(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Karo baisumai neišdilo per dešimtmečius

2017 m. gegužės 12 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mo die­ną pa­gerb­tos au­kos Pak­ruo­jy­je, Lin­ku­vo­je, Žei­me­ly­je ir ra­jo­ne gy­ve­nan­tys pen­ki se­no­liai, da­ly­va­vę šia­me ka­re.

janina@skrastas.lt

Mi­nė­ji­me Pak­ruo­jo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų ka­pi­nė­se kal­bė­to­jai lin­kė­jo tai­kos, iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą ka­ri­niais konf­lik­tais ap­link Eu­ro­pą, ne­si­bai­gian­čiu šal­tuo­ju ka­ru, kuo­met kaip gink­lai nau­do­ja­ma pro­pa­gan­da.

Bu­vęs Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ka­rei­vis – de­vy­nias­de­šimt ket­vir­tuo­sius bai­gian­tis Jo­nas Gry­bė sten­gia­si ne­pra­leis­ti šių mi­nė­ji­mų, pa­gerb­ti anuo­met žu­vu­sius. Jam ka­ro bai­su­mai iš at­min­ties neiš­di­lo nė per sep­ty­nias­de­šimt dve­jus me­tus: „Kaip šian­dien aky­se sto­vi.“

Į fron­tą J. Gry­bė bu­vo paim­tas vos su­lau­kęs aš­tuo­nio­li­kos, tar­na­vo ar­ti­le­ris­tu. Bu­vo du kar­tus su­žeis­tas – į ran­ką ir ko­ją. Še­šio­li­ka ka­ro da­ly­vio me­da­lių ap­do­va­no­tas se­no­lis gy­ve­na Klo­vai­niuo­se su sū­naus šei­ma.

Pa­sta­rai­siais me­tais ta­po įpras­ta, kad šiuo­se mi­nė­ji­muo­se dau­giau­siai da­ly­vau­ja vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, dar me­nan­tys ka­rą.

Prie pa­mink­lo žu­vu­siems gė­les pa­dė­ju­si pa­kruo­jie­tė Sta­sė Kub­lic­kie­nė anuo­met bu­vo paaug­lė. Sen­jo­ra iki šiol šluos­to aša­ras, pri­si­mi­nu­si ka­ro pra­džio­je nu­žu­dy­tus bro­lį ir tė­vą.

„Ne­duok Die­ve dar kar­tą su­lauk­ti to­kių bai­sy­bių – tiek ka­ro, tiek po­ka­rio“, – sa­ko pa­kruo­jie­tė.

Lin­ku­vos se­niū­ni­jo­je Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro da­ly­vių gy­ve­na ke­tu­ri. Mi­nė­ji­me da­ly­va­vo de­vy­nias­de­šimt dve­jų Jo­nas Če­pu­lio­nis ir me­tais jau­nes­nis Jo­nas Ši­mai­tis.

„La­bo­ruo­se gy­ve­nan­tis Bo­les­lo­vas Žars­kis ir Alek­sas Kur­lis iš Rim­kū­nų jau ne­be­pa­jė­gė at­vyk­ti dėl li­gų ir am­žiaus naš­tos. To­dėl su so­cia­li­niu dar­buo­to­ju Vid­man­tu Ja­ka­vi­čiu­mi juos ap­lan­kė­me ir pa­svei­ki­no­me, nu­ve­žė­me gė­lių“, – sa­kė Lin­ku­vos se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šis­ke­vi­čie­nė.

At­mi­ni­mo die­ną Žei­me­ly­je ka­ro au­kų ka­pi­nė­se už­de­gė žva­kių, pa­so­di­no ir pa­dė­jo gė­lių vie­tos se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai. Prie jų pri­si­dė­jo ar­ti­mų­jų ka­pa­vie­tes gre­ti­mo­se ci­vi­li­nė­se ka­pi­nė­se tvar­kę žmo­nės – taip pat at­ne­šė ir už­de­gė žva­kių.

„Per­nai Ana­pi­lin iš­ke­lia­vo Vin­cas Bal­čiū­nas – pa­sku­ti­ny­sis ka­ro da­ly­vis iš mū­sų se­niū­ni­jos. Pas­ta­rai­siais me­tais jis gy­ve­no pas vai­kus Pas­va­ly­je, ten ir bu­vo pa­lai­do­tas“, – apie sa­vo­jo kraš­to il­gaam­žius, da­ly­va­vu­sius Ant­ra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, sa­kė Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Sta­sė Kub­lic­kie­nė, atei­nan­ti pa­gerb­ti Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų, me­na šio ka­ro bai­su­mus.

Bu­vęs ka­ro da­ly­vis Jo­nas Gry­bė sten­gia­si ne­pra­leis­ti at­min­ties die­nos ren­gi­nių.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas