(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Keliavo dviračiais į Augstkalnę

2017 m. gegužės 16 d.
(Parengė Loreta Ripskytė)

Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, pa­kvies­ti vie­tos bib­lio­te­ki­nin­kių, dvi­ra­čiais ke­lia­vo į kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Augst­kal­nės mies­to bib­lio­te­ką.

Iš bib­lio­te­kos kie­me­lio, ku­ris Eu­ro­pos die­nai kas­met pa­si­puo­šia gel­to­no­mis ir mė­ly­no­mis gė­lė­mis, dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­na su Ža­ga­rės gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Al­ma Kan­čels­kie­ne ir gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­ke Dia­na Vai­čiu­lie­ne iš­rie­dė­jo švie­čiant sau­lei. Tik at­my­nus į Lat­vi­jos Res­pub­li­ką, dvi­ra­ti­nin­kus pa­si­ti­ko snie­gas, bet vi­si nu­spren­dė tęs­ti žy­gį. Ka­dan­gi iš­vy­ka bu­vo skir­ta Eu­ro­pos die­nai, ke­lio­nė­je vai­kams bu­vo už­da­vi­nė­ja­mi įvai­rūs klau­si­mai apie Eu­ro­pos Są­jun­gą. Augst­kal­nės, esan­čios už pen­kių ki­lo­met­rų nuo Ža­ga­rės, mies­te­lio bib­lio­te­ko­je jau lau­kė ve­dė­ja Dzint­ra Pun­ke. Ža­ga­rie­čiai at­ve­žė do­va­nų įvai­rių Eu­ro­pos die­nai skir­tų lanks­ti­nu­kų, žai­di­mų, ba­lio­nų, vė­lia­vė­lių. Bib­lio­te­kos ve­dė­ja pa­vai­ši­no sve­čius mė­tų ar­ba­ta ir sau­sai­niais, pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą, įvai­rias veik­las. Pail­sė­ję vėl vi­si sė­do ant dvi­ra­čių ir iš­va­žia­vo na­mų link.

Ma­žes­nie­ji mo­ki­niai, ku­rie ne­va­žia­vo dvi­ra­čiais, su mo­ky­to­ja Vir­gi­ni­ja Brie­die­ne Ža­ga­rės bib­lio­te­ko­je kū­rė ko­lek­ty­vi­nį dar­bą „Ke­liau­jam po Eu­ro­pą“, ku­ria­me su­ra­šė ne tik sa­vo ap­lan­ky­tas, bet ir tas ša­lis, į ku­rias no­rė­tų nu­vyk­ti.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Jo­no Avy­žiaus bib­lio­te­kos nuo­tr.

Ke­liau­nin­kų neiš­gąs­di­no, kad nuo Augst­kal­nės iki Ža­ga­rės – 5 ki­lo­met­rai, o už nu­ga­ros – sto­ri snie­go de­be­rys.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas