(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Krepšinio sukakčiai išleido knygą ir filmą

2017 m. gegužės 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Šeš­ta­die­nį Jo­niš­ky­je krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jo Leo­no Ka­ra­liū­no ini­cia­ty­va vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio 95-me­čiui. Šven­tė­je, ku­rio­je pri­sta­ty­ta kny­ga apie pir­muo­sius čem­pio­nus ir 1937-ųjų lie­tu­viams per­ga­lin­gą Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­piona­tą, da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis.

loretar@skrastas.lt

Tai į krau­ją įau­gu­si per­ga­lė

Šie­met nuo 1922 me­tų ba­lan­džio 23 die­ną įvy­ku­sių pir­mų­jų Lie­tu­vo­je krep­ši­nio rung­ty­nių su­ka­ko 95-eri. O Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­tos šven­tės ini­cia­to­rius, krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas gre­ta šios da­tos su­si­rin­ku­siems pri­mi­nė per­ga­lin­gą 1937-ųjų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tą Ry­go­je, kur lie­tu­viai re­zul­ta­tu 24:23 iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį prieš ita­lų eki­pą.

Tai bu­vo įspū­din­ga ir ne­ti­kė­ta per­ga­lė, pa­sak ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­sio Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos va­do­vo Ar­vy­do Sa­bo­nio, įau­gu­si į lie­tu­vių krau­ją ir lei­du­si pa­ti­kė­ti, kad ir mes ga­li­me pa­sau­liui kaž­ką pa­ro­dy­ti.

Apie tai A. Sa­bo­nis kal­ba ir Leo­no Ka­ra­liū­no spe­cia­liai dviem krep­ši­nio su­kak­tims skir­ta­me pa­ties re­ži­suo­ta­me fil­me „Pir­mie­ji čem­pio­nai“, ku­rio ope­ra­to­rius ir mon­tuo­to­jas – jo­niš­kie­tis Ri­čar­das Nor­kus, fil­mą įgar­si­no kraš­tie­tis Juo­zas Šal­kaus­kas.

Fil­me – uni­ka­lūs kad­rai

Fil­me, trun­kan­čia­me 1 va­lan­dą 7 mi­nu­tes, apie Lie­tu­vos krep­ši­nį ir 1937-ųjų per­ga­lę bei jos reikš­mę sa­vo min­ti­mis da­li­ja­si tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka, kul­tū­ro­lo­gas Jo­nas Nek­ra­šius, Kip­ro Pet­raus­ko, ku­ris su vi­su teat­ro ko­lek­ty­vu tą­kart Kau­ne pa­si­ti­ko grį­žu­sią ko­man­dą, duk­ra Auš­ra I. K. Pet­raus­kai­tė, tuo­me­ti­nės krep­ši­nio rink­ti­nės gy­dy­to­jo Kęs­tu­čio Šim­kaus anū­kas And­rius Šim­kus, me­ni­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus, kar­dio­lo­gas Jur­gis Brė­di­kis, jo tė­vas Juo­zas Brė­di­kis 1937-ai­siais dir­bo Lat­vi­jo­je Lie­tu­vos pa­siun­ti­ny­bė­je, ir ki­ti.

Per­ga­lė Eu­ro­pos čem­pio­na­te Lat­vi­jo­je bu­vo pa­ly­dė­ta ne­ti­kė­tais ne­sklan­du­mais. Lie­tu­vių rink­ti­nė, ap­do­va­no­ta su­ve­ny­ri­ne Lat­vi­jos Pre­zi­den­to Kar­lio Ul­ma­nio si­dab­ri­ne lėkš­te, iš­vyk­da­ma iš vieš­bu­čio do­va­ną pa­mir­šo fo­te­ly­je. Dėl to kai­my­nų ne­tgi te­ko ofi­cia­liu laiš­ku at­si­pra­šy­ti, nes bu­vo iš­kel­ta ver­si­ja, kad lie­tu­viai pa­si­ty­čio­jo iš jų Pre­zi­den­to.

Fil­me ro­do­mi uni­ka­lūs kad­rai iš krep­ši­nio ko­man­dos su­tik­tu­vių Lie­tu­vo­je, ir sklin­da tuo­me­ti­nio čem­pio­no Ze­no­no Pu­zi­naus­ko bal­so įra­šas. Jis pa­sa­ko­ja, kaip Jo­niš­kio ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je krep­ši­nin­kus su­ti­ko gal 40 mo­te­rų su ska­re­lė­mis ir vy­rų bei jau­nuo­lių bū­rys su gė­lė­mis, vai­ni­kais bei Lie­tu­vos tris­pal­vė­mis. L. Ka­ra­liū­nas kar­tu su ope­ra­to­riu­mi R. Nor­ku­mi vy­ko fil­muo­ti ir pa­sta­tą, ku­ria­me 1937-ai­siais vy­ko čem­pion­tas ir ku­ris iš­li­kęs iki šių die­nų. Da­bar ja­me vei­kia au­to­mo­bi­lių da­žy­mo fir­ma, ku­rios va­do­vas Dmit­rij Mu­ra­šov ne tik ma­lo­niai lei­do fil­muo­ti, bet ir pa­rė­mė mi­nė­tam čem­pio­na­tui skir­tą Leo­no Ka­ra­liū­no kny­gą „Pir­mie­ji čem­pio­nai. II Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tas: fak­tai ir skai­čiai“. Ją ir dvi fo­to­pa­ro­das ren­gi­ny­je pri­sta­tė kul­tū­ro­lo­gas Jo­nas Nek­ra­šius.

Vie­no­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mo­se nuo­trau­ko­se už­fik­suo­ti vy­riau­si jo­niš­kie­čiai su Krep­ši­nio mu­zie­jaus eks­po­na­tais, o ki­to­je – ar­chy­vi­niai 1937 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­to kad­rai. Ši pa­ro­da jau bu­vo eks­po­nuo­ta ir Kau­ne su­reng­to­je Lie­tu­vos krep­ši­nio 95-me­čio šven­tė­je.

Krep­ši­nio ži­nių kon­kur­sas

Ren­gi­ny­je taip pat vy­ko krep­ši­nio ži­no­vo Sta­nis­lo­vo Ston­kaus at­mi­ni­mui skir­tas kon­kur­sas moks­lei­viams. Ja­me da­ly­va­vo Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo ir Kau­no mies­tų bei ra­jo­nų at­sto­vai.

Į klau­si­mus apie krep­ši­nį ge­riau­siai at­saki­nė­jo ir pir­mąją vie­tą iš­ko­vo­jo To­mas Gus­tas iš Gas­čiū­nų (Jo­niš­kio ra­jo­nas). Ant­rąją vie­tą užė­mė jo­niš­kie­tis Ei­man­tas Va­liu­kas, tre­čiąją – kau­nie­tis Ben­ja­mi­nas Bu­ja­naus­kas. Jiems skir­ti Spor­to cent­ro ir Švie­ti­mo, kul­tūros ir spor­to sky­riaus bei Leo­no Ka­ra­liū­no ap­do­va­no­ji­mai. Tau­res 1–3 vie­tų lai­mė­to­jams įtei­kė LKF pre­zi­dent­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis. 1–5 vie­tų lai­mė­to­jams taip pat dar bus įteik­tos pa­pil­do­mos do­va­nos – ne­mo­ka­mi bi­lie­tai į Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos var­žy­bas, ku­riuos ski­ria kraš­tie­tis vers­li­nin­kas Ro­lan­das Do­vy­dai­tis.

Leo­no KA­RA­LIŪ­NO as­me­ni­nės nuo­tr.

LKF pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis pa­si­ra­šo ant sa­vo 54,5 dy­džio spor­ti­nio ba­te­lio – Krep­ši­nio mu­zie­jaus eks­po­na­to.

Mo­ki­niams iš Ža­ga­rės nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su le­gen­di­niu krep­ši­nin­ku Ar­vy­du Sa­bo­niu bu­vo di­džiu­lis įvy­kis.

Krep­ši­nio kon­kur­so, skir­to krep­ši­nio ži­no­vui Sta­nis­lo­vui Ston­kui at­mi­nti, nu­ga­lė­to­ju ta­po To­mas Gus­tas.

Jo­niš­kie­tis Ri­čar­das Nor­kus fil­ma­vo ir mon­ta­vo juos­tą „Pir­mie­ji čem­pio­nai“.

Ren­gi­ny­je su­si­ti­ko ži­no­mos spor­to as­me­ny­bės: (iš kai­rės) LKF pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis, lai­dos „Krep­ši­nio pa­sau­ly­je“ re­dak­to­rius ir ve­dė­jas Vi­das Ma­čiu­lis ir tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas, ruoš­da­ma­sis šven­tei, iš­lei­do ir kny­gą, ir re­ži­sa­vo fil­mą.

Au­to­rės nuo­tr.

Tai – jau 23-io­ji Leo­no Kara­liū­no kny­ga, šį­kart skir­ta 1937 me­tų per­ga­lin­gam Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas