(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Gyventojų mažėja daugiau, nei skelbiama

2017 m. gegužės 19 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

In­ten­sy­viai ma­žė­jant ra­jo­ne gy­ven­to­jų, ma­žė­ja ir žmo­nių, ku­rie ga­lė­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je užim­ti at­si­ra­du­sias lais­vas dar­bo vie­tas. Iš­si­la­vi­nu­siems ir dar­bin­giems nyks­tan­tis ra­jo­nas – neį­do­mus.

pakruojis@skrastas.lt

Sen­jo­ras su­ti­ko pa­dė­ti

Šie­met ku­riam lai­kui dar­bin­gu­mo ne­te­kus ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jai, jos pa­rei­gas lai­ki­nai bu­vo per­duo­tos sky­riaus spe­cia­lis­tei Gra­ži­nai Plun­gie­nei.

Ta­čiau ar­tė­jant eg­za­mi­nų lai­kui ir pa­di­dė­jus dar­bo krū­viui dėl Šu­kio­nių J. No­rei­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo ir Pet­ra­šiū­nų vai­kų dar­že­lio bei De­gė­sių vai­kų dar­že­lio už­da­ry­mo, spe­cia­lis­tė krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­ma pa­gal­bos. Nes sky­riu­je li­ku­sios dirb­ti trys spe­cia­lis­tės ir rašt­ve­dė su to­kiu dar­bo krū­viu ne­be­pa­jė­gė su­si­do­ro­ti.

Į pa­gal­bą bu­vo pa­si­kvies­tas nuo praė­ju­sių me­tų gruo­džio į pen­si­ją iš­leis­tas bu­vęs šio sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Šid­laus­kas. Sen­jo­ras su­ti­ko švie­ti­mo kon­sul­tan­to pa­rei­go­se pa­dir­bė­ti lai­ki­nai – iki lie­pos.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė ko­men­tuo­da­ma šią si­tua­ci­ją sa­kė: „Sky­riaus ve­dė­jos lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo ne­ga­lė­jo­me nu­ma­ty­ti, o kai tai įvy­ko, kaip sa­ko­ma, – vei­du į fak­tą“. Taip bu­vo iš­spręs­ta rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čio spe­cia­lis­to paieš­ka, pa­sa­ko­ja E.Ki­žie­nė.

No­rin­čių val­džios po­sto nė­ra

Pas­ta­ruo­ju me­tu ne nau­jie­na, kad ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skel­bia­mi kon­kur­sai į lais­vas pa­rei­gy­bes bai­gia­si be re­zul­ta­tų. Nes tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo ra­jo­no gy­ven­to­jų juo­se su­lau­kia­ma vis re­čiau, o iš gre­ti­mų did­mies­čių – Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio ar net to­li­mes­nio Kau­no – pre­ten­den­tai siun­čia do­ku­men­tus, bet kon­kur­suo­se ne­pa­si­ro­do.

Iki šiol te­bė­ra lais­va Lin­ku­vos se­niū­no pa­va­duo­to­jo vie­ta, nes praė­ju­sių me­tų rug­sė­jį skelb­tas kon­kur­sas neį­vy­ko – į kar­je­ros vals­ty­bės tar­nau­to­jo vie­tą tin­ka­mų pre­ten­den­tų iš ra­jo­no neat­si­ra­do, o pre­ten­den­tai iš ki­tų mies­tų ne­su­ge­bė­jo iš­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo tes­to.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos Ni­jo­lės Špe­je­rie­nės nuo­mo­ne, iš did­mies­čių į vals­ty­bės tar­ny­bos kon­kur­sus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ei­na­ma tik dėl for­ma­lu­mo: kad pre­ten­den­tai gau­tų ga­li­my­bę re­gist­ruo­tis Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te lai­ky­ti va­do­va­vi­mo tes­tus.

Prak­ti­ka ro­do, kad iš­si­lai­kiu­sie­ji mi­nė­tą­jį tes­tą į Pak­ruo­jį vyk­ti nė ne­ke­ti­na, o tik dai­ro­si sau pa­trauk­lių pa­rei­gy­bių ir ana­lo­giš­ko kon­kur­so sa­va­me mies­te.

Šiuo me­tu pa­kar­to­ti­nai ren­gia­ma­me kon­kur­se į Lin­ku­vos se­niū­no pa­va­duo­to­jo vie­tą yra ke­tu­ri pre­ten­den­tai: vie­nas ra­jo­no gy­ven­to­jas, ki­ti – iš Šiau­lių, Pas­va­lio, Tra­kų ra­jo­nų.

Tik­ro­vė­je gy­ven­to­jų ma­žiau

Ko­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jų ne­do­mi­na dar­bas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je?

„Tik­riau­siai ra­jo­ne ne­bė­ra žmo­nių, tu­rin­čių tin­ka­mą iš­si­la­vi­ni­mą. Kas tu­ri dar­bą, o kas jau ir iš­va­žia­vo. Bet ne­bū­ti­nai į už­sie­nį, juk da­lis jau­ni­mo, bai­gę gim­na­zi­jas, iš­va­žiuo­ja stu­di­juo­ti į di­džiuo­sius ša­lies mies­tus“. – apie pli­ka aki­mi pa­ste­bi­mą gy­ven­to­jų ra­jo­ne ma­žė­ji­mą sa­ko Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Re­mian­tis sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, me­tų pra­džio­je ra­jo­ne gy­ve­no 20,3 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų.

Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė sa­ko, jog rea­liai ra­jo­ne yra li­kę gal tik apie 15 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

„Ra­jo­no jau­ni­mas, iš­va­žiuo­da­mas mo­ky­tis į ša­lies uni­ver­si­te­tus ar ko­le­gi­jas, gy­ve­na­mą­ją vie­tą daž­niau­siai dek­la­ruo­ja tė­vų na­muo­se. Ma­nau, to­dėl ofi­cia­lūs sta­tis­ti­niai duo­me­nys ski­ria­si nuo tik­ro­vės“, – pa­ste­bi E. Ki­žie­nė.

Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų kiek­vie­ną pa­va­sa­rį iš Pak­ruo­jo lai­ki­niems dar­bams pas ūki­nin­kus Šve­di­jo­je, Da­ni­jo­je ir ki­to­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se iš­vyks­ta dar ke­li šim­tai pa­kruo­jie­čių. Nors lai­ki­niems dar­bams iš­vyks­tan­tie­ji ofi­cia­liai ne­skai­čiuo­ja­mi, ma­no­ma, kad ir šis pa­va­sa­ris – ne išim­tis.

Mies­tui, ku­ria­me šių me­tų pra­džios sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis yra li­kę apie 4,6 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų, tai – ženk­lus, nors ir lai­ki­nas, gy­ven­to­jų nu­by­rė­ji­mas.

Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis tvir­ti­na, jog šie sta­tis­ti­niai duo­me­nys apie gy­ven­to­jų skai­čių Pak­ruo­jy­je ir­gi nea­ti­tin­ka rea­ly­bės: „Yra pa­kruo­jie­čių, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą vie­tą dek­la­ruo­ja čia, bet iš tie­sų gy­ve­na už­sie­ny­je. Ar­ba gy­ve­na ir čia, ir už­sie­ny­je“.

Au­to­rės nuo­tr.

Ma­ty­da­mi iš­tuš­tė­ju­sias Pak­ruo­jo gat­ves, val­di­nin­kai sa­ko, jog ra­jo­ne li­ko žy­miai ma­žiau žmo­nių, nei skel­bia sta­tis­ti­ka.

Sa­vi­val­dy­bės Tei­sės sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Špe­je­rie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gy­bių kon­kur­suo­se ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai da­ly­vau­ja tik tam kad re­gist­ruo­tų­si va­do­va­vi­mo tes­tui ir bū­tų pa­si­ren­gę ana­lo­giš­kiems kon­kur­sams pa­gal sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė lai­ko­si nuo­mo­nės, kad ra­jo­ne bė­ra li­kę gal tik apie 15 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų – dvi­gu­bai ma­žiau nei prieš po­rą de­šimt­me­čių skel­bė sta­tis­ti­ka.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (12)

taigi, 2017-05-25 15:16
Taigi rajono valdziai tik pasalpas dalina, gerbiami ir globojami alkoholikai ir veltedziai, dirbatys zmones nebemato prasmes cia gyventi, juk j jiems reikia islaikyti 5 nedirbancius, nesakykite, kad jaunimas nedirba rajone, juk pensininkai dar darbuojas iki 80, poniai direktorei gal 700 pridejo uz fotosesijas feisbuke, kuo dar daugiau tustes miestelis, gal geriau panaikins ir savivaldybes funkcijas, prijungs ....

Nepartinis, 2017-05-25 13:21
Kaip atsirado dar vienas komentatorius "nepartinis" vardu?

tikriausiai, 2017-05-23 08:45
kažkokiais vaistais paskiepijo GRYBĘ,jau tiek laiko praėjo ,0 iš šito Diržių robinhudo jokio garselio, gal į protą atėjo ar numirė nieks nežinot

Petras, 2017-05-22 17:05
Ar įstatymai numato, kad ten dirbantys ir dar dirbsiantys ne vadovaujančiose pareigose visi yra ir turės būti partiniai, tokių reikalavimų ir nuorodų nėra, nes jų ir negali būti. Teisę ir galimybę darbuotis turi turėti visi vienodai ir jokių privilegijų kažkam, taip turi būti, gaila, kad taip nėra.

Nepartinis, 2017-05-22 14:04
Nereikia nuvertinti rajono žmonių. Tikrai yra išsilavinusių ir norinčių dirbti, bet jie ne tai partijai priklauso. Turi arba iš kažkurios partijos išstoti arba į kokią įstoti. Aišku, pageidautina, turbūt, į Laisvės sąjungos, kuriai priklauso rajono galva. Tai ir vadinkim daiktus tikraisiais vardais. Juokinga skaityt šitą straipsnį. Ir pikta.

Ne Jūsų dėka išlikę..., 2017-05-21 21:26
Yra ir žmonių turinčių tinkamą išsilavinimą, ir bandžiusių ne po kartą, keista bet Pakruojo rajono savivaldybės administracija nepriima net terminuotam darbui. Jei iš tiesų trūktų darbuotojų, tai priimtų be išsisukinėjimų ir ne tik „rezervistus“, bet atsiranda begalė pasiaiškinimų. Klausimas ar ten iš vis ko reikia ir kur?

laisvas, 2017-05-20 17:16
įkalėme su komsorgu ir nutarėme, kad normalu, kad mažėja - pas aną ant senatvė irgi sumažėjo...kai reikia pasikasyti, vos randa...

jo, 2017-05-19 11:15
mokyklas uždaro vaikų darželius irgi priedą iki gyvos galvos Kižienė gauna čia labai teisinga kaip pasakytų ponas Jurgeliūnas ,kam tiems mužikėliams skyrių specialistams skirti nors visą juodą darbą jie padaro,bet brangiausiai savivaldybėje pasirodo Kižienės parašas kainuoja mažą dar priedą gerb. rajono politikai paskyrėt,pagalvokit dar du metus turit laiko

vistik, 2017-05-19 10:38
ka veikia direktore p. Erika po darbo, kai nera - mazeja zmones .ISVADA - kelia foto i facebuka. Taip tycijas is savo biudzeto, nu ponia grazink premija dirbk darbo valandas protingai.......

Dėl to, 2017-05-19 10:18
kad sumažėjo rajone gyventojų administracijos direktorei Kižienei ir buvo pridėta beveik 700 eurų prie algos kad dar labiau rūpintūsi rajono gyventojų mažėjimu,nu socdemai buvo svolačiai, bet šitie-perspjovė

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 12

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 12
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />