(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 19 d.

Skel­bia­me pa­tiks­lin­tą Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to dar­bo lai­ką

Praė­ju­sią sa­vai­tę in­for­ma­vo­me, kad ŠRATC at­si­žvel­gė į gy­ven­to­jų pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 15 iki rug­sė­jo 1 d. kei­čia Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to, esan­čio Kuo­siš­kių kai­me, dar­bo lai­ką.

Teik­da­mi in­for­ma­ci­ją su­kly­do­me pie­tų per­trau­kos lai­ką.

Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs nuo 11 iki 20 val. (pie­tų per­trau­ka 15.00--15.45 val.), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – nuo 10 iki 18 val. (pie­tų per­trau­ka 14.00–14.45 val.), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs.

Pri­me­na­me, kad dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl aikš­te­lės dar­bo lai­ko.

Pas­vei­kin­ti su­kak­tu­vi­nin­kai

Ge­gu­žės 15 d. bend­ro gy­ve­ni­mo auk­si­nio ju­bi­lie­jaus pro­ga me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė pa­svei­ki­no Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­čius Sta­nis­la­vą ir Pet­rą Chmie­liaus­kus.

Tarp­tau­ti­nės šei­mos die­nos pro­ga ap­do­va­no­ti glo­bė­jai

Ge­gu­žės 15 d. Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Tarp­tau­ti­nei šei­mos die­nai. Jo me­tu me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė įtei­kė pa­dė­kos raš­tus 15 ra­jo­no glo­bė­jų. Me­ro pa­dė­ko­mis Tarp­tau­ti­nės šei­mos die­nos pro­ga už il­ga­me­tę vai­kų glo­bą, nuo­šir­dų rū­pi­ni­mą­si ap­do­va­no­ti glo­bė­jai: Auš­re­lė Pa­lio­nie­nė, Lai­mu­tė Ma­rins­kie­nė, Ri­ma ir Man­gir­das Ben­daus­kai, Ma­ri­jo­na ir Ado­lis Ba­ka­naus­kai, Al­do­na ir Vir­gi­ni­jus And­ru­liai. Už rū­pes­tin­gai vyk­do­mas glo­bė­jo pa­rei­gas pa­gerb­ti: Sta­sė Kri­ge­rie­nė, Lau­ra Kan­cie­nė, Ma­ri­ja Plu­kie­nė, Ve­ro­ni­ka Jan­kai­tie­nė, Sta­nis­la­va Pau­la­vi­čie­nė, Jo­lan­ta Pet­raus­kie­nė. Už nuo­šir­dų rū­pi­ni­mą­si be tė­vų li­ku­siais vai­kais pa­dė­kos raš­tai skir­ti Zi­nai­dai Sa­vu­ky­nie­nei, Jad­vy­gai Buč­nie­nei, Dai­vai Šuls­kie­nei, Lau­rai ir Gin­tau­tui Kau­nams. Su­si­rin­ku­siems kon­cer­ta­vo J. Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai, ren­gi­nio me­tu pri­sta­ty­tas pro­jek­tas „Komp­lek­si­nės pa­slau­gos šei­mai Pak­ruo­jo ra­jo­ne“. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riai.

Ban­do­mų­jų so­cia­li­nių pa­slau­gų Šiau­lių re­gio­ne pri­sta­ty­mas

Ge­gu­žės 16 d. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos klas­te­rių da­ly­vių ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo ir mū­sų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių spe­cia­lis­tai. Šiau­lių re­gio­no per­tvar­kos pro­ce­sų eks­per­tė Eg­lė Jur­ku­tė klas­te­rio da­ly­vius su­pa­žin­di­no su per­tvar­kos ei­ga, veik­lo­mis, su­si­rin­ku­siems pri­sta­ty­ti ir ap­tar­ti Pert­var­ko­je da­ly­vau­jan­čių įstai­gų dar­buo­to­jų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tai, nau­jos so­cia­li­nės pa­slau­gos be­si­lau­kian­čioms mo­te­rims ir vie­ni­šų mo­ti­nų šei­moms su vai­kais iki 3 m. am­žiaus, kal­bė­ta apie lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gų ga­vė­jo na­muo­se spe­ci­fi­ką. Po pri­sta­ty­mų vy­ko bend­ra su­si­ti­ki­mo da­ly­vių dis­ku­si­ja.

Rad­vi­liš­ky­je ap­tar­ta Pet­rai­čių tven­ki­nio si­tua­ci­ja

Ge­gu­žės 16 d. ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė, Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gū­ra, Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Kont­ro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Egi­di­jus Kva­saus­kas ir ŠRAAD Pak­ruo­jo ra­jo­no agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jo­nas Rut­ke­vi­čius lan­kė­si Rad­vi­liš­ky­je, kur su­si­ti­ko su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ir as­me­ni­mis, at­sa­kin­gais už UAB „Gai­re­li­ta“ gais­ro su­kel­tų pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mą. Įpa­rei­go­ji­mas įžu­vin­ti Pet­rai­čių tven­ki­nį bend­ro­vei „Gai­re­li­ta“ pra­tęs­tas iki šių me­tų bir­že­lio pa­bai­gos. Eu­ge­ni­jui Gū­rai bu­vo pa­tar­ta pa­reng­ti per­spek­ty­vi­nį tven­ki­nio įžu­vi­ni­mo pla­ną. Taip pat mū­sų sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ap­žiū­rė­jo, ko­kio­mis są­ly­go­mis yra lai­ko­mas gais­ro ge­si­ni­mui nau­do­tas van­duo. Pa­na­šu, kad šiuo me­tu van­duo į ap­lin­ką ne­pa­ten­ka ir grės­mės ne­ke­lia.

Po­sė­džia­vo ko­mi­te­tai

Šią sa­vai­tę vy­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiai. Ge­gu­žės 16 d. dar­bot­var­kės klau­si­mus svars­tė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ind­riu­lis). Ge­gu­žės 17 d. po­sė­džia­vo Vie­ti­nio ūkio, kai­mo ir ap­lin­kos ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Pe­ke­lis). Ge­gu­žės 18 d. po­sė­džia­vo Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Ja­ce­vi­čius) bei Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas (pir­mi­nin­kas Po­vi­las Kar­ve­lis). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vyks 2017 m. ge­gu­žės 25 d. 14 val., dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tas 19 klau­si­mų svars­ty­mas.

Gau­tas nau­jas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis

VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (PSPC) at­nau­ji­no au­to­mo­bi­lių par­ką nau­ju grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu „VW Trans­por­ter Am­bu­lan­ce“. Šiuo me­tu iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gau­ta­me au­to­mo­bi­ly­je yra mon­tuo­ja­ma rei­ka­lin­ga įran­ga. Ki­tą sa­vai­tę, lai­kan­tis įstai­gos tra­di­ci­jų, au­to­mo­bi­lis bus pa­šven­tin­tas ir pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti.

Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo gat­vė­se skam­bės mu­zi­ka

Da­ly­vau­ti Gat­vės mu­zi­kos die­no­je Pak­ruo­jy­je už­si­re­gist­ra­vo 7 ko­lek­ty­vai. Ge­gu­žės 20 d. (šeš­ta­die­nį) mu­zi­ka skam­bės Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je nuo 11 iki 12 val. Ma­lo­niai kvie­čia­me pa­si­klau­sy­ti.

Vėl kvie­čia ak­ci­ja „Tai­kos glė­bys“

2017 m. bir­že­lio 1 d. vėl kvie­čia ak­ci­ja „Tai­kos glė­bys“. Ak­ci­jo­je da­ly­vau­ja vi­sos 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Pak­ruo­jy­je ak­ci­ją glo­bo­ja Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė (bi­ru­te.vanagiene@pakruojis.lt ), ak­ci­jos am­ba­sa­do­riai – vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis „Sau­lu­tė“.

Kvie­čia­me vi­sus bir­že­lio 1 d. 20 val. į Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re­lį (prie baž­ny­čios). Ap­si­ka­bin­ki­me ir su­si­vie­ny­ki­me kar­tu su vi­sa Lie­tu­va dėl tai­kios vai­kų atei­ties.

Ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai as­bes­ti­nių sto­gų dan­gos kei­ti­mui gau­ti

Pa­raiš­kas sto­go dan­gai keis­ti ga­li­ma teik­ti nuo ge­gu­žės 2 d iki ge­gu­žės 31 d. Šiau­lių pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai kon­sul­tuos suin­te­re­suo­tus Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ge­gu­žės 22 ir 29 die­no­mis nuo 9 iki 12 val. In­for­ma­ci­ją apie pro­gra­mą tei­kia Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė.

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­jos in­for­ma­ci­ja

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­ja, kvie­čia teik­ti pa­raiš­kas gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą iš Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­žan­gaus vers­lo ir že­mės ūkio kū­ri­mo, šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo pro­gra­mos lė­šų, skir­tų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti.

Pa­ra­mą iš Prog­ra­mos lė­šų, skir­tų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti, ga­li gau­ti smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo su­bjek­tai (to­liau – SVV) – la­bai ma­ža įmo­nė, ma­ža įmo­nė ar vi­du­ti­nė įmo­nė, ati­tin­kan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­ros įsta­ty­mo 3 straips­ny­je nu­sta­ty­tas są­ly­gas, ar vers­li­nin­kas, ati­tin­kan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­ros įsta­ty­mo 4 straips­ny­je nu­sta­ty­tas są­ly­gas.

Nus­ta­ty­tos for­mos pa­raiš­kos su prie­dais prii­ma­mos iki 2017 m. ge­gu­žės 31 d.

Vi­są in­for­ma­ci­ją ra­si­te www.pa­kruo­jis.lt skil­ty­je VERS­LI­NIN­KAMS.

Kul­tū­ros, pa­mink­lo­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas