(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Kaimynus sukiršino iškirstos slyvos

2017 m. gegužės 12 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

KONF­LIK­TI­NĖ SI­TUA­CI­JA

Pak­ruo­jie­tis Ro­mas Rum­baus­kas re­dak­ci­jai pa­pa­sa­ko­jo apie kai­my­nės sa­va­va­lia­vi­mą – be ki­tų dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų pri­ta­ri­mo nu­kirs­tas prie na­mo au­gu­sias kau­ka­zi­nes sly­vas.

janina@skrastas.lt

Me­džius Pak­ruo­jo se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai nu­kir­to bu­tą šia­me na­me tu­rin­čios Bi­ru­tės Be­lec­kie­nės pra­šy­mu.

Anot R. Rum­baus­ko, bu­vu­si na­muo­se jo žmo­na mė­gi­no dar­bi­nin­kus stab­dy­ti, aiš­ki­no, jog dau­gu­ma kai­my­nų me­džių su­nai­ki­ni­mui nė­ra pri­ta­rę. Bet šie vyk­dę se­niū­no nu­ro­dy­mą.

„Prie bu­vu­sio bend­ra­bu­čio au­gu­sios trys kau­ka­zi­nės sly­vos teik­da­vo dve­jo­pą nau­dą: nuo vi­du­die­nio kait­ros už­sto­da­vo ma­no bu­to lan­gą ir leis­da­vo po dar­bo pail­sė­ti pa­vė­sy­je. Be to, nuo praei­vių žvilgs­nių iš gat­vės pu­sės pri­deng­da­vo ap­šiu­ru­sias, se­niai ne­re­mon­tuo­tas pa­sta­to sie­nas. To­kią pa­čią nau­dą tu­rė­jo ir ki­ti kai­my­nai. B. Be­lec­kie­nei ga­lė­jo truk­dy­ti tik vie­na prieš jos bu­to lan­gą au­gu­si sly­va. Ją ir ga­lė­jo pra­šy­ti nu­pjau­ti, o ne vi­sas, pri­si­den­gda­ma var­du kai­my­nų, ku­rių nuo­mo­nės nė ne­pak­lau­sė“, – pik­ti­no­si pa­kruo­jie­tis.

R. Rum­baus­kas ne­slė­pė, jog te­le­fo­nu ašt­riai ap­si­žo­džia­vo su kai­my­ne dėl nu­pjau­tų­jų sly­vų – juk net jas at­so­di­nus teks me­tų me­tus lauk­ti, kol me­džiai užaugs ir vėl ims teik­ti pa­vė­sį.

Bu­tą iš var­žy­ti­nių bu­vu­sia­me bend­ra­bu­ty­je įsi­gi­ju­si B. Be­lec­kie­nė re­dak­ci­jai sa­kė pri­pa­žįs­tan­ti tik vie­nin­te­lę sa­vo kal­tę: kad, prieš ra­šy­da­ma pra­šy­mą se­niū­ni­jai nu­pjau­ti me­džius, ne­su­si­ta­rė dėl to su vi­sais kai­my­nais.

„Ta­čiau vie­na gar­baus am­žiaus mo­te­ris man pa­sa­kė, kad tas sly­vas so­di­nu­sių žmo­nių jau ne­bė­ra“, – tvir­ti­no bu­to sa­vi­nin­kė.

Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis pažymė­jo, jog dėl dau­gia­bu­čių te­ri­to­ri­jo­se esan­čių me­džių tvar­ky­mo pir­miau­sia tu­ri su­si­tar­ti pa­tys na­mo gy­ven­to­jai: su­šauk­ti su­si­rin­ki­mą ir priim­ti spren­di­mą ar­ba pa­ra­šais pa­tvir­tin­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ne­pa­da­rius nei vie­no, nei ki­to, ir ki­lo konf­lik­tas tarp R. Rum­baus­ko bei B. Be­lec­kie­nės.

„Kai­my­nams su­si­tai­ky­ti ir kar­tu nu­tar­ti vėl pa­so­din­ti me­džių prie na­mo nie­kas ne­truk­do. Pa­sie­kę su­ta­ri­mą, žmo­nės dėl to ga­li kreip­tis į se­niū­ni­ją“, – sa­kė S. Mar­gis.

Au­to­rės nuo­tr.

Kai­my­nų konf­lik­tą įžie­bė be su­si­ta­ri­mo nu­pjau­ti me­džiai prie dau­gia­bu­čio.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />