(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Šaltas balandis gyventojams kainuos brangiai

2017 m. gegužės 16 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Šal­tas ba­lan­džio mė­nuo ge­ro­kai pa­tuš­tins Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jų, UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jų, pi­ni­gi­nes. Vi­du­ti­niš­kai už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą rei­kės mo­kė­ti tris­kart dau­giau nei praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu lai­ku.

loretar@skrastas.lt

Ba­lan­džio mė­ne­sį vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 5,2 laips­nius ši­lu­mos, o praė­ju­siais ir už­praei­tais me­tais ji bu­vo dau­giau nei laips­niu aukš­tes­nė. Tad ši­lu­mos tie­kė­jui „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ te­ko dau­giau ki­lo­vat­va­lan­džių skir­ti būs­to ap­šil­dy­ti, o gy­ven­to­jai vi­du­ti­niš­kai už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą mo­kės 0,65 eu­ro, nors prieš me­tus tuo pa­čiu lai­ku mo­kė­jo tris kar­tus ma­žiau – tik 0,19 eu­ro (be PVM).

Jau tra­di­ciš­kai ma­žiau­siai ra­jo­ne mo­kan­čių­jų už šil­dy­mą dvy­lik­tu­ke vi­sas tris „pri­zi­nes“ vie­tas uži­ma Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo dau­gia­bu­čiai na­mai. Kaip už ko­vo mė­ne­sį, taip ir už ba­lan­dį pi­giau­siai bu­vo šil­do­mas Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 8 nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas, ku­rio gy­ven­to­jai už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to mo­kės 0,13 eu­ro. Jų kai­my­nai iš Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 11-ojo na­mo tu­rės pri­dė­ti vie­nu eu­ro­cen­tu dau­giau, o Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 1-ojo na­mo gy­ven­to­jams vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras at­sieis 0,15 eu­ro. Vi­si šie dau­gia­bu­čiai na­mai yra re­no­vuo­ti, įreng­tas in­di­vi­dua­lus šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mas.

Į pi­giau­sių­jų dvy­lik­tu­ką tarp vi­sų re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų šį kar­tą pa­kliu­vo ir ne­re­no­vuo­tas Me­džio­to­jų gat­vės Nr. 12 na­mas, ku­rio gy­ven­to­jai mo­kės po 0,30 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to.

UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dai­niaus Mui­žio duo­me­ni­mis, į di­džiau­sių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos var­to­to­jų dvy­lik­tu­ką ba­lan­dį pa­te­ko trys Ža­ga­rės mies­to ir de­vy­ni Jo­nuiš­kio mies­to dau­gia­bu­čiai na­mai.

Pir­mau­ja ža­ga­rie­čiai. Net 1,31 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą mo­kės Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės 39-ojo na­mo gy­ven­to­jai, o 1,25 eu­ro pa­klos Ža­ga­rės mies­to Pet­ro Avi­žo­nio gat­vės Nr. 3 dau­gia­bu­čio na­mo bu­tų sa­vi­nin­kai. Tre­čias nuo ga­lo – Jo­niš­kio mies­to Me­džio­to­jų gat­vės Nr. 6 na­mas (1,22 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą būs­to).

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas