(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Karo baisumai neišdilo per dešimtmečius

2017 m. gegužės 12 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­ną pa­gerb­tos au­kos Pak­ruo­jy­je, Lin­ku­vo­je, Žei­me­ly­je ir ra­jo­ne gy­ve­nan­tys pen­ki se­no­liai, da­ly­va­vę šia­me ka­re.

janina@skrastas.lt

Mi­nė­ji­me Pak­ruo­jo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se kal­bė­to­jai lin­kė­jo tai­kos, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ka­ri­niais konf­lik­tais ap­link Eu­ro­pą, ne­si­bai­gian­čiu šal­tuo­ju ka­ru, kuo­met kaip gink­lai nau­do­ja­ma pro­pa­gan­da.

Bu­vęs Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rei­vis – de­vy­nias­de­šimt ket­vir­tuo­sius bai­gian­tis Jo­nas Gry­bė sten­gia­si ne­pra­leis­ti šių mi­nė­ji­mų, pa­gerb­ti anuo­met žu­vu­sius. Jam ka­ro bai­su­mai iš at­min­ties neiš­di­lo nė per sep­ty­nias­de­šimt dve­jus me­tus: „Kaip šian­dien aky­se sto­vi.“

Į fron­tą J. Gry­bė bu­vo paim­tas vos su­lau­kęs aš­tuo­nio­li­kos, tar­na­vo ar­ti­le­ris­tu. Bu­vo du kar­tus su­žeis­tas – į ran­ką ir ko­ją. Še­šio­li­ka ka­ro da­ly­vio me­da­lių ap­do­va­no­tas se­no­lis gy­ve­na Klo­vai­niuo­se su sū­naus šei­ma.

Pa­sta­rai­siais me­tais ta­po įpras­ta, kad šiuo­se mi­nė­ji­muo­se dau­giau­siai da­ly­vau­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, dar me­nan­tys ka­rą.

Prie pa­mink­lo žu­vu­siems gė­les pa­dė­ju­si pa­kruo­jie­tė Sta­sė Kub­lic­kie­nė anuo­met bu­vo paaug­lė. Sen­jo­ra iki šiol šluos­to aša­ras, pri­si­mi­nu­si ka­ro pra­džio­je nu­žu­dy­tus bro­lį ir tė­vą.

„Ne­duok Die­ve dar kar­tą su­lauk­ti to­kių bai­sy­bių – tiek ka­ro, tiek po­ka­rio“, – sa­ko pa­kruo­jie­tė.

Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro da­ly­vių gy­ve­na ke­tu­ri. Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo de­vy­nias­de­šimt dve­jų Jo­nas Če­pu­lio­nis ir me­tais jau­nes­nis Jo­nas Ši­mai­tis.

„La­bo­ruo­se gy­ve­nan­tis Bo­les­lo­vas Žars­kis ir Alek­sas Kur­lis iš Rim­kū­nų jau ne­be­pa­jė­gė at­vyk­ti dėl li­gų ir am­žiaus naš­tos. To­dėl su so­cia­li­niu dar­buo­to­ju Vid­man­tu Ja­ka­vi­čiu­mi juos ap­lan­kė­me ir pa­svei­ki­no­me, nu­ve­žė­me gė­lių“, – sa­kė Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šis­ke­vi­čie­nė.

At­mi­ni­mo die­ną Žei­me­ly­je ka­ro au­kų ka­pi­nė­se už­de­gė žva­kių, pa­so­di­no ir pa­dė­jo gė­lių vie­tos se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai. Prie jų pri­si­dė­jo ar­ti­mų­jų ka­pa­vie­tes gre­ti­mo­se ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se tvar­kę žmo­nės – taip pat at­ne­šė ir už­de­gė žva­kių.

„Per­nai Ana­pi­lin iš­ke­lia­vo Vin­cas Bal­čiū­nas – pa­sku­ti­ny­sis ka­ro da­ly­vis iš mū­sų se­niū­ni­jos. Pas­ta­rai­siais me­tais jis gy­ve­no pas vai­kus Pas­va­ly­je, ten ir bu­vo pa­lai­do­tas“, – apie sa­vo­jo kraš­to il­gaam­žius, da­ly­va­vu­sius Ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, sa­kė Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Sta­sė Kub­lic­kie­nė, atei­nan­ti pa­gerb­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų, me­na šio ka­ro bai­su­mus.

Bu­vęs ka­ro da­ly­vis Jo­nas Gry­bė sten­gia­si ne­pra­leis­ti at­min­ties die­nos ren­gi­nių.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (15)

NKVD, 2017-05-24 14:50
Kažkodėl nei vienas neprimena ką darė banditai su kolūkių pirmininkais, valsčių vadovais , jaunais mokytojais, komjaunuoliais. Gal reiktu primint ką ?

Tėvas, 2017-05-24 14:15
Prisimenu, kaip nkvd su stribokais stalčiuos "banditų" ieškodava, a iš kamaros lašinius ir kumpius 'areštuodava."

Senelis, 2017-05-23 17:13
...žinau, banditai buvo NKVD ir stribai. Ir dar žinau, kad stribai persirengdavo partizanais ir vykdavo (į tolimesnes vietoves, kad nepažintų) plėšt ir žudyt nekaltų žmonių persirengę Partizanais. Tai buvo oficiali NKVD doktrina su tikslu diskredituot Partizaninį judėjimą. P.S. Miestelių aikštėse nužudytų ir išniekintų Partizanų kūnai, AR pasaulis žino kur dar taip niekšiškai buvo daroma? NE.

NKVD, 2017-05-23 15:55
Man atrodo ,kad neskiri kas buvo partizanai o kas banditai.

Senelis, 2017-05-23 14:20
Aukščiausia pagarba turėtų būti Lietuvos PARTIZANAMS. 1945 - 1965 metai - apie 20 000 Lietuvos vyrų - didvyrių padėjo galvas už Nepriklausomos Lietuvos Viziją. Ar mes didžiuojamės JAIS ?!!! Ar?

Bet, 2017-05-20 14:56
O kur Vokietijos kariuomenėje tarnavusių veteranų pagerbimas?

laisvas, 2017-05-13 23:05
Amžina šlovė nepailstančiam šventoje kovoje prieš kitaminčius. O visiems linkiu gero interneto greičio. Kuris toks keistas. Jau telekomas savo 4G atvežė, erzins toliau Bitę ir tele2. O šioms kantrybė kada nors baigsis. Gaila, jei liksime be ryšio, be nuostabių papezėjimų.

laisvas, 2017-05-13 21:37
Amžina šlovė kritusiems šventoje kovoje prieš vokiškąjį fašizmą. O visiems linkiu Taikos. Kuri tokia trapi. Jau "gelbėtojai" amerikonai savo Patrijotus veža artyn, erzins toliau Rusiją. O šiai kantrybė kada nors baigsis. Gaila, jei degsim be reikalo.

laisvas, 2017-05-13 20:27
komsorgas sakė, kad anys sugalvojo naują samagono rūšį, nuo kurios visiems viskas dzin - net mergų nebereikia. Tik kai padaugina, tai iš vidaus suliepsnoja ir nebeatsibunda. O amerikonai, kaip visada, anų nesupranta ir ir stebi...

laisvas, 2017-05-12 19:49
Tai tik dėl to, kad Rusija ramiai į provokacijas(ginkluotės didinimą) reaguoja ir yra taika. Kai Rusijai atsibos, suliepsnosim. O Amerika, kaip visada< lyg niekur nieko liks nuošaly.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 15

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 15
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />