(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. gegužės 12 d.

Konf­lik­tuo­se – gir­ti žmo­nės

Žei­me­ly­je, na­muo­se, gir­tu­tė­lis (3,40 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas) vy­ras pri­mu­šė su­gy­ven­ti­nę.

Vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs (2,08 pro­mi­lės) dvi­de­šimt de­vy­ne­rių ma­žei­ko­nie­tis smur­ta­vo prieš uoš­vę.

Ble­ko­niuo­se, so­dy­bos kie­me, gir­tą (2,30 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) vy­rą pri­mu­šė blai­vus dvi­de­šimt vie­ne­rių sū­nus.

Iš­ger­tu­vės muš­ty­nė­mis bai­gė­si Lin­ku­vo­je ir Ly­gu­muo­se. Lin­ku­vo­je, pa­vė­si­nė­je, gir­ta­vu­siai kom­pa­ni­jai su­si­py­kus, dvi­de­šimt sep­ty­ne­rių mies­te­lė­nas pri­mu­šė mo­te­rį (2,11 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) ir vy­rą (2,58 pro­mi­lės, sun­kus gir­tu­mas). Mo­te­riai me­di­kų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė, o nu­ken­tė­jęs vy­ras po ap­žiū­ros iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Ly­gu­muo­se prie par­duo­tu­vės gir­tą (2,00 pro­mi­lės, vi­du­ti­nis gir­tu­mas) vie­tos gy­ven­to­ją pri­mu­šė trys chu­li­ga­nai. Du iš už­puo­li­kų nu­ken­tė­jė­lis pa­ži­no.

Ke­lio­nė bai­gė­si areš­ti­nė­je

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Lin­ku­vos apy­lin­kė­se po­li­ci­nin­kai su­stab­dė gir­tą prie „Volks­wa­gen Golf“ vai­ro (2,44 pro­mi­lės, be­veik sun­kus gir­tu­mas) pen­kias­de­šimt­me­tį vie­tos gy­ven­to­ją. Vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Ap­vog­ta tur­gu­je

Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo tur­gu­je iš mo­ters ran­ki­nės pa­vog­ta pi­ni­gi­nė su 213 eu­rų, ban­ko kor­te­lė­mis bei do­ku­men­tais.

Per tris die­nas – ke­tu­ri gais­rai

Nuo praė­ju­sio šeš­ta­die­nio iki ant­ra­die­nio ra­jo­ne ki­lo ke­tu­ri gais­rai.

Nak­tį į sek­ma­die­nį Tirkš­lio­niuo­se de­gė vie­tos ūki­nin­kui pri­klau­san­tis tvar­tas. Sa­vi­nin­kas me­di­nio pa­sta­to ku­rį lai­ką ne­be­nau­do­jo, da­lis jo bu­vo vi­sai ap­leis­ta, jau be sto­go. Sta­ti­nį ug­nia­ge­siai iš­gel­bė­jo, bet su­de­gė ja­me lai­ky­tas šie­nas – apie aš­tuo­nias to­nas.

Pra­di­niais duo­me­ni­mis, gais­ras ki­lo dėl neat­sar­gu­mo – prie tvar­to nuo­lat vaikš­to žmo­nės, nes ša­lia yra ke­tur­bu­čiai na­mai, ku­riuo­se gy­ve­na ke­lios šei­mos. Ga­li­mai kaž­kas iš jų nu­me­tė neuž­ge­sin­tą nuo­rū­ką.

Sek­ma­die­nį ki­lo du gais­rai. Po pir­mos va­lan­dos nak­ties pra­neš­ta, kad už­si­de­gė vie­tos gy­ven­to­jo ūki­niai pa­sta­tai – mū­ri­nis tvar­tas ir me­di­nė dar­ži­nė. Pas­ta­ro­ji su­de­gė, o tvar­to ap­de­gė per­den­gi­nys, gel­bė­to­jams te­ko per­kas­ti apie dvi­de­šimt kvad­ra­ti­nių met­rų įkai­tu­sių spa­lių. Van­de­nį gais­ri­nin­kams te­ko vež­tis iš tven­ki­nio, esan­čio už ki­lo­met­ro nuo so­dy­bos. Ug­nis grė­sė per­si­mes­ti į vos už pen­kių met­rų sto­vin­tį ga­ra­žą bei su juo su­jung­tą gy­ve­na­mąjį na­mą. Šiuos pa­sta­tus pa­vy­ko ap­sau­go­ti. Pra­di­niais duo­me­ni­mis, gais­ro prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ge­sys. Jo ži­di­nys bu­vo tvar­te, kur ne­lai­mės iš­va­ka­rė­se dar­ba­vo­si il­gaam­žis so­dy­bos šei­mi­nin­kas. Ug­nies pa­da­ry­tus nuo­sto­lius šikš­nie­čiui at­ly­gins drau­di­kai.

Pir­ma­die­nio po­pie­tę Žvirb­lo­nių kai­mo gy­ven­to­jus iš­gąs­di­no už­si­lieps­no­jęs na­mo ka­mi­nas. Paaiš­kė­jo, jog di­des­nio pa­vo­jaus so­dy­bai nė­ra – ka­mi­ne de­gė suo­džiai, ug­nis grei­tai nu­slo­po.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas