(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Gruzdžiuose minėta Nacionalinė bibliotekų savaitė

2017 m. gegužės 9 d.

Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je kaip ir kas­met vy­ko ren­gi­niai, skir­ti Na­cio­na­li­nei Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tei. Su­reng­ta tra­di­ci­nė pa­ro­da „Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos is­to­ri­ja ir da­bar­tis“, ku­rio­je ap­žvelg­tas il­gas bib­lio­te­kos ke­lias, ren­gi­niai, kraš­to­ty­ri­niai dar­bai, bib­lio­te­kos ei­liuo­to­jų klu­bo „Girs­tu­lė“ iš­leis­tos poe­zi­jos kny­gos.

Ma­žie­ji skai­ty­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į po­pie­tę „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“, ku­rio­je lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kas pir­mo­kams skai­tė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.

Dar vie­nas sa­vai­tės ren­gi­nys – dis­ku­si­ja „Bib­lio­te­ką ku­ria­me kar­tu“, jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­ki­nin­kai, pe­da­go­gai. Sie­kiant iša­na­li­zuo­ti skai­ty­to­jų nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka įpro­čius ir po­rei­kius, įver­tin­ti bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų priei­na­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą ir ati­ti­ki­mą skai­ty­to­jų po­rei­kiams, vi­są sa­vai­tę vy­ko ty­ri­mas „Bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų po­rei­kiai“. Dis­ku­si­jos da­ly­viai iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie bib­lio­te­kos veik­lą, pa­tei­kė įvai­rių idė­jų ir pa­siū­ly­mų atei­čiai.

Na­cio­na­li­nės Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu vy­ko ak­ci­ja „Sa­vai­tė, kve­pian­ti ka­va“. Kiek­vie­nas skai­ty­to­jas, užė­jęs į bib­lio­te­ką, bu­vo kvie­čia­mas pa­si­vai­šin­ti ka­va, pa­var­ty­ti nau­jau­sią spau­dą, pa­bend­rau­ti. Ma­žie­ji bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai ga­lė­jo da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Pa­ga­mink kny­gai skir­tu­ką“.

Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė ir Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė, Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės

Gruz­džių bib­lio­te­kos nuo­tr.

Ren­gi­ny­je „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“ vai­kams pa­sa­kas se­kė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.

Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je lan­ky­to­jai ga­mi­no kny­gų skir­tu­kus.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas