(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vaikų ekskursiją finansavo labdaringa akcija

2017 m. gegužės 11 d.

Bū­rys Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­nių ne­mo­ka­mai ap­si­lan­kė Vil­niu­je. Ke­lio­nė į sos­ti­nę fi­nan­suo­ta už lab­da­rin­go­je ak­ci­jo­je, su­reng­to­je dar praė­ju­siems 2016-iems me­tams bai­gian­tis, su­rink­tas lė­šas.

Vie­nos die­nos ke­lio­nė­je da­ly­va­vo 48 Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niai. Jie ap­lan­kė Val­do­vų rū­mus, pa­si­vaikš­čio­jo Vil­niaus se­na­mies­čiu. Vė­liau vyk­ta į Ope­ros ir ba­le­to teat­rą, ten kraš­tie­čius pa­si­ti­ko edu­ka­ci­nių pro­jek­tų koor­di­na­to­rė So­fi­ja Jo­nai­ty­tė. Dau­gu­ma mo­ki­nių šia­me teat­re lan­kė­si pir­mą kar­tą, to­dėl su di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ste­bė­jo ba­le­tą „Či­po­li­nas“.

Per spek­tak­lio per­trau­ką S. Jo­nai­ty­tė pa­kvie­tė vai­kus ap­si­lan­ky­ti teat­ro už­ku­li­siuo­se. Įdo­miau­sia eks­kur­si­jos da­ly­viams bu­vo pra­ver­ti pa­slap­tin­gas sce­nos du­ris, už ku­rių at­si­ve­ria ne­pa­žįs­ta­mas tech­ni­kos ir teat­ro ma­gi­jos pa­sau­lis. Ji mo­ki­niams pa­pa­sa­ko­jo apie sce­nos įran­gą, spek­tak­lio ei­gą, lei­do ap­žiū­rė­ti spek­tak­liuo­se nau­do­ja­mą bu­ta­fo­ri­ją, re­pe­ti­ci­jų sa­les, de­ko­ra­ci­jų dirb­tu­ves. Kiek­vie­nas tu­rė­jo pro­gą pa­mė­gin­ti įsi­jaus­ti į spek­tak­lio he­ro­jaus vaid­me­nį ir pa­si­ma­tuo­ti kos­tiu­mą ar iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas fech­tuo­jan­tis špa­go­mis.

Lė­šos ke­lio­nei ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių šei­mų vai­kams bu­vo su­rink­tos dar praė­ju­sių me­tų gruo­dį, kai Jo­niš­ky­je su­ren­gė kon­cer­tą bu­vę jo­niš­kie­čiai, šio kraš­to ta­len­tai: Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to teat­ro so­lis­tas, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Liu­das Nor­vai­šas ir jo stu­den­tai Žy­gi­man­tas Ja­siū­nas, Lau­ry­nas Ak­so­mi­tas, Ie­va Sa­mai­ty­tė, ope­ros so­lis­tė, Lie­tu­vos ra­di­jo kla­si­ki­nės mu­zi­kos lai­dų re­dak­to­rė ir ve­dė­ja Faus­ta Sa­vic­kai­tė. Už kon­cer­tą su­rink­ti pi­ni­gai skir­ti eks­kur­si­jai. Lab­da­rin­gos ak­ci­jos ini­cia­to­riai bu­vo Liu­das Nor­vai­šas ir Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rius, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Liu­das Jo­nai­tis.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

„Sau­lės“ mo­kyk­los nuo­tr.

Už lab­da­rin­go kon­cer­to lė­šas sos­ti­nė­je tu­rė­jo ga­li­my­bę ap­si­lan­ky­ti 48 Jo­niš­kio mies­to mo­kyk­lų mo­ki­niai.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas