(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. gegužės 12 d.

BMX. Sa­vait­ga­lį Šiau­lių bei Pak­ruo­jo mies­tų BMX dvi­ra­čių se­zo­no ati­da­ry­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­čiai pel­nė me­da­lius ir tau­res.

Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ku­sio­se var­žy­bo­se pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Gus­tei Drau­ge­ly­tei ir Au­ri­mui Kai­riui.

Tre­ti bu­vo Go­da Jas­naus­kai­tė ir Ma­tas Sa­vic­kas.

Pak­ruo­jo BMX tra­so­je sėk­mė ly­dė­jo auk­so me­da­lius lai­mė­ju­sius Gus­tę Drau­ge­ly­tę, Ma­tą Sa­vic­ką ir Gab­rie­lių Špa­kį.

Ant­rą­sias vie­tas pel­nė Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė bei Lu­kas Ju­se­vi­čius.

Tre­ti fi­ni­ša­vo Go­da Jas­naus­kai­tė, Au­ri­mas Kai­rys ir Gus­tas Švab.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos spor­ti­nin­kai.


ŠTAN­GOS SPAU­DI­MAS. Ro­kiš­ky­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos kla­si­ki­nio štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­te guos­ta­ga­lie­tis stip­ruo­lis Sau­lius Ski­kas lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 ki­log­ra­mų.


FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį na­muo­se var­žė­si su „Pa­lan­gos“ žai­dė­jais. Su­si­ti­ki­mas bai­gė­si ly­gio­sio­mis – 1:1.

Vie­nin­te­lį įvar­tį pa­kruo­jie­čiams pel­nė My­ko­la Bar­ba.

Po šių var­žy­bų FC „Pak­ruo­jis“ te­be­pir­mau­ja. Po še­še­rių rung­ty­nių ko­man­dos są­skai­to­je – 14 taš­kų.


KREP­ŠI­NIS. Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se jung­ti­nė „Pak­ruo­jo Par­ke­to-Top Sport“ ko­man­da +45, ku­rio­je žai­dė ir pa­kruo­jie­tis Al­vy­das Paš­ke­vi­čius, iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. Šios eki­pos va­do­vas ir tre­ne­ris – Lais­vy­das Ze­deršt­re­mas.

+70 Vil­niaus ST Se­nior ko­man­do­je žai­dęs žei­me­lie­tis Vai­di­lis Ju­rė­nas lai­mė­jo bron­zos me­da­lį.


TINK­LI­NIS. Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no tink­li­nio pir­me­ny­bių Kre­di­to uni­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„Plū­gai“ nu­si­lei­do „JB Vol­ley Team“ re­zul­ta­tu 1:2 (25:19, 18:25, 4:15), ta­čiau įvei­kė „At­ža­ly­ną“ re­zul­ta­tu 2:1 (21:25, 25:15, 15:7).

„JB Vol­ley Team“ su­triuš­ki­no „Lin­ku­vos“ eki­pą re­zul­ta­tu 3:0 (25:20, 25:22, 19:17).

„Paš­vi­ti­nio“ tink­li­nin­kai pra­lai­mė­jo „Lin­ku­vai“ re­zul­ta­tu 1:2 (25:17, 22:25, 8:15). Pas­ta­ro­ji ko­man­da nu­ga­lė­jo ir „Par­ke­to“ žai­dė­jus re­zul­ta­tu 2:1 (25:21, 23:25, 15:11).


LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­tis Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis Nau­jo­jo­je Ze­lan­di­jo­je vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se sa­vo jė­gas iš­mė­gi­no ke­lio­se rung­ty­se.

Du ki­lo­met­rus ir de­šimt­ko­vės rung­tį pa­kruo­jie­tis įvei­kė penk­tas sa­vo am­žiaus gru­pė­je. Fi­ni­ša­vo šeš­tas 100 met­rų ir aš­tun­tas 300 met­rų bar­je­ri­nių bėgimų rungtyse. Pel­nė vie­nuo­lik­tą vie­tą pen­kių ki­lo­met­rų bė­gi­mo rungtyje.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Vi­liaus LO­PE­TOS nuo­tr.

BMX dvi­ra­čių se­zo­no ati­da­ry­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­tės Ak­vi­lė Or­ba­kai­tė (kai­rė­je) ir Gus­tė Drau­ge­ly­tė lai­mė­jo ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą.

.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas