(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

S. Ušinsko gimtinėje – lėlių teatro gimtadieniai

2017 m. gegužės 12 d.

Pak­ruo­jy­je ge­gu­žės pir­mą­ją sa­vai­tę šven­čia­mas pro­fe­sio­na­lus lė­lių teat­ro gim­ta­die­nis. Nes Pak­ruo­jis – lė­lių teat­ro Lie­tu­vo­je pra­di­nin­ko, žy­maus dai­li­nin­ko Sta­sio Ušins­ko gim­ti­nė.

Pir­ma­die­nio po­pie­tę vai­kai be­veik iš vi­sų ra­jo­no ug­dy­mų įstai­gų su­gu­žė­jo į Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro spek­tak­lį „Pe­liu­ko pa­sa­kų dirb­tu­vė­lė“. Vai­kai tu­rė­jo pro­gos su­ži­no­ti ne tik, kaip ku­ria­mi lė­lių teat­ro spek­tak­liai, bet ir pa­tys ga­lė­jo vai­din­ti sce­no­je su pro­fe­sio­na­lio­mis ak­to­rė­mis, lai­mė­ti pri­zų.

Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro ak­to­rės Jo­li­ta Ross bei kraš­tie­tė, šio teat­ro Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­jaus ve­dė­ja Ele­na Že­kie­nė pri­sta­tė ir pa­ro­dą, ku­rio­je eks­po­nuo­tos gra­žiau­sios spek­tak­liams su­kur­tos lė­lės.

Kraš­tie­tė vai­kams pri­mi­nė, kad Pak­ruo­jis lė­li­nin­kams svar­bus, nes Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­laus lė­lių teat­ro at­si­ra­di­mas sie­ja­mas su čia gy­ve­nu­siu dai­li­nin­ku ir vit­ra­žis­tu S. Ušins­ku. Jis, su­bū­ręs tru­pę ir su­kū­ręs lė­les, 1936-ai­siais ge­gu­žės 6 die­ną Kau­ne pa­ro­dė ma­rio­ne­čių teat­ro spek­tak­lį – A. Gus­tai­čio pa­sa­ką „Sil­vest­ras Dū­de­lė“.

E. Že­kie­nė po spek­tak­lio pri­si­pa­ži­no, jog iš­vy­du­si di­džiu­lę sa­lę vai­kų su­ne­ri­mo: „Lė­li­nin­kams vai­din­ti di­de­lė­je sa­lė­je ir di­džiu­lei au­di­to­ri­jai nė­ra leng­va. Ta­čiau vai­kų su­si­do­mė­ji­mas di­džiu­lis, to­dėl ne­ri­mas kaip mat at­slū­go“, – pri­si­pa­ži­no spa­lį aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį švę­sian­ti kraš­tie­tė.

Pak­ruo­jy­je Kau­no lė­lių teat­ro ak­to­riai pro­fe­si­nę šven­tę šven­čia jau penk­tus me­tus. 2013-ai­siais Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis UNI­MA cent­ras pa­si­ra­šė kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ja­ni­nos VAN­SAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Drą­siau­si vai­kai, pa­de­da­mi ak­to­rės Jo­li­tos Ross, ta­po lė­lių teat­ro pa­sa­kos kū­rė­jais.

Kraš­tie­tė ak­to­rė Ele­na Že­kie­nė ma­žie­siems žiū­ro­vams pa­sa­ko­jo apie eks­po­nuo­ja­mas lė­lės iš spek­tak­lio ir pa­ža­dė­jo po aš­tuo­nias­de­šim­to­jo sa­vo gim­ta­die­nio Pak­ruo­jy­je lan­ky­tis daž­niau.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas