(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

2017 m. gegužės 19 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.

pakruojis@skrastas.lt

Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­ti

Šie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.

Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus dar­bo krū­viui dėl Šu­kio­nių J. No­rei­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo ir Pet­ra­šiū­nų vai­kų dar­že­lio bei De­gė­sių vai­kų dar­že­lio už­da­ry­mo, spe­cia­lis­tė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­ma pa­gal­bos. Nes sky­riu­je li­ku­sios dirb­ti trys spe­cia­lis­tės ir rašt­ve­dė su to­kiu dar­bo krū­viu ne­be­pa­jė­gė su­si­do­ro­ti.

Į pa­gal­bą bu­vo pa­si­kvies­tas nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio į pen­si­ją iš­leis­tas bu­vęs šio sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Šid­laus­kas. Sen­jo­ras su­ti­ko švie­ti­mo kon­sul­tan­to pa­rei­go­se pa­dir­bė­ti lai­ki­nai – iki lie­pos.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė ko­men­tuo­da­ma šią si­tua­ci­ją sa­kė: „Sky­riaus ve­dė­jos lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo ne­ga­lė­jo­me nu­ma­ty­ti, o kai tai įvy­ko, kaip sa­ko­ma, – vei­du į fak­tą“. Taip bu­vo iš­spręs­ta rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čio spe­cia­lis­to paieš­ka, pa­sa­ko­ja E.Ki­žie­nė.

No­rin­čių val­džios po­sto nė­ra

Pas­ta­ruo­ju me­tu ne nau­jie­na, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skel­bia­mi kon­kur­sai į lais­vas pa­rei­gy­bes bai­gia­si be re­zul­ta­tų. Nes tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo ra­jo­no gy­ven­to­jų juo­se su­lau­kia­ma vis re­čiau, o iš gre­ti­mų did­mies­čių – Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ar net to­li­mes­nio Kau­no – pre­ten­den­tai siun­čia do­ku­men­tus, bet kon­kur­suo­se ne­pa­si­ro­do.

Iki šiol te­bė­ra lais­va Lin­ku­vos se­niū­no pa­va­duo­to­jo vie­ta, nes praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį skelb­tas kon­kur­sas neį­vy­ko – į kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo vie­tą tin­ka­mų pre­ten­den­tų iš ra­jo­no neat­si­ra­do, o pre­ten­den­tai iš ki­tų mies­tų ne­su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo tes­to.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos Ni­jo­lės Špe­je­rie­nės nuo­mo­ne, iš did­mies­čių į vals­ty­bės tar­ny­bos kon­kur­sus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ei­na­ma tik dėl for­ma­lu­mo: kad pre­ten­den­tai gau­tų ga­li­my­bę re­gist­ruo­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te lai­ky­ti va­do­va­vi­mo tes­tus.

Prak­ti­ka ro­do, kad iš­si­lai­kiu­sie­ji mi­nė­tą­jį tes­tą į Pak­ruo­jį vyk­ti nė ne­ke­ti­na, o tik dai­ro­si sau pa­trauk­lių pa­rei­gy­bių ir ana­lo­giš­ko kon­kur­so sa­va­me mies­te.

Šiuo me­tu pa­kar­to­ti­nai ren­gia­ma­me kon­kur­se į Lin­ku­vos se­niū­no pa­va­duo­to­jo vie­tą yra ke­tu­ri pre­ten­den­tai: vie­nas ra­jo­no gy­ven­to­jas, ki­ti – iš Šiau­lių, Pas­va­lio, Tra­kų ra­jo­nų.

Tik­ro­vė­je gy­ven­to­jų ma­žiau

Ko­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jų ne­do­mi­na dar­bas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je?

„Tik­riau­siai ra­jo­ne ne­bė­ra žmo­nių, tu­rin­čių tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą. Kas tu­ri dar­bą, o kas jau ir iš­va­žia­vo. Bet ne­bū­ti­nai į už­sie­nį, juk da­lis jau­ni­mo, bai­gę gim­na­zi­jas, iš­va­žiuo­ja stu­di­juo­ti į di­džiuo­sius ša­lies mies­tus“. – apie pli­ka aki­mi pa­ste­bi­mą gy­ven­to­jų ra­jo­ne ma­žė­ji­mą sa­ko Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, me­tų pra­džio­je ra­jo­ne gy­ve­no 20,3 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė sa­ko, jog rea­liai ra­jo­ne yra li­kę gal tik apie 15 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

„Ra­jo­no jau­ni­mas, iš­va­žiuo­da­mas mo­ky­tis į ša­lies uni­ver­si­te­tus ar ko­le­gi­jas, gy­ve­na­mą­ją vie­tą daž­niau­siai dek­la­ruo­ja tė­vų na­muo­se. Ma­nau, to­dėl ofi­cia­lūs sta­tis­ti­niai duo­me­nys ski­ria­si nuo tik­ro­vės“, – pa­ste­bi E. Ki­žie­nė.

Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų kiek­vie­ną pa­va­sa­rį iš Pak­ruo­jo lai­ki­niems dar­bams pas ūki­nin­kus Šve­di­jo­je, Da­ni­jo­je ir ki­to­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se iš­vyks­ta dar ke­li šim­tai pa­kruo­jie­čių. Nors lai­ki­niems dar­bams iš­vyks­tan­tie­ji ofi­cia­liai ne­skai­čiuo­ja­mi, ma­no­ma, kad ir šis pa­va­sa­ris – ne išim­tis.

Mies­tui, ku­ria­me šių me­tų pra­džios sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis yra li­kę apie 4,6 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų, tai – ženk­lus, nors ir lai­ki­nas, gy­ven­to­jų nu­by­rė­ji­mas.

Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis tvir­ti­na, jog šie sta­tis­ti­niai duo­me­nys apie gy­ven­to­jų skai­čių Pak­ruo­jy­je ir­gi nea­ti­tin­ka rea­ly­bės: „Yra pa­kruo­jie­čių, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą vie­tą dek­la­ruo­ja čia, bet iš tie­sų gy­ve­na už­sie­ny­je. Ar­ba gy­ve­na ir čia, ir už­sie­ny­je“.

Au­to­rės nuo­tr.

Ma­ty­da­mi iš­tuš­tė­ju­sias Pak­ruo­jo gat­ves, val­di­nin­kai sa­ko, jog ra­jo­ne li­ko žy­miai ma­žiau žmo­nių, nei skel­bia sta­tis­ti­ka.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Špe­je­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gy­bių kon­kur­suo­se ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja tik tam kad re­gist­ruo­tų­si va­do­va­vi­mo tes­tui ir bū­tų pa­si­ren­gę ana­lo­giš­kiems kon­kur­sams pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė lai­ko­si nuo­mo­nės, kad ra­jo­ne bė­ra li­kę gal tik apie 15 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų – dvi­gu­bai ma­žiau nei prieš po­rą de­šimt­me­čių skel­bė sta­tis­ti­ka.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas