(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

S. Ušinsko gimtinėje – lėlių teatro gimtadieniai

2017 m. gegužės 12 d.

Pak­ruo­jy­je ge­gu­žės pir­mą­ją sa­vai­tę šven­čia­mas pro­fe­sio­na­lus lė­lių teat­ro gim­ta­die­nis. Nes Pak­ruo­jis – lė­lių teat­ro Lie­tu­vo­je pra­di­nin­ko, žy­maus dai­li­nin­ko Sta­sio Ušins­ko gim­ti­nė.

Pir­ma­die­nio po­pie­tę vai­kai be­veik iš vi­sų ra­jo­no ug­dy­mų įstai­gų su­gu­žė­jo į Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro spek­tak­lį „Pe­liu­ko pa­sa­kų dirb­tu­vė­lė“. Vai­kai tu­rė­jo pro­gos su­ži­no­ti ne tik, kaip ku­ria­mi lė­lių teat­ro spek­tak­liai, bet ir pa­tys ga­lė­jo vai­din­ti sce­no­je su pro­fe­sio­na­lio­mis ak­to­rė­mis, lai­mė­ti pri­zų.

Kau­no vals­ty­bi­nio lė­lių teat­ro ak­to­rės Jo­li­ta Ross bei kraš­tie­tė, šio teat­ro Va­le­ri­jos ir Sta­sio Rat­ke­vi­čių lė­lių mu­zie­jaus ve­dė­ja Ele­na Že­kie­nė pri­sta­tė ir pa­ro­dą, ku­rio­je eks­po­nuo­tos gra­žiau­sios spek­tak­liams su­kur­tos lė­lės.

Kraš­tie­tė vai­kams pri­mi­nė, kad Pak­ruo­jis lė­li­nin­kams svar­bus, nes Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­laus lė­lių teat­ro at­si­ra­di­mas sie­ja­mas su čia gy­ve­nu­siu dai­li­nin­ku ir vit­ra­žis­tu S. Ušins­ku. Jis, su­bū­ręs tru­pę ir su­kū­ręs lė­les, 1936-ai­siais ge­gu­žės 6 die­ną Kau­ne pa­ro­dė ma­rio­ne­čių teat­ro spek­tak­lį – A. Gus­tai­čio pa­sa­ką „Sil­vest­ras Dū­de­lė“.

E. Že­kie­nė po spek­tak­lio pri­si­pa­ži­no, jog iš­vy­du­si di­džiu­lę sa­lę vai­kų su­ne­ri­mo: „Lė­li­nin­kams vai­din­ti di­de­lė­je sa­lė­je ir di­džiu­lei au­di­to­ri­jai nė­ra leng­va. Ta­čiau vai­kų su­si­do­mė­ji­mas di­džiu­lis, to­dėl ne­ri­mas kaip mat at­slū­go“, – pri­si­pa­ži­no spa­lį aš­tuo­nias­de­šim­tą­jį gim­ta­die­nį švę­sian­ti kraš­tie­tė.

Pak­ruo­jy­je Kau­no lė­lių teat­ro ak­to­riai pro­fe­si­nę šven­tę šven­čia jau penk­tus me­tus. 2013-ai­siais Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis UNI­MA cent­ras pa­si­ra­šė kul­tū­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Ja­ni­nos VAN­SAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Drą­siau­si vai­kai, pa­de­da­mi ak­to­rės Jo­li­tos Ross, ta­po lė­lių teat­ro pa­sa­kos kū­rė­jais.

Kraš­tie­tė ak­to­rė Ele­na Že­kie­nė ma­žie­siems žiū­ro­vams pa­sa­ko­jo apie eks­po­nuo­ja­mas lė­lės iš spek­tak­lio ir pa­ža­dė­jo po aš­tuo­nias­de­šim­to­jo sa­vo gim­ta­die­nio Pak­ruo­jy­je lan­ky­tis daž­niau.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />