(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. gegužės 12 d.

Šiau­lių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nia­me cent­re vy­ko Mal­dos pus­ry­čiai

Ge­gu­žės 6 d. Šiau­lių vys­ku­pi­jos pa­sto­ra­ci­nia­me cent­re ant­rą kar­tą su­reng­ti Mal­dos pus­ry­čiai. Šių me­tų Mal­dos pus­ry­čių te­ma: „Tra­di­ci­nė šei­ma. Kas mū­sų lau­kia ją su­nai­ki­nus?“. Ant­ruo­siuo­se Mal­dos pus­ry­čiuo­se kar­tu su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi An­ta­nu Bar­tu­liu, Sei­mo na­riais Pau­liu­mi Sau­dar­gu ir Arū­nu Gu­mu­liaus­ku, sve­čiais iš Vo­kie­ti­jos tarp­tau­ti­nės Tra­di­ci­jų, Šei­mos ir Nuo­sa­vy­bės (Tra­di­tion, Fa­mi­ly, Pro­per­ty – TFP) gy­ni­mo aso­cia­ci­jos na­riais, vers­li­nin­kais, trem­ti­nių at­sto­vais ir ki­tais gar­biais sve­čiais da­ly­va­vo ir mū­sų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė. Vi­sus su­si­rin­ku­sius lai­mi­no ir į bend­rą pus­ry­čių mal­dą kvie­tė Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis.

Star­ta­vo tu­ris­ti­nis pro­jek­tas „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“

2017 m. ge­gu­žės 6 d. Baus­kė­je (Lat­vi­jos Res­pub­li­ka) ofi­cia­liai pra­dė­ta pro­jek­to „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“ ak­ci­ja, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja Baus­kės, Ie­ca­vos, Run­da­lės ir Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bės Lat­vi­jo­je bei Bir­žų, Pak­ruo­jo ir Pas­va­lio ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bės Lie­tu­vo­je.

Ofi­cia­lia­me pro­jek­to ati­da­ry­me Baus­kės ro­tu­šė­je da­ly­va­vo mū­sų me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vyr. spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Ve­liu­lis, Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kas Rim­vi­das Gas­pa­ra­vi­čius

Ak­ci­jos me­tu ak­ty­vaus poil­sio mė­gė­jai kvie­čia­mi lan­ky­tis tu­ris­ti­niuo­se šių sa­vi­val­dy­bių ob­jek­tuo­se, rink­ti ant­spau­dus ir lai­mė­ti pa­grin­di­nį pri­zą – dvi­ra­tį. Ak­ci­ja vyks­ta nuo 2017 m. ge­gu­žės 6 d. iki rug­sė­jo 15 d. Ak­ci­jos da­ly­vio kor­te­lę su vi­sa rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja ga­li­te gau­ti Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re (Per­ga­lės g. 1).

Svei­ki­no su Eu­ro­pos die­na

Ge­gu­žės 9 d. Pak­ruo­jo Vie­ny­bės aikš­tė­je įvy­ko Eu­ro­pos die­nos mi­nė­ji­mas. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir tai­kos, vie­ny­bės lin­kė­jo me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, Sei­mo na­rio Vi­ta­li­jaus Gai­liaus pa­dė­jė­jas Gin­ta­ras Šur­na, Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis. Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

LRT do­mė­jo­si si­na­go­ga

Ge­gu­žės 9 d. LRT lai­dos „La­ba die­na, Lie­tu­va“ ko­man­da lan­kė­si Pak­ruo­jy­je, kur do­mė­jo­si at­res­tau­ruo­ta si­na­go­ga, kal­bi­no kul­tū­ros pa­vel­do vyr. spe­cia­lis­tą Min­dau­gą Ve­liu­lį. Re­por­ta­žą iš Pak­ruo­jo ga­li­te pa­ma­ty­ti lai­dos įra­šo 32–38 mi­nu­tę. Lai­dos įra­šo ieš­ko­ki­te LRT me­dia­te­ko­je, nuo­ro­da skel­bia­ma Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt

Su­si­pa­žin­ta su Pas­va­lio gy­dy­mo įstai­gų veik­la

Ge­gu­žės 10 d. me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Vil­ma Žu­vi­nin­kie­nė, VšĮ PSPC di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ašok­lis, VšĮ Pak­ruo­jo li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja gy­dy­mui Ži­bu­tė Juk­nie­nė ir vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja Ge­no­vai­tė Šle­žie­nė lan­kė­si Pas­va­ly­je, kur su­si­pa­ži­no su sveik­atos prie­žiū­ros pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mu, įstai­go­mis, su­si­ti­ko su įstai­gų va­do­vais ir spe­cia­lis­tais, spren­dė, ku­riuos ge­ro­sios pa­tir­ties pa­vyz­džius bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ir mū­sų ra­jo­ne. Su­si­ti­ki­mo me­tu mū­sų ra­jo­no at­sto­vus ypač do­mi­no kai­my­nų pa­tir­tis in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo, efek­ty­vaus pa­tal­pų panau­do­ji­mo, li­go­nių re­gist­ra­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mo sri­ty­je.

Pa­si­ta­ri­mas Pak­ruo­jo gais­ri­nė­je

Ge­gu­žės 10 d. me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ap­si­lan­kė Šiau­lių APGV Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je (PGT). Me­ras pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga už at­sa­kin­gai vyk­do­mas tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, tiks­liai ir su­ma­niai at­lie­ka­mas už­duo­tis ge­si­nant gais­rus ir lik­vi­duo­jant ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų bei in­ci­den­tų pa­sek­mes Pak­ruo­jo ra­jo­ne įtei­kė pa­dė­kas Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Bu­din­čios pa­mai­nos ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams Ri­mui Kup­riū­nui ir Ai­va­rui Ma­ce­vi­čiui. Kar­tu su Pak­ruo­jo PGT va­do­vu Da­riu­mi Mo­te­kai­čiu ap­ta­rė įstai­gos si­tua­ci­ją, pla­nuo­ja­mas per­tvar­kas.

Pla­nuo­ja­mi mies­to ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bai

Šią sa­vai­tę Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, at­sa­kin­gi spe­cia­lis­tai ap­ta­rė pla­nuo­ja­mus Pak­ruo­jo mies­to ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bus. Sa­vo ei­lės lau­kia Kruo­jos pa­kan­čių tvar­ky­mo dar­bai, žel­di­nių at­nau­ji­ni­mas S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je, ap­lin­kos prie Pak­ruo­jo žy­dų si­na­go­gos tvar­ky­mas ir kt. Spe­cia­lis­tai ana­li­za­vo dar­bų fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes ir šal­ti­nius, aiš­ki­no­si prio­ri­te­tus, ką pir­miau­sia rei­kia su­tvar­ky­ti.

Spar­čiau dek­la­ruo­ki­me pa­sė­lius

Nors iki š. m. pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo pa­bai­gos be­li­ko vos mė­nuo, žem­dir­biai ne­sku­ba į se­niū­ni­jas. Ne­žiū­rint neįp­ras­tai šal­to pa­va­sa­rio, dau­ge­lis ūki­nin­kų jau bai­gė sė­jos dar­bus, to­dėl tu­ri ga­li­my­bę dek­la­ruo­ti pa­sė­lius ir ki­tas že­mės ūkio naud­me­nas.

Šio­mis die­no­mis tiek se­niū­ni­jo­se, tiek Že­mės ūkio sky­riu­je dau­giau­siai lan­ko­si kvies­tie­ji pa­sė­lių dek­la­ruo­to­jai. Kol kas ei­lių nė­ra, ta­čiau, dek­la­ruo­jant to­kiais tem­pais, jos neiš­ven­gia­mai su­si­da­rys. Keb­lu­mų ga­li su­da­ry­ti nors ir re­ti, bet pa­si­tai­kan­tys dek­la­ra­vi­mo sis­te­mos ge­di­mai. To­dėl kvie­čia­me vi­sus žem­dir­bius at­vyk­ti lai­ku dek­la­ruo­ti pa­sė­lių. Pri­me­na­me, kad, pa­si­bai­gus skir­tam dek­la­ra­vi­mo ter­mi­nui, pa­vė­la­vę su­lauks tie­sio­gi­nių iš­mo­kų nuo­skai­tų – po 1 pro­c. už kiek­vie­ną pa­vė­luo­tą die­ną.

Būs­to re­mon­tui – nau­jos tai­syk­lės

Gy­ven­to­jams, pla­nuo­jan­tiems gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­mon­tą, rei­kia lai­ky­tis nau­jų tai­syk­lių. Nuo šių me­tų pra­džios ša­ly­je įsi­ga­lio­jo nau­jas 2016 m. lapk­ri­čio 9 d. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu pa­tvir­tin­tas triukš­mo, ky­lan­čio at­lie­kant sta­ty­bos dar­bus gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se ir gy­ve­na­mo­sio­se te­ri­to­ri­jo­se, kont­ro­lės vyk­dy­mo ap­ra­šas. Pa­gal jį pla­nuo­jan­tys gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­mon­tą gy­ven­to­jai apie tai ne vė­liau kaip prieš 7 ka­len­do­ri­nes die­nas pri­va­lo raš­tu, pa­štu ar el. pa­štu pra­neš­ti se­niū­ni­jai, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je bus vyk­do­mi pla­nuo­ja­mi sta­ty­bos dar­bai. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės triukš­mo kont­ro­lie­riais pa­skir­ti se­niū­ni­jų se­niū­nai ir se­niū­nų pa­va­duo­to­jai. 2017 m. ba­lan­džio 27 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu Nr. AV-295 taip pat nu­sta­ty­tas sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je lei­džia­mas sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bų pra­džios ir pa­bai­gos lai­kas, pa­tvir­tin­tos nau­jos Triukš­mo šal­ti­nių val­dy­to­jų, ku­rie nė­ra ūkio su­bjek­tai, pla­ni­nių pa­tik­ri­ni­mų tai­syk­lės. Dau­giau in­for­ma­ci­jos – www.pa­kruo­jis.lt / GY­VEN­TO­JAMS / Tai­syk­lės, tvar­kos ap­ra­šai.

Ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­ra­mai as­bes­ti­nių sto­gų dan­gos kei­ti­mui gau­ti

Pa­raiš­kas sto­go dan­gai keis­ti ga­li­ma teik­ti nuo ge­gu­žės 2 d. iki ge­gu­žės 31 d. Šiau­lių pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai kon­sul­tuos suin­te­re­suo­tus Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ge­gu­žės 22 ir 29 die­no­mis. In­for­ma­ci­ją apie pro­gra­mą tei­kia Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė.

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­jos in­for­ma­ci­ja

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo rė­mi­mo ko­mi­si­ja kvie­čia teik­ti pa­raiš­kas gau­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą iš Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­žan­gaus vers­lo ir že­mės ūkio kū­ri­mo, šva­rios ir sau­gios ap­lin­kos iš­sau­go­ji­mo pro­gra­mos lė­šų, skir­tų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti.

Pa­ra­mą iš Prog­ra­mos lė­šų, skir­tų smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui rem­ti, ga­li gau­ti smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo su­bjek­tai (to­liau – SVV) – la­bai ma­ža įmo­nė, ma­ža įmo­nė ar vi­du­ti­nė įmo­nė, ati­tin­kan­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­ros įsta­ty­mo 3 straips­ny­je nu­sta­ty­tas są­ly­gas, ar vers­li­nin­kas, ati­tin­kan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­ros įsta­ty­mo 4 straips­ny­je nu­sta­ty­tas są­ly­gas.

Nus­ta­ty­tos for­mos pa­raiš­kos su prie­dais prii­ma­mos iki 2017 m. ge­gu­žės 31 d.

Vi­są in­for­ma­ci­ją ra­si­te www.pa­kruo­jis.lt skil­ty­je VERS­LI­NIN­KAMS.

Kei­čia­mas Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to dar­bo lai­kas

Prieš dvi sa­vai­tes Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je bu­vo iš­sa­ky­ti gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mai dėl at­lie­kų priė­mi­mo punk­tų dar­bo lai­ko. Pra­ne­ša­me, kad ŠRATC at­si­žvel­gė į gy­ven­to­jų pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 15 d. iki rug­sė­jo 1 d. kei­čia Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to, esan­čio Kuo­siš­kių kai­me, dar­bo lai­ką. Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs 11–20 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00–3.45), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – 10–18 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00–13.45), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs. Dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku, bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl aikš­te­lės dar­bo lai­ko.

Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė dirbs įpras­tu lai­ku: ant­ra­die­nį – penk­ta­die­nį 9.00–18.00 val.; šeš­ta­die­nį 9.00–17.00 val. Pie­tų per­trau­ka: 13.00–13.45 val.

Tap­ki­te Gat­vės mu­zi­kos die­nos da­ly­viu!

Tra­di­ci­nė tre­čio­jo ge­gu­žės šeš­ta­die­nio šven­tė – Gat­vės mu­zi­kos die­na – šie­met vyks ge­gu­žės 20 d.

Pla­nuo­ja­ma, kad ir Pak­ruo­jo gat­vės pri­si­pil­dys mu­zi­kos gar­sų. Kvie­čia­me tap­ti šio ren­gi­nio da­ly­viu. Nes­var­bu, gro­ja­te, dai­nuo­ja­te ar šo­ka­te – re­gist­ruo­ki­tės ir da­ly­vau­ki­te.

Re­gist­ra­ci­ja iki ge­gu­žės 15 d. tel. (8 421) 69 078, mob. 8 615 33 407. El. p. bi­ru­te.vanagiene@pakruojis.lt

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas