(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 19 d.

Smur­tau­to­jas už­si­ra­ki­no bu­te

Sek­ma­die­nio va­ka­re Ge­gie­džiuo­se prie aš­tuon­bu­čio laip­ti­nės gir­tas (2,96 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) tris­de­šimt sep­ty­ne­rių vy­ras pri­mu­šė aš­tuo­nio­lik­me­tį po­sū­nį.

Vai­ki­nas skriau­dos ne­nu­ty­lė­jo – pa­skam­bi­no bend­ro­sios pa­gal­bos te­le­fo­nu. Tai iš­gir­dęs smur­tau­to­jas spru­ko į vi­dų ir už­si­ra­ki­no bu­te. Į Ge­gie­džius at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jis du­rų nea­ti­da­rė. Pa­rei­gū­nams te­ko kvies­tis ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus. Gais­ri­nin­kai su lauž­tu­vu ati­da­rė dve­jas bu­to du­ris ir įlei­do po­li­ci­nin­kus. Smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir iš­vež­tas į areš­ti­nę.

Pri­muš­ta­sis aš­tuo­nio­lik­me­tis me­di­kų pa­gal­bos neieš­ko­jo.

Mik­niū­nuo­se lau­ko vir­tu­vė­je vy­ku­sios iš­ger­tu­vės bai­gė­si konf­lik­tu. Vi­du­ti­niš­kai gir­tas (2,04 pro­mi­lės) pen­kias­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­ras pri­mu­šė dar la­biau ap­gir­tu­sią su­gy­ven­ti­nę.

Guos­ta­ga­ly­je prieš gy­ve­ni­mo drau­gę kumš­čiais puo­lė gir­tas (2,55 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) tris­de­šimt de­vy­ne­rių vie­tos gy­ven­to­jas.

Abu smur­tau­to­jai iš­vež­ti į areš­ti­nes, nu­ken­tė­ju­sios mo­te­rys me­di­kų pa­gal­bos ne­si­krei­pė.

Lin­ku­vo­je dau­gia­bu­čio na­mo laip­ti­nė­je tris­de­šimt še­še­rių vie­tos gy­ven­to­jas pa­stū­mė sep­ty­nio­lik­me­tę po­duk­rą. Mer­gi­na griū­da­ma už­si­ga­vo. Lin­ku­vie­čiui pa­reikš­ti įta­ri­mai su­kė­lus fi­zi­nį skaus­mą.

Ava­ri­ja „iš­lin­do“ po sa­vai­tės

Pir­ma­die­nį į Šiau­lių li­go­ni­nės priė­mi­mo sky­rių krei­pė­si ke­tu­rias­de­šimt ket­ve­rių vy­ras, be­si­skun­džian­tis kak­lo skaus­mais. Jam bu­vo diag­no­zuo­ti dau­gy­bi­niai kak­lo lū­žiai. Vy­ras iš li­go­ni­nės ne­tru­kus išė­jo.

Paaiš­kė­jo, kad jis nu­ken­tė­jo per ava­ri­ją, dau­giau nei prieš sa­vai­tę įvy­ku­sią ke­ly­je Bitaičiai–Degučiai–Stačiūnai–Pavėzgiai. Pra­di­niais duo­me­ni­mis, ge­gu­žės 7-osios va­ka­re šiuo ke­liu va­žia­vęs še­šias­de­šimt aš­tuo­ne­rių vy­ras neat­siž­vel­gė į me­teo­ro­lo­gi­nes są­ly­gas, ne­pa­si­rin­ko tin­ka­mo grei­čio ir ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Vol­vo S40“. Ma­ši­na nu­lė­kė nuo ke­lio ir ap­vir­to. Ne­lai­mės me­tu bu­vo su­žeis­tas ke­lei­vis, ap­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis.

Ava­ri­jos da­ly­viai apie ją ne­pra­ne­šė. Ži­nios į vie­šu­mą iš­lin­do, tik nu­ken­tė­ju­sia­jam vy­rui ėmus ieš­ko­ti gy­dy­to­jų pa­gal­bos.

Va­gys­tės

Sosd­va­ry­je vie­tos gy­ven­to­jas nu­plė­šė elekt­ros trans­for­ma­to­ri­nės pa­sta­to spy­ną ir iš trans­for­ma­to­riaus iš­lu­po pen­kis sau­gik­lius. Įta­ria­ma­sis va­gi­šius bu­vo už­klup­tas, te­bear­dan­tį įren­gi­nį. Jis su­lai­ky­tas.

Ro­za­li­mo ka­pi­nė­se ar­ti­mų­jų ka­pa­vie­tę tvar­kiu­si mo­te­ris ke­lio­li­kai mi­nu­čių iš akių iš­lei­do čia pat tu­rė­tą sa­vo ran­ki­nę. Kai vėl at­si­su­ko – ran­ki­nės ne­be­bu­vo. Jo­je lai­ky­to­je pi­ni­gi­nė­je mo­te­ris te­tu­rė­jo ke­le­tą eu­rų. Žy­miai di­des­nius nuo­sto­lius sa­vi­nin­kė pa­ty­rė dėl pa­grob­tų as­mens do­ku­men­tų.

Pa­žei­dė­jas siū­lė ky­šį

Ke­ly­je Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai su­stab­dy­to vil­ki­ko „Sca­nia“ vai­ruo­to­jas pa­tru­liams ne­pa­tei­kė ta­chog­ra­fo do­ku­men­tų. Vy­ras pa­rei­gū­nams siū­lė dvi­de­šim­ties eu­rų ky­šį, kad už šį pa­žei­di­mą ne­ra­šy­tų pro­to­ko­lo.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />