(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Draugų diena

2017 m. gegužės 12 d.

MUMS RA­ŠO

Bal­sių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Drau­gų die­nos šven­tė, ku­rio­je da­ly­va­vo moks­lei­viai ir pe­da­go­gai iš Kriu­kų, Paš­vi­ti­nio, Ži­bar­to­nių, Ozo­lai­nės ir Vec­sau­lės (Latvija) mo­kyk­lų.

Šį kar­tą bal­sie­čiai drau­gus pa­kvie­tė į var­žy­tu­ves, pa­na­šias į vyks­tan­čias te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Lie­tu­vos pa­trio­tai“. Mo­kyk­lų ko­man­doms rei­kė­jo iš Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos vė­lia­vų spal­vų juos­tą nu­pin­ti, ir į klau­si­mus at­sa­ki­nė­ti ar žo­džius į lat­vių ar lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ti (mat dvi mo­kyk­los bu­vo iš Lat­vi­jos at­vy­ku­sios), ir bul­ves „so­din­ti“.

At­lie­kant už­duo­tis rei­kė­jo fi­zi­nės jė­gos, su­ma­nu­mo, vik­ru­mo. Už kiek­vie­ną už­duo­tį bu­vo ski­ria­mi taš­kai. Ge­riau­siai se­kė­si sve­čiams iš Ozo­lai­nės mo­kyk­los Lat­vi­jo­je. Pert­rau­ko­se tarp už­duo­čių sve­čiai ir šei­mi­nin­kai šo­ko, dai­na­vo, pa­sa­ko­jo anek­do­tus lie­tu­viš­kai (lat­viai), bu­vo ir eg­zo­tiš­kų pa­si­ro­dy­mų.

Mū­sų mo­kyk­los di­rek­to­rė Jad­vy­ga Šliur­pie­nė sa­kė: „Bal­sių mo­kyk­los sa­lė dar ne­ma­tė to­kių pa­si­ro­dy­mų, bu­vo net pil­vo šo­kis.“

Šio­se var­žy­tu­vė­se ne­bu­vo lai­mė­to­jų nei pra­lai­mė­ju­sių – ir žiū­ro­vai, ir da­ly­viai links­mai pra­lei­do lai­ką. Vie­ni lai­mė­jo gud­riau­sios ko­man­dos no­mi­na­ci­ją, ki­ti ar­tis­tiš­kiau­sios ir pa­na­šiai.

Su drau­gais šo­ko­me iki de­šim­tos va­lan­dos. Kol vai­kai šo­ko, ke­tu­rios mo­ky­to­jų ko­man­dos run­gė­si „Pro­tų mū­šy­je“, ku­rį ve­dė Pak­ruo­jo jau­ni­mo cent­ro dar­buo­to­jas Vy­tau­tas Gir­dzi­jaus­kas.

Su­ta­rė­me vėl su­si­tik­ti po me­tų.

Mar­ty­nas PET­KE­VI­ČIUS,

9 kla­sės moks­lei­vis

Do­vi­lės UŠINS­KIE­NĖS nuo­tr.

Pa­si­ro­do Paš­vi­ti­nio mo­kyk­los at­sto­vės.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas