(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. gegužės 12 d.

Lau­kia Pre­zi­den­tės dek­re­to

Guos­ta­ga­lio se­niū­ni­ja ne­tru­kus tu­rės sa­vo vė­lia­vą, her­bą ir juo pa­puoš­tą nau­ją ant­spau­dą. Juos su­kū­rė dai­li­nin­kas Ar­vy­das Kaž­dai­lis. Guos­ta­ga­lio se­niū­ni­ja vie­nin­te­lė iš vi­sų ra­jo­no se­niū­ni­jų bu­vo li­ku­si be he­ral­di­kos sim­bo­lių.

Iš­tai­sy­ti pa­dė­tį ėmę­sis se­niū­nas Jo­nas Jo­cius re­dak­ci­jai sa­kė, kad be­li­ko su­lauk­ti Pre­zi­den­tės dek­re­to ir bus im­ta­si vė­lia­vos ir her­bo ga­my­bos. He­ral­di­kos ko­mi­si­jos pa­tvir­tin­ta­me A. Kaž­dai­lio her­bo ir vė­lia­vos es­ki­zuo­se – mė­ly­na­me fo­ne gel­to­nas ru­gių pė­das. Pa­sak se­niū­no, to­kie sim­bo­liai pa­si­rink­ti, nes Guos­ta­ga­lio apy­lin­kėms bū­din­ga žem­dir­bys­tė.

Mies­te­lį nio­ko­ja vie­ti­niai van­da­lai

Per pa­sta­rą­sias ke­lias die­nas Ly­gu­muo­se nuo­sto­lių pri­da­rė van­da­lai: vėl su­nio­ko­jo tur­ge­lį, lau­žė­si į Vai­kų die­nos cent­rą, nu­pjaus­tė vir­šū­nes tris­de­šim­čiai pu­šai­čių, pa­so­din­tų prie ka­pi­nių.

Ly­gu­mų se­niū­nė Ive­ta Ov­siu­kie­nė pri­si­pa­žįs­ta po to­kių van­da­liz­mo ap­raiš­kų svy­ra ran­kos grą­žin­ti ir tvar­ky­ti mies­te­lį, gai­la įdė­to dar­bo ir lė­šų.

Se­niū­ni­ja skai­čiuo­ja pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, o po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jau iš­siaiš­ki­no, kie­no tai dar­be­liai. Kol kas se­niū­ni­jai pra­neš­ta, kad tai – „vie­ti­nių dar­be­liai“. Se­niū­nė krei­pia­si į vie­tos gy­ven­to­jus, pra­šy­da­ma bū­ti pi­lie­tiš­kus, pa­ma­čius ap­lin­kos nio­ko­to­jus, juos su­draus­min­ti ir su­gė­din­ti ar­ba in­for­muo­ti po­li­ci­ją. „Kar­tu tvar­ko­me mies­te­lį, kar­tu jį ir sau­go­ki­me“, – sa­ko Ive­ta Ov­siu­kie­nė.

Tven­ki­niuo­se vei­sia­mi ša­mai

Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Pak­ruo­jo sky­riaus val­dy­bos spren­di­mu šie­met tę­sia­mas anks­tes­niais me­tais pra­dė­tas Dva­riu­kų tven­ki­nio įžu­vi­ni­mas. Praė­ju­sią sa­vai­tę į šį tven­ki­nį su­leis­ta 680 ša­mų jau­nik­lių. Per­nai šis tven­ki­nys bu­vo pa­pil­dy­tas 1 300 ša­mų. Šių žu­vų už­veis­ta per­nai ir Kruo­jos tven­ki­ny­je Pak­ruo­jy­je.

Vėž­lys už­lei­do vie­tą eg­lu­tei?

Šio­mis die­nomis Lin­ku­vos mies­to cent­ri­nė­je aikš­tėje triū­sian­tys dar­bi­nin­kai au­ga­lais ap­so­di­na­mo vėž­lio kar­ka­są per­kė­lė į ki­tą skve­ro pu­sę. Jo bu­vu­sią vie­tą nu­ma­ty­ti pa­lik­ti ka­lė­di­nei eg­lu­tei, nes iki šiol ta pro­ga puoš­to­ji yra ne vi­sai tin­ka­mo­je vie­to­je – tarp dvie­jų pa­sta­tų.

Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė sa­ko, jog nau­jos eg­lu­tės klau­si­mas te­bė­ra at­vi­ras, nes jai pirk­ti rei­kia lė­šų. Ar se­niū­ni­ja jų tu­rės, dar neaiš­ku. Pa­sak G. Pa­šiš­ke­vi­čie­nės, pla­nuo­ja­ma pirk­ti ne ma­žesnę kaip tri­jų met­rų aukš­čio spe­cia­lia­me kon­tei­ne­ry­je išau­gin­tą eg­lę, kad ją bū­tų ga­li­ma puoš­ti per atei­nan­čias Ka­lė­das. Se­niū­nė sa­ko, jog toks su­ma­ny­mas ki­lo dėl eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­čių sau­gu­mo, nes su­si­bū­rus įžieb­ti iki šiol puoš­tos, ky­la pro­ble­mų dėl gat­ve ju­dan­čio trans­por­to ir eis­mo ri­bo­ji­mo.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas