(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vi­ce­me­rė – Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­ja

2017 m. gegužės 9 d.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me so­cial­de­mok­ra­tų su­va­žia­vi­me bu­vo pa­tvir­tin­ta vie­na iš 12 nau­jo­jo iš­rink­to par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų.

Vai­da Alek­na­vi­čie­nė pa­va­duo­to­ja ta­po kar­tu su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vu Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, ūkio mi­nist­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ru Jus­tu Pan­kaus­ku, Ma­ri­jam­po­lės vi­ce­me­ru Po­vi­lu Iso­da, aka­de­mi­ku Al­gir­du Ras­la­nu, Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tu Sau­liu­mi Ur­bo­nu, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­re Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­te, Sei­mo na­rė­mis Ra­min­ta Po­po­vie­ne ir Ra­sa Bud­ber­gy­te, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų są­jun­gos va­do­ve Orin­ta Lei­pu­te, Ša­kių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­re Ra­min­ta Bas­ty­te.

Edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį tu­rin­ti Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je yra nau­jas žmo­gus. Že­mės ūkio mo­kyk­los mo­ky­to­ja ir Jo­niš­ky­je vei­kian­čio Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to už­sie­nio kal­bų fa­kul­te­to de­ka­nė bei dės­ty­to­ja 2015 me­tais pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­ta į ra­jo­no Ta­ry­bą ir iš­kart dau­giau­sia bal­sų su­lau­ku­sių Li­be­ra­lų są­jū­džio ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­nės są­jun­gos bu­vo pa­si­rink­ta užim­ti vi­ce­me­ro po­stą. Nuo 2003 me­tų ji ak­ty­viai da­ly­vau­ja Jo­niš­kio „Ro­ta­ry“ klu­bo veik­lo­je, yra mies­to vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no vi­ce­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę nau­ja­sis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­si­rin­ko vie­na iš 12 sa­vo pa­va­duo­to­jų.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas