(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Lazdyniškių dvarvietėje – mažasis poezijos pavasaris

2017 m. gegužės 16 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ket­vir­ta­die­nį Laz­dy­niš­kių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) dvar­vie­tės se­na­jame par­ke, prie te­kan­čio Lie­po­rio upe­lio skam­bė­jo poe­zi­jos po­smai, pri­si­min­tos dva­ro is­to­ri­jos nuo­tru­pos.

loretar@skrastas.lt

Poe­zi­ja ir dai­nos

Poe­ti­nę po­pie­tę bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Na­vic­kie­nė pra­dė­jo ren­gi­nio da­ly­vius pa­kvie­tu­si pa­si­vaikš­čio­ti bu­vu­sio Lie­po­rų dva­ro, XX am­žiu­je ta­pu­sio Laz­dy­niš­kių kai­mu, ta­kais. Pir­miau­sia stab­te­lė­ta prie Laz­dy­niš­kių dvar­vie­tę žy­min­čios len­tos, kur ka­dai­se at­vy­kė­liams at­si­ver­da­vo var­tai. To­liau ke­lias bė­go per veš­lią pie­vą Lie­po­rio upe­lio pa­kran­te, pro dva­ro tven­ki­nį ir jo vi­du­ry­je su­pil­tą sa­le­lę, rū­sį, ku­rio da­bar­ti­nė šei­mi­nin­kė Ste­fa­ni­ja Si­ma­na­vi­čie­nė įlei­do vi­dun pa­si­žval­gy­ti.

Par­ko aikš­te­lė­je sa­vo ei­les skai­tė ku­ni­gas Vai­das Mi­kal­čius, Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo na­riai: Re­gi­na Brie­dy­tė, Emi­li­ja Kve­da­rie­nė, Jo­nas Iva­naus­kas, Dzint­ra El­ga Ir­by­tė Sta­niu­lie­nė, Lo­re­ta Rips­ky­tė, li­te­ra­tės Li­gi­tos Eit­ke­vi­čie­nės kū­ry­bą dek­la­ma­vo vie­tos moks­lei­vės Ka­ro­li­na Ka­za­ke­vi­čiū­tė, And­rė­ja Rut­ke­vi­ly­tė. Ži­no­mų poe­tų kū­ry­bos po­smais pra­bi­lo bib­lio­te­ki­nin­kė V. Na­vic­kie­nė. Kul­tū­ros dar­buo­to­ja Rai­mon­da Ža­rie­nė at­li­ko ke­le­tą dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos kū­ri­nių.

Se­niū­nė Aud­ro­nė Im­po­lie­nė, so­cia­li­nio dar­bo spe­cia­lis­tė Ine­sa Va­da­pa­lie­nė po at­vi­ru dan­gu­mi pa­kvie­tė vai­šin­tis kai­miš­ku sū­riu, barš­čiais su gry­bais, ban­de­lė­mis, ar­ba­ta ir ka­va.

Dva­ro is­to­ri­ja

Lie­po­rų dva­ras, ku­riam pri­klau­sė Bi­kai­čių, Sta­ga­rių ir Va­lan­čiū­nų kai­mai, pir­mą kar­tą is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se įra­šy­tas 1775 me­tais. 1816 me­tais pa­mi­nė­ta sa­vi­nin­kas Mau­ri­ci­jus Vy­gan­tas. Po tri­jų de­šimt­me­čių val­dy­mo dva­rą nu­pir­ko Ka­ro­lis Bra­šas, o po jo mir­ties 1885 me­tais įpė­di­nys­tės tei­sė­mis, Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu, su pa­li­var­kais (582 de­šim­ti­nė­mis že­mės ir tro­be­siais) pa­vel­dė­jo Teo­do­ras Eu­ge­ni­jus Bra­šas.

1920 me­tais E. Bra­šas su žmo­na Te­re­sa krei­pė­si į Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką su pra­šy­mu su­grą­žin­ti Lie­po­rų dva­rą, mo­ty­vuo­da­mas, kad 1919 me­tais jis su šei­ma tu­rė­jo bėg­ti dėl lat­vių ka­riuo­me­nės, ku­ri, vy­da­ma ber­mon­ti­nin­kus, dva­rą iš­plė­šė.

1925 me­tais Že­mės re­for­mos val­dy­bos nu­ta­ri­mu 607 hek­ta­riai Lie­po­rų dva­ro že­mės bu­vo pe­rim­ta val­džios ži­nion, o 1927 me­tais Lieporų–Brašgofo dva­ras ga­vo nau­ją pa­va­di­ni­mą, jis ta­po Laz­di­niš­kiu (ki­tur – Laz­dy­niš­kių) kai­mu.

1944 me­tais dva­ro rū­muo­se, ku­rių ne­bė­ra, bu­vo įreng­ta ka­ro li­go­ni­nė, jo­je gy­dy­ti Rau­do­no­sios ar­mi­jos ka­riai, su­žeis­ti mū­šiuo­se su vo­kie­čių ka­riuo­me­ne. Po Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro dva­ras bu­vo na­cio­na­li­zuo­tas ir per­duo­tas Laz­dyniš­kių ta­ry­bi­niam ūkiui. Tad rū­muo­se įsi­kū­rė kon­to­ra, ap­si­gy­ve­no šei­mos. Pas­ta­te, ku­ris anks­čiau bu­vo skir­tas sam­di­niams, ap­gy­ven­din­ti ūkio dar­bi­nin­kai. Pa­gal iš­li­ku­sius ap­ra­šy­mus ir nuo­trau­kas, dva­ro rū­mų pa­sta­tas bu­vęs dviaukš­tis su bal­ko­nu. Te­ri­to­ri­jo­je pa­so­din­tas par­kas.

Au­to­rės nuo­tr.

Kaž­ka­da Laz­dy­niš­kių dvar­vie­tė­je sto­vė­ju­sių dva­ro rū­mų ne­bė­ra, li­kę tik ūkio pa­sta­tai, bu­vę tar­nų gy­ve­na­mie­ji na­mai ir erd­vi ža­liuo­jan­tis te­ri­to­ri­ja.

Me­di­nis už­ra­šas pa­sta­ty­tas maž­daug bu­vu­sios Laz­dy­niš­kių dva­ro so­dy­bos var­tų vie­to­je.

Apie Laz­dy­niš­kių dva­rą li­te­ra­tams ir ki­tiems ren­gi­nio da­ly­viams pa­sa­ko­ja bib­lio­te­ki­nin­kė Vio­le­ta Na­vic­kie­nė (de­ši­nė­je).

Sve­čius su gė­lių krep­šu ir sū­riu prie bu­vu­sio dva­ro rū­sio pa­si­tin­ka se­niū­nė Aud­ro­nė Im­po­lie­nė (pir­ma­me pla­ne) ir so­cia­lio dar­bo spe­cia­lis­tė Ine­sa Va­da­pa­lie­nė. Prie sū­rio – da­bar­ti­nė jo šei­mi­nin­kė Ste­fa­ni­ja Si­ma­na­vi­čie­nė.

Sa­vo kū­ry­bos ei­lė­mis į poe­ti­nę po­pie­tę įsi­jun­gė ir Kriu­kų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vai­das Mi­kal­čius.

Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro Kriu­kų sky­riaus ren­gi­nių re­ži­sie­rė Rai­mon­da Ža­rie­nė dai­no­mis nu­ve­dė į dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos pa­sau­lį.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas