(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Vi­ce­me­rė – Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­ja

2017 m. gegužės 9 d.

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me so­cial­de­mok­ra­tų su­va­žia­vi­me bu­vo pa­tvir­tin­ta vie­na iš 12 nau­jo­jo iš­rink­to par­ti­jos pir­mi­nin­ko Gin­tau­to Pa­luc­ko pa­va­duo­to­jų.

Vai­da Alek­na­vi­čie­nė pa­va­duo­to­ja ta­po kar­tu su Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ku, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vu Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu, ūkio mi­nist­ru Min­dau­gu Sin­ke­vi­čiu­mi, tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nist­ru Jus­tu Pan­kaus­ku, Ma­ri­jam­po­lės vi­ce­me­ru Po­vi­lu Iso­da, aka­de­mi­ku Al­gir­du Ras­la­nu, Tel­šių so­cial­de­mok­ra­tu Sau­liu­mi Ur­bo­nu, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­re Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­te, Sei­mo na­rė­mis Ra­min­ta Po­po­vie­ne ir Ra­sa Bud­ber­gy­te, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­čių mo­te­rų są­jun­gos va­do­ve Orin­ta Lei­pu­te, Ša­kių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­re Ra­min­ta Bas­ty­te.

Edu­ko­lo­gi­jos ma­gist­ro laips­nį tu­rin­ti Vai­da Alek­na­vi­čie­nė ak­ty­vio­je po­li­ti­ko­je yra nau­jas žmo­gus. Že­mės ūkio mo­kyk­los mo­ky­to­ja ir Jo­niš­ky­je vei­kian­čio Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to už­sie­nio kal­bų fa­kul­te­to de­ka­nė bei dės­ty­to­ja 2015 me­tais pir­mą kar­tą bu­vo iš­rink­ta į ra­jo­no Ta­ry­bą ir iš­kart dau­giau­sia bal­sų su­lau­ku­sių Li­be­ra­lų są­jū­džio ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­nės są­jun­gos bu­vo pa­si­rink­ta užim­ti vi­ce­me­ro po­stą. Nuo 2003 me­tų ji ak­ty­viai da­ly­vau­ja Jo­niš­kio „Ro­ta­ry“ klu­bo veik­lo­je, yra mies­to vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kė.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Jo­niš­kio ra­jo­no vi­ce­me­rę Vai­dą Alek­na­vi­čie­nę nau­ja­sis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gin­tau­tas Pa­luc­kas pa­si­rin­ko vie­na iš 12 sa­vo pa­va­duo­to­jų.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (19)

Šiaip, 2017-05-10 12:38
Gal kam ir "pavizdys", bet tikrai ne visiems:) O žmonės nebūtinai tik iš pavydo komentuoja, o tiesiog reiškia savo nuomones. Viniems patinka, kitiems ne. Man pavyzdžiui, ji nepatinka ir tiek.

angeliuka, 2017-05-10 11:16
pavydas, pavydas,pavydas. Šaunuole Vaidute, sėkmės ir toliau. Man Jūs esate pavizdys. Kuo daugiau tokiu moteru. O kad sako lipimas per galvas...taip ir reikia. Nes jei tupėsi vietoje , niekas nepakels. Ir labai žemas lygis liežuvautoju kurie tuoj kiša Jūsu šeima. Tai silpnumo ir pavydo išraiška. Be to mačiau Jus šventėje su vyru ir vaikais, nuostabi šeima. O namų be dūmų NEBŪŪŪŪNA. SAVO PIKTUS LIEŽUVIUS KIŠKITE Į S......BINĘĘĘĘĘĘĘĘ. SĖKMĖS DIDELIAUSIOS VAIDUTE.

Siaulietis, 2017-05-10 09:44
TO ŠU,
Jeigu tamsta manote, kad pasaulyje kur nors politinės pareigos laimimos...konkurso būdu, tai tamsta dikredituojate jau ir taip nusivažiavusį ŠU.
Nors esu vyras, galiu pritarti kai kuriems kitiems komentarams: iš principo (kaip taisyklė), tokios moterys - šaunuolės. Sėkmės!

ŠU, 2017-05-10 09:26
. Iki politikos toli kaip iki mėnulio, tam reikia mokslo ir smegenu! Madinga dabar tokio lygio politikierius vadinti politikais. Gi ne konkurso būdu laimimos tokios pareigos, tai ir viskas tuo pasakyta.

Vyrams:, 2017-05-10 09:19
Europoje priimta gerbti karjeros siekiančias moteris. Matau kad jūsų akis temdo pavydas kad leidžiat sau rašyti tokius negarbingus komentarus. Tiek tesugebate kaip sovietų karininkai - daryti savo karjerą žemindami ir šmeiždami moteris?

Pranas, 2017-05-09 21:19
Labai normalios partijos viena iš vadovių. Vienos iš normaliausių partijų (šalia...konservatorių), daug prisidėjusios Lietuvai tampant gana normalia (nepaisant visų trūkumų ir nesklandumų) šalimi.
Taigi, be reikalo nekranksėkit.

Rimvydas, 2017-05-09 18:43
Jei normalios partijos pavaduotoja būtų tai gal ir pasiekimas. Bet kaip rašo '' auklėtoja", gaila kad vaikai nėra pirmam plane., jei teisybė.

Kaimynai, 2017-05-09 18:30
Net nėra ko šiai moteriai pavydėt žinant jos gyvenima. O šiaip šaunuolė, kad sugeba ir merui už nugaros Bonusus krautis.

to to zose, 2017-05-09 16:13
Gėda, tamsta tau, neperkaisk iš pavydo, nevaryk pliotkų, nes ir apie pačią greit galima paatvirauti. Šaunuolė, Vaida, palaikom Tave, neklausyk pavyduolių- mes linkim pačiai kuo geriausios sėkmės, išlik ir toliau tokia nuoširdi ir nepasikėlusi, tikim, kad po sekančių rinkimų Joniškis turės moterį merę. Pakruojietės.

To zose, 2017-05-09 14:25
Sakai pavyzdys vaikams? Moko kaip lipti kitiems per galvas. Dėl tokios "pavyzdingos" mamos vyras jau prasigerė. Ne idilė ten ne. Ir tokie dalykai darbu pasiekti???

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 19

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 19
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas