(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Lėlių teatrų festivalis sukvietė 11 kolektyvų

2017 m. gegužės 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Penk­ta­die­nį Ža­ga­rė­je Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los or­ga­ni­zuo­ta­me tre­čia­ja­me lė­lių teat­rų fes­ti­va­ly­je „Ža­ga­rės vyš­niu­ko gim­ta­die­nis-2017“ spek­tak­lius pa­ro­dė 11 ko­lek­ty­vų iš Šiau­lių, Kau­no, Mo­lė­tų, Ro­kiš­kio, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei Šiau­lių mies­to.

loretar@skrastas.lt

Ke­tu­ri teat­rai iš Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no

Į tre­čią­jį lė­lių teat­rų fes­ti­va­lį Ža­ga­rė­je at­vy­ko net ke­tu­ri Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no ko­lek­ty­vai. Po Ža­ga­rės se­niū­no Sau­liaus Kuž­mars­kio svei­ki­ni­mo žo­džio ir pa­dė­kos raš­to lė­lių teat­ro tra­di­ci­jų puo­se­lė­to­jai Orin­tai Or­lic­kie­nei, Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Ąžuo­liu­kas“ ma­žie­ji lė­lių teat­ro „Šmaikš­tuo­liu­kai“ na­riai su­vai­di­no pasa­ką apie zeb­rą . Šiau­lių lopšeli-darželis „Dai­ne­lė“ su­gu­žė­jo su dviem ko­lek­ty­vais – „Var­liu­ku“ ir „Šyp­se­nė­le“, ku­rie po­ri­no žais­min­gas is­to­ri­jas apie skir­tin­gų spal­vų ko­ji­nes ir ama­rė­lio py­ra­gą.

Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bib­lio­te­kos lė­lių teat­ras „Ste­buk­lin­gas la­ga­mi­nas“ at­ve­žė pa­mo­kan­čią liau­dies pa­sa­ką „Ban­de­lė“. Šis šei­mos ko­lek­ty­vas, kaip ir dar du ren­gi­nio da­ly­viai – Ro­kiš­kio ra­jo­no Ba­jo­rų kul­tū­ros cent­ro lė­lių teat­ras ČIZ bei Mo­lė­tų kul­tū­ros cent­ro lė­lių teat­ras „Rud­no­siu­kas“ yra pel­nę pres­ti­ži­nį mė­gė­jų teat­rų ap­do­va­no­ji­mą „Auk­so paukš­tę“. „Rud­no­siu­ko“ re­ži­sie­rė Lai­ma Gri­ge­le­vi­čie­nė vė­liau ve­dė se­mi­na­rą, ku­ria­me mo­kė kur­ti lė­les, da­li­jo­si il­ga­me­te pa­tir­ti­mi.

Pa­mo­kan­čios ir edu­ka­ci­nės pa­sa­kos

Rai­des pa­žin­ti mo­kė Kau­no ra­jo­no Gar­lia­vos Jo­nu­čių pro­gim­na­zi­jos lė­lių teat­ras „Šyp­se­na“. Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos lė­lių teat­ras „Pag­ran­du­kas“, ku­ria­me vai­di­na pa­čios bib­lio­te­ki­nin­kės, at­si­grę­žė į Han­so Kris­tija­no An­der­se­no kū­ry­bą. Tos pa­čios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­lo lė­lių teat­ras „Pa­dau­žiu­kai“ pa­se­kė Te­re­sės Lau­ren­čie­nės pa­sa­ką „Tin­gi­nys Jo­nas“. 20 me­tų šie­met pa­si­tin­kan­tis ko­lek­ty­vas tu­rė­jo su­ktis iš pa­dė­ties, kai sce­no­je ne­ti­kė­tai din­go ap­švie­ti­mas. Ko­lek­ty­vo na­riai šią si­tua­ci­ją iš­mo­nin­gai ap­žai­dė, ap­kal­ti­nę pa­grin­di­nį vei­kė­ją.

Ža­ga­rė­je pa­ro­dė prem­je­rą

Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų lė­lių teat­ras „Is­to­ri­jų ve­ži­mas“, va­do­vau­ja­mas re­ži­sie­riaus Al­vy­do Pret­ke­lio, at­ve­žė prem­je­rą pa­gal Sa­lo­mė­jos Nė­ries poe­mą „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“, ku­rios de­biu­tas įvy­ko bū­tent Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro sce­no­je.

O ren­gi­nio šei­mi­nin­kai, Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo vai­kų ir jau­ni­mo lė­lių te­ta­ras „Ža­ga­rės vyš­niu­kas“, ren­gi­nį už­bai­gė Jū­ra­tės Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sės „Bau­bas“ pa­sta­ty­mu (re­ži­sie­rė Orin­ta Or­lic­kie­nė).

Žiū­ro­vai tu­rė­jo pro­gą ren­gi­ny­je pa­ma­ty­ti pa­čių įvai­riau­sių lė­lių: val­do­mų tam­pant už vir­ve­lių, mau­na­mų ant kū­no, net – ant ko­jų, ku­rios ir ap­švies­tos spek­tak­lio me­tu. Per per­trau­kas ek­ra­ne bu­vo ro­do­mi epi­zo­dai iš įvai­rių ša­lių lė­lių teat­rų pa­si­ro­dy­mų ar­ba mo­ky­mų.

Pir­mą kar­tą prieš šį fes­ti­va­lį bu­vo or­ga­ni­zuo­tas pie­ši­nių kon­kur­sas, skir­tas lė­lių teat­rui. Jam apie 90 pie­ši­nių at­siun­tė vai­kai iš Šiau­lių ir Jo­niš­kio ra­jo­nų. Nu­ga­lė­to­jai ir dip­lo­man­tai bu­vo ap­do­va­no­ti ren­gi­nio me­tu.

Iš­leis ant­rą lai­dą

Lė­lių teat­rų fes­ti­va­lio tra­di­ci­ją į Ža­ga­rę prieš ke­le­rius me­tus at­si­ve­žė iš Šiau­lių čia at­si­kė­lu­si gy­ven­ti mo­ky­to­ja Orin­ta Or­lic­kie­nė. Šiau­liuo­se kas dve­jus me­tus vyk­da­vo fes­ti­va­lis „Šyp­sos lė­lės ir vai­kai“, o Ža­ga­rė­je ren­gi­nys įgi­jo nau­ją var­dą, su­si­ju­sį su vie­tos ko­lek­ty­vu.

Pe­da­go­gės me­no mo­kyk­lo­je va­do­vau­ja­mas lė­lių teat­ras „Ža­ga­rės vyš­niu­kas“, gy­vuo­jan­tis pen­ke­rius me­tus, su­bren­do, šie­met iš­leis jau ant­rą jau­nų­jų ak­to­rių lai­dą. Šiuo me­tu ko­lek­ty­ve vai­di­na de­šimt vai­kų nuo 5 iki 14 me­tų.

Au­to­rės nuo­tr.

„Ža­ga­rės vyš­niu­kas“ pa­ro­dė Jū­ra­tės Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sę „Bau­bas“.

Jur­dai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų lė­lių teat­ras „Is­to­ri­jų ve­ži­mas“ sa­vo spe­kak­lį „Eg­lė žal­čių ka­ra­lie­nė“ pir­miau­sia pa­ro­dė Ža­ga­rė­je, jo net ne­ma­tė glo­bos na­mų gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai.

„Ža­ga­rės vyš­niu­ko“ va­do­vės ir fes­ti­va­lio ini­cia­to­rės Orin­tos Or­lic­kie­nės (de­ši­nė­je) kvie­ti­mu, Mo­lė­tų kul­tū­ros cent­ro lė­lių teat­ras „Rud­no­siu­kas“ ne tik pa­ro­dė spek­tak­lį apie Mo­lio Mo­tie­ju­ką, bet teat­ro re­ži­sie­rė­Lai­ma Gri­ge­le­vi­čie­nė (kai­rė­je) vė­liau ve­dė se­mi­na­rą, ku­ria­me mo­kė kur­ti lė­les, da­li­jo­si il­ga­me­te pa­tir­ti­mi.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas