(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Kuršėnuose viešėjo „Pietinia kronikų“ autorius iš Šiaulių

2017 m. gegužės 11 d.

Šeš­ta­die­nį Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­ko­je vie­šė­jo kū­rė­jas, poe­tas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas, kri­ti­kas, ro­ma­no „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ au­to­rius Ri­man­tas Kmi­ta. Kur­šė­niš­kiai tu­rė­jo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę iš pir­mų lū­pų iš­girs­ti žais­min­gus ro­ma­no epi­zo­dus šiau­lie­tiš­ka, dau­ge­lį nu­si­šyp­so­ti pri­ver­tu­sia, šnek­ta.

Kny­ga „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ skir­ta au­to­riaus gim­ta­jam Šiau­lių mies­tui, konk­re­čiau – pie­ti­niam jo ra­jo­nui. „Pie­ti­nia kro­ni­kas“ – vie­no vai­ki­no is­to­ri­ja iš­kart po ne­prik­lau­so­my­bės. „Ko­žos“ ir tre­nin­gai, mei­lė ir pi­ni­gai, lau­ki­nis ka­pi­ta­liz­mas ir reg­bis. Juo­kas pro ašaras... I vis­kas – ori­gi­nals“. Taip pri­sta­to­ma ši šiau­lie­tiš­ka kal­ba pa­ra­šy­ta kny­ga, au­to­riui at­ne­šu­si Jur­gos Iva­naus­kai­tės var­do pre­mi­ją.

Ri­man­tui Kmi­tai 2000 m. įteik­ta Z. Gė­lės-Gai­da­ma­vi­čiaus pre­mi­ja už ge­riau­sią 1999 m. poe­ti­nį de­biu­tą – už kny­gą „Ne­kal­to pra­si­dė­ji­mo“. 2010 m. „Lie­tu­vos ry­to“ pre­mi­ja už kul­tū­ri­nę eseis­ti­ką – už kny­gą „Išt­rū­ki­mas iš fab­ri­ko: mo­der­nė­jan­ti lie­tu­vių poe­zi­ja XX am­žiaus 7–9 de­šimt­me­čiais“.

Kny­gos pri­sta­ty­mo me­tu ra­šy­to­jas da­li­jo­si kny­gos gi­mi­mo pa­slap­ti­mis, įžval­go­mis apie kal­bą, šiau­lie­tiš­ka šnek­ta skai­tė kny­gos iš­trau­kas, at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus. Miu­zik­las, nau­ja kny­ga, o gal net ki­no fil­mas, to­kio­mis int­ri­guo­jan­čio­mis min­ti­mis da­li­jo­si au­to­rius apie ro­ma­no tęs­ti­nu­mą.

Ka­ro­li­na Ja­siu­ke­vi­čiū­tė,

Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos ve­dė­ja

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas