(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Greitajai trūksta specialistų ir naujesnių automobilių

2017 m. gegužės 16 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties (GMPS) di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu trūks­ta spe­cia­lis­tų, be to, be­veik de­šimt­me­tį neat­nau­ji­na­mas au­to­mo­bi­lių par­kas.

loretar@skrastas.lt

Nė­ra mo­ty­va­ci­jos baig­ti kur­sus

Šiuo me­tu iš Jo­niš­kio GMPS dir­ban­čių 11 bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jų du yra pen­si­nio am­žiaus, praė­ju­siais me­tais vie­na slau­gy­to­ja, suė­jus pen­si­niam am­žiui, išė­jo iš dar­bo. Sku­bios pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ima trūk­ti.

Nuo 1998 me­tų ko­le­gi­jos ne­be­ruo­šia me­di­ci­nos fel­če­rių. Sku­bio­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos spe­cia­lis­tais ga­li tap­ti bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai, pa­pil­do­mai bai­gę spe­cia­lų kur­są, ku­ris yra mo­ka­mas, o kai­na svy­ruo­ja nuo 347 iki 579 eu­rų.

„De­ja, vals­ty­bės už­sa­ky­mo šiems spe­cia­lis­tams iki šiol nė­ra, be­je, kaip ir di­de­lės mo­ty­va­ci­jos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jams sa­vo lė­šo­mis baig­ti pa­pil­do­mai kur­sus bei dirb­ti sun­kų, kar­tais ir pa­vo­jin­gą dar­bą GMP sis­te­mo­je“, – tei­gia R. Va­len­tu­ke­vi­čius.

Sens­ta au­to­mo­bi­lių par­kas

Ki­ta pro­ble­ma: jau aš­tuo­ne­rius me­tus neat­nau­ji­na­mas GMP au­to­mo­bi­lių par­kas. Ma­žo­sios GMP įstai­gos, kas­met gau­da­mos vis ma­žes­nį fi­nan­sa­vi­mą dėl „tirps­tan­čio“ gy­ven­to­jų skai­čiaus, pa­čios ne­pa­jė­gios to pa­da­ry­ti. Iš šiuo me­tu eksp­loa­tuo­ja­mų pen­kių au­to­mo­bi­lių Jo­niš­ky­je vie­nas yra net 20 me­tų, ki­ti – 9–12 me­tų. Tie­sa, pa­sak Jo­niš­kio GMP di­rek­to­riaus, ar­ti­miau­siu me­tu sto­tis tu­rė­tų gau­ti vie­ną nau­ją au­to­mo­bi­lį su da­li­ne me­di­ci­nos įran­ga.

Au­to­mo­bi­liai daž­nai gen­da ir dėl to, kad ten­ka va­žiuo­ti pra­stais žvyr­ke­liais bei ki­tais ra­jo­no ke­liu­kais. Iš­lai­dos re­mon­tui di­džiu­lės.

Pa­sak di­rek­to­riaus Ro­mu­čio Va­len­tu­ke­vi­čiaus, per 2016 me­tus į GMP sto­tį krei­pė­si 5873 pa­cien­tai. Iš jų 310 kvie­ti­mų bu­vo ar­ba me­la­gin­gi, ar­ba nu­vy­kus li­go­nio vie­to­je ne­ras­ta.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai tei­ra­vo­si: gal bu­vo im­ta­si san­kci­jų prieš me­la­gin­gai kvie­čian­čiuo­sius grei­tą­ją pa­gal­bą. R. Va­len­tu­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, ke­le­tą kar­tų ban­dy­ta tai pa­da­ry­ti, ta­čiau be re­zul­ta­tų, nes dau­ge­lis to­kių as­me­nų skam­bi­na iš mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų su ne­re­gist­ruo­to­mis SIM kor­te­lė­mis.

Ap­tar­na­vo dau­giau pa­cien­tų

Iš vi­so me­di­ci­nos pa­gal­bą Jo­niš­kio GMP sto­ties me­di­kai 2016 me­tais su­tei­kė 5563 pa­cien­tams ar­ba 246 pa­cien­tais dau­giau ne­gu 2015 me­tais. Ka­dan­gi ri­zi­kin­ga ir ne­sau­gu re­ko­men­duo­ti gy­dy­mą vien te­le­fo­nu įver­ti­nus as­mens nu­si­skun­di­mus, sie­kiant su­teik­ti ko­ky­biš­ką pa­slau­gą vyks­ta­ma pas vi­sus be­si­krei­pian­čius.

Jo­niš­kio GMP sto­ties bri­ga­dos su­teik­ti pa­gal­bos praė­ju­siais me­tais 28 kar­tus va­žia­vo į Pak­ruo­jo, vie­ną kar­tą – į Ak­me­nės ra­jo­ną. Į Jo­niš­kio ra­jo­ną Pak­ruo­jo GMP bri­ga­da at­vy­ko 1 kar­tą, Ak­me­nės GMP bri­ga­da – 10 kar­tų, Šiau­lių GMP bri­ga­da – 20 kar­tų.

Ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vė „vals­tie­tė“ Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė tei­ra­vo­si, ar ne­bū­tų bu­vę ge­riau iš­lai­ky­ti Ža­ga­rės grei­to­sios po­stą, ta­da ne­reik­tų va­žiuo­ti iš ki­tų ra­jo­nų. R. Va­len­tu­ke­vi­čius tei­gė, kad iš­lai­ky­ti pa­čias pa­tal­pas ne­bu­vo pra­smės, nes ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui su­ma­žė­jo ir bri­ga­dų skai­čius iki 2,3 ar­ba net 2 bri­ga­dų. Tiks­lin­ga bū­tų bu­vę, jei sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pa­pil­do­mai iš­lai­ky­ti tre­čią bri­ga­dą iš sa­vo lė­šų.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio rrei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­rius Ro­mu­tis Va­len­tu­ke­vi­čius sa­ko, kad jo va­do­vau­ja­mai įstai­gai pa­sta­ruo­ju me­tu ima trūk­ti spe­cia­lis­tų.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas