(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Šiaulių rajone

Gruzdžiuose minėta Nacionalinė bibliotekų savaitė

2017 m. gegužės 9 d.

Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je kaip ir kas­met vy­ko ren­gi­niai, skir­ti Na­cio­na­li­nei Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tei. Su­reng­ta tra­di­ci­nė pa­ro­da „Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos is­to­ri­ja ir da­bar­tis“, ku­rio­je ap­žvelg­tas il­gas bib­lio­te­kos ke­lias, ren­gi­niai, kraš­to­ty­ri­niai dar­bai, bib­lio­te­kos ei­liuo­to­jų klu­bo „Girs­tu­lė“ iš­leis­tos poe­zi­jos kny­gos.

Ma­žie­ji skai­ty­to­jai bu­vo pa­kvies­ti į po­pie­tę „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“, ku­rio­je lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kas pir­mo­kams skai­tė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.

Dar vie­nas sa­vai­tės ren­gi­nys – dis­ku­si­ja „Bib­lio­te­ką ku­ria­me kar­tu“, jo­je da­ly­va­vo bib­lio­te­ki­nin­kai, pe­da­go­gai. Sie­kiant iša­na­li­zuo­ti skai­ty­to­jų nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­ka įpro­čius ir po­rei­kius, įver­tin­ti bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų priei­na­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą ir ati­ti­ki­mą skai­ty­to­jų po­rei­kiams, vi­są sa­vai­tę vy­ko ty­ri­mas „Bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų po­rei­kiai“. Dis­ku­si­jos da­ly­viai iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie bib­lio­te­kos veik­lą, pa­tei­kė įvai­rių idė­jų ir pa­siū­ly­mų atei­čiai.

Na­cio­na­li­nės Lie­tu­vos bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu vy­ko ak­ci­ja „Sa­vai­tė, kve­pian­ti ka­va“. Kiek­vie­nas skai­ty­to­jas, užė­jęs į bib­lio­te­ką, bu­vo kvie­čia­mas pa­si­vai­šin­ti ka­va, pa­var­ty­ti nau­jau­sią spau­dą, pa­bend­rau­ti. Ma­žie­ji bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai ga­lė­jo da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Pa­ga­mink kny­gai skir­tu­ką“.

Lion­gi­na Šu­fins­kie­nė ir Jur­gi­ta Ja­siš­ky­tė, Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos vy­res­nio­sios bib­lio­te­ki­nin­kės

Gruz­džių bib­lio­te­kos nuo­tr.

Ren­gi­ny­je „Pa­sa­ką skai­to mo­čiu­tė“ vai­kams pa­sa­kas se­kė Au­gu­tė Ši­mai­tie­nė ir Zi­ta Ka­lin­čin­kie­nė.

Na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kų sa­vai­tės me­tu Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je lan­ky­to­jai ga­mi­no kny­gų skir­tu­kus.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />