šis re­ži­sie­rius tu­ri la­bai di­de­lę pa­tir­tį, mėgs­ta stip­rius cha­rak­te­rius, ryš­kų, di­de­lį teks­tą.

„Kiek­vie­nas re­ži­sie­rius at­si­ne­ša sa­vą­jį teat­ro su­pra­ti­mą. O Kel­mei ne­ ma­žiau ne­gu did­mies­čiams rei­kia ge­ro kul­tū­ros pro­duk­to“, – aiš­ki­na A. Ar­mo­nas.

Jau­nus ak­to­rius, ku­riais pa­si­pil­dė Ma­ža­sis teat­ras, A. Ar­mo­nas lai­ko la­bai ga­biais, įdo­miais.

Ir ma­žas teat­ras ku­ria, bet near­do

J. Ži­bū­da su bu­vu­siais stu­den­tais sta­to­mą spek­tak­lį pa­va­di­no neo­fi­cia­liu jų ma­gist­ro dar­bu. Sa­lė­je jau re­pe­ta­vo bu­vę jo stu­den­tai Ar­man­das Laz­daus­kis, Mo­des­tas Vait­ke­vi­čius, Ra­sa Šiau­čiū­nai­tė ir Ar­mi­da Lėš­čiū­tė.

J. Ži­bū­da tvir­ti­no nuo 1977 me­tų, kai at­vy­ko dirb­ti į Šiau­lius, ša­lia dar­bo teat­re vi­suo­met ieš­ko­jęs al­ter­na­ty­vių ma­žų teat­rų, pa­ra­le­liai va­do­va­vo ga­myk­lų, kom­bi­na­tų, kul­tū­ros cent­ro dra­mos bū­re­liams, ku­riuo­se ieš­ko­jo sa­vi­raiš­kos am­bi­ci­jų tęs­ti­nu­mo. Per trum­pą lai­ką vie­nas ko­lek­ty­vas išau­go iki Liau­dies teat­ro.

Da­bar to­kiems da­ly­kams neat­si­ran­da lė­šų. Me­no mo­kyk­lo­se vai­kai mo­ko­mi gro­ti, dai­nuo­ti, pieš­ti. Teat­ro me­no daž­niau­siai ne­ga­li pa­si­rink­ti. Tai ro­do švie­ti­mo mi­nist­rų ir Vy­riau­sy­bės po­žiū­rį į teat­rą. Re­ži­sie­riai ir ak­to­riai me­tų me­tais sten­gia­si jį pa­keis­ti.

„Nes­kirs­tau ak­to­rių į diplo­muo­tus ir sa­vi­veik­li­nin­kus. Juk dip­lo­mas ne­su­tei­kia iš­skir­ti­nės tei­sės su­kur­ti ge­riau už ku­rian­tį iš šir­dies. Kiek­vie­nas ku­rian­tis žmo­gus reikš­min­gas jau vien to­dėl, kad jis ku­ria , o ne ar­do“, – sa­ko J. Ži­bū­da.

Hil­jer­me Fi­hei­re­do he­ro­ji­nę ko­me­di­ją „Ezo­pas“ pa­si­rin­ko at­si­žvelg­da­mas į tru­pės ga­li­my­bes – ri­bo­tą ak­to­rių skai­čių, teks­to su­tei­kia­mas ga­li­my­bes ak­to­riaus ieš­ko­ji­mams, žiū­ro­vui įdo­miais he­ro­jų vi­di­niais poel­giais ir ša­lia vie­nas ki­to ei­nan­čiais hu­mo­ru ir dra­ma.

Au­to­rės nuo­tr.

Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius, re­ži­sie­rius ir pe­da­go­gas Juo­zas Ži­bū­da (de­ši­nė­je) ir Kel­mės ma­žo­jo teat­ro va­do­vas Al­gi­man­tas Ar­mo­nas bend­ra­dar­biau­ja ne pir­mą kar­tą. Kel­mės teat­re įdar­bin­ti bu­vę šiau­lie­čio stu­den­tai. Da­bar pra­tęs­ti kū­ry­bi­nį dar­bą su sa­vo stu­den­tais pa­kvies­tas ir jų dės­ty­to­jas.

Ge­gu­žės 19-ąją įvyk­sian­čios prem­je­ros „Ezo­pas“ re­pe­ti­ci­ja.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />