(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo sinagogos atidarymas – Lietuvos kultūros įvykis

2017 m. gegužės 20 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Va­kar per­kirp­ta ati­da­ry­mo juos­te­lė į vi­suo­me­nės reik­mėms per­duo­tą res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą. Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je me­di­nės si­na­go­gos su­tvar­ky­mas lai­ko­mas svar­biu Lie­tu­vos kul­tū­ros įvy­kiu. Žmo­nės at­si­sto­jo ir plo­ji­mais dė­ko­jo res­tau­ra­to­riams už ko­ky­biš­ką ir grei­tą dar­bą.

pakruojis@skrastas.lt

Į si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mes su­si­rin­ku­sius pa­kruo­jie­čius ir sve­čius vos tal­pi­no bu­vu­sios Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nės šven­to­vės sa­lė. Ža­vė­jo at­kur­tas jos in­ter­je­ras su pie­ši­niais lu­bų skliau­te bei sie­nų ap­mu­ša­lai.

Vy­res­nės kar­tos pa­kruo­jie­čiai pri­si­mi­nė po­ka­riu į šia­me pa­sta­te įreng­tą ki­no sa­lę ėję ne­ži­no­da­mi, kad už lai­ki­nai įreng­to lu­bų per­den­gi­mo yra iš­ta­py­tas skliau­tas, o nau­jai įreng­tos per­tva­ros sle­pia si­na­go­go­je bu­vu­sias pa­tal­pas mo­te­rų bal­ko­nui, po juo – mo­kyk­los kla­sę.

Bu­vu­sia­me mo­te­rų bal­ko­ne va­kar ati­da­ry­ta ar­chi­tek­to Au­ri­mo Šir­vio pa­reng­ta eks­po­zi­ci­ja apie iš­li­ku­sias ir su­ny­ku­sias Lie­tu­vos me­di­nes si­na­go­gas.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė pa­kruo­jie­čiams sa­kė pir­mą kar­tą ma­tan­ti, kad vi­sa sa­lė sto­vė­da­ma plo­ja res­tau­ra­to­riams už at­lik­tą dar­bą. D.Var­nai­tė nea­be­jo­ja, jog Pak­ruo­jo si­na­go­ga taps Lie­tu­vos žy­dų kul­tū­ros ke­lio ob­jek­tu.

„Eu­ro­po­je nie­ko pa­na­šaus nė­ra. Tai kas at­kur­ta – gry­na au­ten­ti­ka, neį­ma­no­ma įsi­vaiz­duo­ti ne­ma­čius, – sa­kė D.Var­nai­tė.

Pak­ruo­jo si­na­go­ga lai­ko­ma di­džiau­sia me­di­ne si­na­go­ga Lie­tu­vo­je. Tai pir­ma­sis res­tau­ruo­tu me­di­nis žy­dų kul­tū­ros pa­sta­tas.

Ati­da­ry­mo šven­tė­je kal­bė­ju­sios Iz­rae­lio am­ba­sa­dos mi­si­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ja Ef­rat Hochs­tet­ler bei Nor­ve­gų am­ba­sa­do­riaus pa­va­duo­to­ja Tu­rid Kris­tin Lil­leng džiau­gė­si ir pa­si­rink­ta nau­ja pa­sta­to pa­skir­ti­mi. Čia pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti Pak­ruo­jo J.Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų sky­rių.

Si­na­go­ga iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro Pak­ruo­jo žy­dų bend­ruo­me­nei bu­vo svar­biau­sia kul­tū­ros sa­vas­ties puo­se­lė­ji­mo vie­ta. Ati­duo­dant pa­gar­bą praei­čiai, ji­diš kal­ba skam­bė­jo Ra­fai­lo Kar­pio at­lie­ka­mos žy­dų kom­po­zi­to­rių dai­nos iš pro­gra­mos „Laiš­kai iš praei­ties“ .

Pak­ruo­jo si­na­go­ga, lai­ko­ma ir se­niau­sia Lie­tu­vo­je, sta­ty­ta 1801 me­tais.

Pas­ta­to res­tau­ra­vi­mui bu­vo skir­ta pi­ni­gų iš tarp­tau­ti­nio EEA Grants ir Lie­tu­vos biu­dže­to. Di­džiu­lės apim­ties pro­jek­tas įgy­ven­din­tas be­veik per po­rą me­tų.

Au­to­rės nuo­tr.

Si­na­go­gos ati­da­ry­mo iš­kil­mės pra­si­dė­jo žy­dų liau­dies šo­kiu, ku­rį at­li­ko Pak­ruo­jo šo­kių ko­lek­ty­vas „Re­ke­tys“.

Pak­ruo­jo si­na­go­ga, lai­ko­ma ir se­niau­sia Lie­tu­vo­je, sta­ty­ta 1801 me­tais.

Pak­ruo­jo si­na­go­gos sim­bo­li­nę ati­da­ry­mo juos­te­lę per­kir­po (iš kai­rės) Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky, Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­dos pir­mo­ji sek­re­to­rė Tu­rid Kris­tin Lil­leng, Iz­rae­lio am­ba­sa­dos mi­si­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ja Ef­rat Hochs­tet­ler ir ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas.

Šiau­lių žy­dų bend­ruo­me­nės na­rys Alek­sand­ras Ker­be­lis si­na­go­go­je įsi­kur­sian­čiai bib­lio­te­kai per di­rek­to­rę Ro­mual­dą Kul­šy­tę do­va­no­jo me­zu­rą – mi­to­lo­gi­nės ap­sau­gos sim­bo­lį, ku­ris yra tvir­ti­na­mas prie kiek­vie­no žy­dų pa­sta­to du­rų stak­tos.

Už ko­ky­biš­kai ir lai­ku res­tau­ruo­tą Pak­ruo­jo si­na­go­gą, res­tau­ra­to­riai pa­svei­kin­ti gau­siai plo­ji­mais.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas