(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Opozicija traukiasi iš užimamų postų

2017 m. gegužės 10 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Ket­vir­ta­die­nį į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­kvie­tu­sios opo­zi­ci­nės frak­ci­jos at­sto­vai pa­reiš­kė ne­ma­tan­tys pra­smės to­liau dirb­ti ir pa­lie­kan­tys Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių bei An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko vie­tas.

loretar@skrastas.lt

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė ir Dar­bo par­ti­jos na­rys Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis pa­reiš­ki­mus, pa­si­trau­kian­tys iš Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių, pa­tei­kė ba­lan­džio 4-ąją, o An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos na­rys Ben­ja­mi­nas Rim­džius – ba­lan­džio 3-ią die­ną.

R. Mi­siū­nie­nė sa­kė ne­be­ma­tan­ti pra­smės dirb­ti ko­mie­te­te, nes ke­lia­mi klau­si­mai ne­pa­sie­kia tiks­lų.

„Ty­lė­ti apie ne­ge­ro­ves aš ne­ža­du, bet gaiš­ti lai­ko šia­me ko­mi­te­te ne­ma­tau pra­smės“, – tei­gė opo­zi­ci­jos at­sto­vė.

K. Ma­čiu­lis pa­ste­bė­jo, kad Ko­mi­te­tui ne­rū­pė­jo, ar ne­for­ma­laus vai­kų švie­ti­mo pa­slau­gų tei­kė­jai yra su­da­rę nuo­mos su­tar­tis su pa­tal­pų, ku­rio­se or­ga­ni­zuo­ja už­siė­mi­mus, sa­vi­nin­kais. Pa­siek­ti re­zu­la­ta­tų pa­vy­ko tik krei­pu­sis į sa­vi­val­dy­bės Kont­ro­lie­rę Al­mą Žu­kaus­ky­tę, ku­ri pa­tei­kė iš­va­dą, kad to­kios su­tar­tys tu­ri bū­ti.

„Bet aš ne­ma­nau, kad ne­su­mo­kė­ti už nuo­mą pi­ni­gai bus išieš­ko­ti“, – sa­kė K. Ma­čiu­lis.

Tuo tar­pu, Ben­ja­mi­nas Rim­džius ar­gu­men­ta­vo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­stą pa­lie­kan­tis dėl to, kad ne­su­ge­bė­jo už­tik­rin­ti sklan­daus jos dar­bo. Ko­mi­si­ja be ki­tų klau­si­mų nag­ri­nė­jo vie­šų­jų pir­ki­mų dėl Jo­niš­kio „Si­dab­ros“ poil­sio zo­nos pa­plū­di­mio aikš­te­lės ei­gą, kai įtar­ta, kad smė­lis pirk­tas tris­kart bran­giau nei kai­nuo­ja rin­ko­je ir jo ne­tgi ga­li­mai at­vež­ta ma­žiau ne­gu tu­rė­tų bū­ti. Ta­čiau iki bend­rų iš­va­dų net per ke­lis mė­ne­sius priei­ti ne­pa­vy­ko, nes ko­mi­si­ja iši­ro – dvi jos na­rės iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­si­sa­kė to­liau dirb­ti. Tad bu­vo kreip­ta­si į STT bei Pro­ku­ra­tū­rą.

Au­to­rės nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės opo­zi­ci­jos at­sto­vai (iš kai­rės) Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis ir Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė pa­reiš­kė pa­lie­kan­tys Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­rių, o Ben­ja­mi­nas Rim­džius (de­ši­nė­je) – An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko vie­tas. Ant­ra iš de­ši­nės – opo­zic­jos na­rė Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />