(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. gegužės 19 d.

MOKS­LI­NIN­KAS. Iš Lin­ku­vos ki­lęs Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bio­me­di­ci­nos dok­to­ran­tas Do­na­tas Ja­nu­še­vi­čius de­šim­to­jo­je Bal­ti­jos ša­lių spor­to moks­lo kon­fe­ren­ci­jo­je pri­pa­žin­tas ge­riau­siu jau­nuo­ju 2017-ųjų me­tų moks­li­nin­ku. D. Ja­nu­še­vi­čius kar­tu su tre­ne­riais ty­ri­nė­ja spor­ti­nin­kų dvi­gal­vį šlau­nies rau­me­nį, ku­ria me­to­di­ką, kaip iš­veng­ti daž­nai pa­si­tai­kan­čių šio rau­mens trau­mų.

Jau­na­sis moks­li­nin­kas jau pa­ste­bė­tas ir ži­no­mų spor­to spe­cia­lis­tų. Jis pa­si­ra­šė su­tar­tį su JAV vei­kian­čia Egio Kli­mo bok­so aka­de­mi­ja.

SU­SIG­RĄ­ŽI­NI­MAS. Šiau­lių mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­for­muo­ja, jog be­veik pu­sant­ro tūks­tan­čio pa­kruo­jiš­kių su­si­grą­ži­no da­lį per­nai su­mo­kė­to gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – dau­giau kaip 157 tūks­tan­čius eu­rų.

Ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­tei­kę dau­giau kaip 9,5 tūks­tan­čio pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jų. Jas tei­kė tiek pri­va­lan­tie­ji dek­la­ruo­ti pa­ja­mas, tiek da­ran­tie­ji tai sa­vo va­lia – ir už 2016-uo­sius, ir už anks­tes­nius me­tus.

Pa­teik­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jas įsta­ty­mai įpa­rei­go­ja 3622 pa­kruo­jiš­kius, iš jų – 889 as­me­nis, už­sii­man­čius in­di­vi­dua­lia veik­la pa­gal pa­žy­mas ar­ba įsi­gi­ju­sius vers­lo liu­di­ji­mus.

Pa­rei­gos neį­vyk­dė 739 ra­jo­no gy­ven­to­jai, iš jų – 72 smul­kie­ji vers­li­nin­kai. Šie skai­čiai – ma­žiau­si ap­skri­ty­je: ki­tuo­se ra­jo­nuo­se pa­ja­mų ne­dek­la­ra­vo iki ke­lių kar­tų dau­giau žmo­nių, pri­va­lė­ju­sių tai pa­da­ry­ti.

KON­CER­TAI. Praė­ju­sios sa­vai­tės pa­bai­ga Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pei „Re­ke­tys“ (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė) bu­vo ku­pi­na kon­cer­tų. Ko­lek­ty­vas ro­dė sa­vo pro­gra­mą Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sio­je Eu­ro­pos šven­tė­je, o sa­vait­ga­lį pra­lei­do Smil­giuo­se (Pa­ne­vė­žio ra­jo­nas), fes­ti­va­ly­je „Šo­kis – kaip vai­vo­rykš­tė: kiek­vie­nas jį su­pran­ta sa­vaip“. Šia­me et­nog­ra­fi­nė­je so­dy­bo­je vyks­tan­čia­me ren­gi­ny­je „Re­ke­tys“ da­ly­va­vo pir­mą kar­tą. Pak­ruo­jie­čiai kon­cer­ta­vo so­dy­bos svir­ne kar­tu su ko­lek­ty­vais iš Pa­ne­vė­žio, Kė­dai­nių, Kau­no, Rad­vi­liš­kio, Jo­niš­kio bei Ak­me­nės. Fes­ti­va­ly­je bu­vo pa­mi­nė­ta ir Smil­gių pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Smil­gė“ pen­kio­li­kos me­tų kū­ry­bi­nės veik­los su­kak­tis.

LAI­KI­NU­MAS. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­šų­jų ry­šių at­sto­vė Re­na­ta Bud­rie­nė pa­skir­ta lai­ki­ną­ja Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Ji pa­kei­tė nuo sau­sio 2-osios šias pa­rei­gas ėju­sią kul­tū­ros cent­ro me­to­di­nin­kę In­gą Kon­tau­tie­nę.

Cent­ro va­do­vo kė­dė li­ko tuš­čia, į už­tar­nau­tą poil­sį išė­jus il­ga­me­tei di­rek­to­rei Ire­nai Ky­bar­tie­nei.

Ka­da bus pa­skelb­tas kon­kur­sas į di­rek­to­riaus pa­rei­gas, dar ne­nu­ma­ty­ta.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />