(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Paauglius į rūkalų priklausomybę klampina ir tėvai

2017 m. gegužės 26 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo ra­jo­nas pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų ša­ly­je neuž­lei­džian­tis „ly­de­rio“ po­zi­ci­jų pa­gal al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą bei ne­lai­mes, li­gas ir mir­tis dėl gir­tuok­lys­tės, re­gis pre­ten­duo­ja į dar į vie­ną pa­sie­ki­mą – di­džiau­sią skai­čių rū­kan­čių moks­lei­vių. Ste­bi­na tik, kad paaug­lių pri­klau­so­my­bę rū­ka­lams ug­do ir tė­vai, pa­rū­pi­nan­tys elekt­ro­ni­nių ci­ga­re­čių.

pakruojis@skrastas.lt.

„Ko­vo­ja kaip su vė­jo ma­lū­nais“

Šio­mis die­no­mis ra­jo­no mo­kyk­lo­se vyk­do­mas pre­ven­ci­nis pro­jek­tas apie rū­ky­mo ža­lą. Jo ėmė­si Pak­ruo­jo vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro (VSB) vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo spe­cia­lis­tė Lais­vi­da Ba­daus­kie­nė bei Pak­ruo­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė Ni­da Ma­žei­kai­tė.

Pro­jek­to vyk­dy­to­jos jau ap­si­lan­kė Klo­vai­nių, Bal­sių, Paš­vi­ti­nio, Ly­gu­mų, „Že­my­nos“ pa­grin­di­nė­se mo­kyk­lo­se bei „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jo­je. Su­si­tik­ta ir kal­bė­ta­si apie rū­ky­mo ža­lą, pri­klau­so­my­bės grės­mę bei ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę su pa­grin­di­nių mo­kyk­lų 6 – 8 kla­sių moks­lei­viais ir gim­na­zi­jos pir­mo­kais.

Pa­sak pro­jek­to vyk­dy­to­jų, toks am­žius pa­si­rink­tas to­dėl, kad dau­ge­liui paaug­lių at­ro­do esą svar­bu at­ro­dy­ti „kie­tam“ – su ci­ga­re­te ran­ko­je. Pa­sak L Ba­daus­kie­nės, mo­ky­to­jai ban­do mo­ki­nius ap­sau­go­ti nuo gre­sian­čios pri­klau­so­my­bės rū­ka­lams, drau­džia rū­ky­ti mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je. „Ta ko­va pri­me­na vė­jo ma­lū­nus“, – re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si sa­kė spe­cia­lis­tė, at­sa­kin­ga už vai­kų ir jau­ni­mo svei­ka­tą.

„Pert­rau­kų me­tu moks­lei­viai ei­na rū­ky­ti už mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos, į pa­mo­kas grįž­ta dvo­kian­tys rū­ka­lais. Tuo įsi­ti­ki­no­me vie­no­je ra­jo­no pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, tarp­du­ry­je su­ti­kę grįž­tan­čius mo­ki­nius po rū­ky­mo už se­niū­ni­jos lau­ko tua­le­tų“, – re­dak­ci­jai sa­vo pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si pro­jek­to vyk­dy­to­jos.

Su­si­ti­ki­muo­se su moks­lei­viais bu­vo pra­šo­ma už­pil­dy­ti ano­ni­mi­nes an­ke­tas ir pa­si­sa­ky­ti apie rū­ky­mą. Nors an­ke­ti­nė ap­klau­sa at­lik­ta tik dau­giau kaip 200 moks­lei­vių, pre­ven­ci­nio pro­jek­to vyk­dy­to­jos iš­siaiš­ki­no jas pa­čias su­krė­tu­sių ži­nių.

Be­je im­tis šio pro­jek­to pa­ska­ti­no pe­da­go­gė iš Ro­za­li­mo pa­grin­di­nės mo­kyk­los, pa­ti­ki­nu­si VSB spe­cia­lis­tę, kad paaug­lių rū­ky­mas tam­pa au­gan­čios kar­tos nau­ja pri­klau­so­my­be.

Prik­lau­so­my­bę ug­do ir tė­vai

„Pa­gal moks­lei­vių at­sa­ky­mus, nors rū­ka­lai ir bran­gūs, net men­kes­nes pa­ja­mas gau­nan­tys kai­mo gy­ven­to­jai sa­vo vai­kams duo­da pi­ni­gų. An­ke­to­se vie­ni mo­ki­niai nu­ro­dė jiems ci­ga­re­tes per­ka suau­gu­sie­ji, o dau­gu­ma ne­slė­pė per­kan­tys pa­tys, nors rū­ka­lai ne­pil­na­me­čiams ne­tu­rė­tų bū­ti par­duo­da­mi“, – an­ke­ti­nius duo­me­nis ko­men­ta­vo L.Ba­daus­kie­nė. Be­je, ji iš­siaiš­ki­no, kad ne­men­ka da­lis rū­kan­čių moks­lei­vių rū­ko ne tra­di­ci­nes ci­ga­re­tes, o elekt­ro­ni­nes.

Po­li­ci­jos bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nę bei vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tę ap­stul­bi­no, kad kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių po vie­ną ga­li­ma nu­si­pirk­ti mo­kyk­lo­se už 15 ar 20 eu­ro cen­tų , o elekt­ro­ni­nes ci­ga­re­tes paaug­liams per­ka tė­vai ar­ba duo­da pi­ni­gų par­si­siųs­ti jas in­ter­ne­tu.

„Bai­siau­sia tai, kad tė­vai, ži­no­da­mi, jog vai­kas mo­kyk­lo­je rū­ko, ma­no jog elekt­ro­ni­nės ci­ga­re­tės yra ne­kenks­min­gos, ne­va “ jo­mis vai­kai ga­ri­na bron­chus“, nau­do­ja kaip svei­ka­tai nau­din­gus in­ha­lia­to­rius“, – ko­men­tuo­da­ma an­ke­ti­nius duo­me­nis šiur­po L. Ba­daus­kie­nė. – Tai yra me­la­gin­gos rek­la­mos re­zul­ta­tas. Aiš­ku, kad dėl rū­ky­mo pre­ven­ci­jos rei­kia dirb­ti ne tik su mo­ki­niais, bet ir su jų tė­vais“.

Bend­ruo­me­nės pa­rei­gū­nė N. Ma­žei­kai­tė sa­ko, kad moks­lei­vius, ku­rie yra jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai, pa­kvie­tė bend­ra­dar­biau­ti, pa­sa­ko­ti bend­ra­moks­liams apie rū­ky­mo ža­lą ir pri­min­ti apie ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę, ku­ri įtvir­tin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­se.

Pa­rei­gū­nės tei­gi­mu, kai suau­gęs žmo­gus rū­ka­lų, elekt­ro­ni­nių ci­ga­re­čių ir pil­do­mų tal­pyk­lų per­ka ne­pil­na­me­čiui, už­si­trau­kia sau bau­dą nuo 90 iki 180 eu­rų.

Paaug­liai ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn ga­li bū­ti trau­kia­mi su­lau­kę 16 me­tų. Jiems už rū­ka­lų, o elekt­ro­ni­nių ci­ga­re­čių var­to­ji­mą ar net tu­rė­ji­mą nu­ma­ty­tas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 20 iki 50 eu­rų. Už jau­nes­nius nei 16 me­tų vai­kus at­sa­ko jų tė­vai ar glo­bė­jai.

Pak­ruo­jo VSB nuo­tr.

Su­si­ti­ki­muo­se su pa­rei­gū­ne ir VSB spe­cia­lis­te moks­lei­viai ne­slė­pė, jog įvai­riau­si rū­ka­lai mo­kyk­lo­je – ne nau­jie­na.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas