(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Pakruojis šventė kartu su Europa

2017 m. gegužės 12 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Eu­ro­pos die­ną pa­kruo­jie­čiai ir sve­čiai šven­tė Pak­ruo­jo cent­ri­nė­je Vie­ny­bės aikš­tė­je. Kad ra­jo­nas – Eu­ro­pos da­lis, mi­nė­ta ne tik svei­ki­ni­mo kal­bo­se: ren­gi­nio da­ly­viai prie sim­bo­li­nio že­mė­la­pio skai­čia­vo, kiek kas ap­lan­kę Są­jun­gos vals­ty­bių, kur gy­ve­ni­mas yra nu­ve­dęs kraš­tie­čius.

janina@skrastas.lt

Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo še­šias­de­šimt­me­čio šven­tei Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ mo­kyk­los tre­čių kla­sių moks­lei­viai (mo­ky­to­jos As­ta Ape­ra­vi­čie­nė, Ži­bu­tė Pi­lec­kie­nė ir Dai­va Da­maus­kie­nė) bei ka­ta­li­kiš­ko vai­kų lopšelio-darželio „Var­pe­lis“ (di­rek­to­rė Ing­ri­da Vai­če­liū­nie­nė) auk­lė­ti­niai iš po­pie­riaus iš­lanks­tė še­šis šim­tus bal­tų ba­lan­džių.

Sa­vo kū­ri­nius ma­žie­ji pa­kruo­jie­čiai „su­tup­dė“ Vie­ny­bės aikš­tės ve­jo­je – kaip ES ša­ly­se de­šimt­me­čius sau­go­mos tai­kos sim­bo­lį.

Svei­kin­da­mi su Eu­ro­pos die­na, me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis džiau­gė­si ga­li­my­bė­mis, pa­kruo­jie­čiams at­si­vė­ru­sio­mis, Lie­tu­vai prieš try­li­ka me­tų įsto­jus į ES. Ir ra­gi­no, jo­mis nau­do­jan­tis, ne­pa­mirš­ti sa­vo šak­nų, žiem­ga­liš­kos ta­pa­ty­bės.

Kon­cer­tą Eu­ro­pos him­nu pra­dė­ju­siems pro­fe­sio­na­laus pu­čia­mų­jų or­kest­ro „Pa­ne­vė­žio gar­sas“ (va­do­vas Lai­mu­tis Ra­ziū­nas) mu­zi­kan­tams į tak­tą nuo­tai­kin­goms me­lo­di­joms plo­ji­mais pri­ta­rė ir ma­ži, ir suau­gę šven­tės da­ly­viai. Vai­kai kar­to­jo or­kest­ro šo­kė­jų gru­pės (va­do­vė Dia­na Cio­ba­nu) at­lie­ka­mų kom­po­zi­ci­jų ju­de­sius, šo­ko ra­te­lius.

Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jos siū­lė ren­gi­nio da­ly­viams pa­si­tik­rin­ti ži­nias – da­ly­vau­ti vik­to­ri­no­je „Ar pa­žįs­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą?“. Ir jau­ni­mui, ir sen­jo­rams nuo­tai­ką kė­lė įvai­riau­sių sri­čių klau­si­mai: su ko­kia ša­li­mi sie­ja­mas Ka­lė­dų Se­ne­lis? Ko­kia gar­siau­sio Eu­ro­pos fut­bo­li­nin­ko tau­ty­bė? Iš ko­kios vals­ty­bės ki­lęs po­pie­žius?..

Su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė sim­bo­li­nis že­mė­la­pis – šven­tės or­ga­ni­za­to­riai pra­šė ja­me pa­žy­mė­ti ap­lan­ky­tas Eu­ro­pos ša­lis.

Prie že­mė­la­pio su­si­bū­rę ren­gi­nio da­ly­viai pri­si­mi­nė, kur ku­ris jau pa­bu­vo­jęs. Vie­nų marš­ru­tai dar­bo rei­ka­lais tie­sė­si į Len­ki­ją, Vo­kie­ti­ją ar Ang­li­ją. Ki­ti lan­kė­si Eu­ro­pos vals­ty­bė­se kaip tu­ris­tai. Net­rū­ko ir žmo­nių, vy­ku­sių pa­si­sve­čiuo­ti pas už­sie­nio ša­ly­se dir­ban­čius šei­mos na­rius, gi­mi­nai­čius. Pak­ruo­jo jau­ni­mas ke­lia­vo su­si­tik­ti su bend­ra­min­čiais iš įvai­rių vals­ty­bių, da­ly­vau­da­mi tarp­tau­ti­niuo­se pro­jek­tuo­se.

Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė net smeig­tu­kų pri­trū­ko – šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ va­do­vė juok­da­ma­si skai­čia­vo, kad sa­vi­veik­li­nin­kai jau kon­cer­ta­vę še­šio­li­ko­je Eu­ro­pos ša­lių.

Au­to­rės nuo­tr.

Kon­cer­ta­vo or­kest­ro „Pa­ne­vė­žio gar­sas“ mu­zi­kan­tai ir šo­kė­jos.

Eu­ro­pos ju­bi­lie­jaus skai­čių ma­žie­ji pa­kruo­jie­čiai su­dė­jo iš pa­čių pa­da­ry­tų po­pie­ri­nių ba­lan­džių.

Vik­to­ri­no­je ne­trū­ko nuo­tai­kin­gų klau­si­mų.

Sim­bo­li­nia­me že­mė­la­py­je smeig­tu­kais pa­žy­mė­tos pa­kruo­jie­čių ap­lan­ky­tos vals­ty­bės.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />