(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Rajono čempionate – sportiška komanda iš Veršių

2017 m. gegužės 11 d.

Mi­nint Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so 85-erių me­tų su­kak­tį su­reng­tas as­me­ni­nis ra­jo­no sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas, ku­ria­me itin ge­rai pa­si­ro­dė Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Ab­so­liu­čiais čem­pio­nas, pel­nę po tris auk­so me­da­lius vie­ne­tų ir dve­je­tų var­žy­bo­se, ta­po ly­de­riai Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė ir Ro­mual­das Franc­kai­tis.

Si­dab­ro me­da­liai miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se ati­te­ko Lau­rai Sa­mu­lio­ny­tei ir Dei­vi­dui Žvin­gi­lai, bron­zos – Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei ir Ma­ri­jui Ju­čins­kui.

Spor­to cent­ro ir sta­lo te­ni­so klu­bo „Si­dab­ra“ su­reng­ta­me čem­pio­na­te staig­me­na ta­po sėk­min­gai pa­si­ro­dę net pen­ki at­sto­vai iš spor­tiš­kos Ver­šių kai­mo bend­ruo­me­nės. Jų ini­cia­to­rius – vy­riau­sias čem­pio­na­to da­ly­vis 71-erių me­tų Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis, jis ke­le­tą mė­ne­sių bū­si­mam čem­pio­na­tui ren­gė du sa­vo sū­nus Gin­ta­rą ir Ro­lan­dą, anū­ką Eval­dą ir kai­my­ną Juo­za­pą Mac­ke­vi­čių.

Ro­lan­das Pa­ša­kar­nis vy­rų dve­je­te žais­da­mas kar­tu su moks­lei­viu Dei­vi­du Žvin­gi­la iš­ko­vo­jo tre­čiąją vie­tą. O pa­guo­dos tur­ny­re net trys spor­tiš­kos šei­mos at­sto­vai – Ro­lan­das, Gin­ta­ras ir Eval­das – užė­mė vi­są ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­lą. Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis sa­kė, kad da­bar įgy­ven­di­no sa­vo gy­ve­ni­mo sva­jo­nę – da­ly­vau­ti bent ko­kia­me ra­jo­no čem­pio­na­te. O kad pa­vy­ko iš­ko­vo­ti dar ir ke­tu­ris me­da­lius – dvi­gu­bas džiaugs­mas.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO as­me­ni­nė nuo­tr.

Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai, tarp ku­rių – vy­riau­sias da­ly­vis, pa­ts pa­ren­gęs ke­tu­ris spor­ti­nin­kus, Ani­ce­tas Pa­ša­kar­nis (ket­vir­tas iš de­ši­nės).

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas