(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Draugų diena

2017 m. gegužės 12 d.

MUMS RA­ŠO

Bal­sių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Drau­gų die­nos šven­tė, ku­rio­je da­ly­va­vo moks­lei­viai ir pe­da­go­gai iš Kriu­kų, Paš­vi­ti­nio, Ži­bar­to­nių, Ozo­lai­nės ir Vec­sau­lės (Latvija) mo­kyk­lų.

Šį kar­tą bal­sie­čiai drau­gus pa­kvie­tė į var­žy­tu­ves, pa­na­šias į vyks­tan­čias te­le­vi­zi­jos lai­do­je „Lie­tu­vos pa­trio­tai“. Mo­kyk­lų ko­man­doms rei­kė­jo iš Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos vė­lia­vų spal­vų juos­tą nu­pin­ti, ir į klau­si­mus at­sa­ki­nė­ti ar žo­džius į lat­vių ar lie­tu­vių kal­bą iš­vers­ti (mat dvi mo­kyk­los bu­vo iš Lat­vi­jos at­vy­ku­sios), ir bul­ves „so­din­ti“.

At­lie­kant už­duo­tis rei­kė­jo fi­zi­nės jė­gos, su­ma­nu­mo, vik­ru­mo. Už kiek­vie­ną už­duo­tį bu­vo ski­ria­mi taš­kai. Ge­riau­siai se­kė­si sve­čiams iš Ozo­lai­nės mo­kyk­los Lat­vi­jo­je. Pert­rau­ko­se tarp už­duo­čių sve­čiai ir šei­mi­nin­kai šo­ko, dai­na­vo, pa­sa­ko­jo anek­do­tus lie­tu­viš­kai (lat­viai), bu­vo ir eg­zo­tiš­kų pa­si­ro­dy­mų.

Mū­sų mo­kyk­los di­rek­to­rė Jad­vy­ga Šliur­pie­nė sa­kė: „Bal­sių mo­kyk­los sa­lė dar ne­ma­tė to­kių pa­si­ro­dy­mų, bu­vo net pil­vo šo­kis.“

Šio­se var­žy­tu­vė­se ne­bu­vo lai­mė­to­jų nei pra­lai­mė­ju­sių – ir žiū­ro­vai, ir da­ly­viai links­mai pra­lei­do lai­ką. Vie­ni lai­mė­jo gud­riau­sios ko­man­dos no­mi­na­ci­ją, ki­ti ar­tis­tiš­kiau­sios ir pa­na­šiai.

Su drau­gais šo­ko­me iki de­šim­tos va­lan­dos. Kol vai­kai šo­ko, ke­tu­rios mo­ky­to­jų ko­man­dos run­gė­si „Pro­tų mū­šy­je“, ku­rį ve­dė Pak­ruo­jo jau­ni­mo cent­ro dar­buo­to­jas Vy­tau­tas Gir­dzi­jaus­kas.

Su­ta­rė­me vėl su­si­tik­ti po me­tų.

Mar­ty­nas PET­KE­VI­ČIUS,

9 kla­sės moks­lei­vis

Do­vi­lės UŠINS­KIE­NĖS nuo­tr.

Pa­si­ro­do Paš­vi­ti­nio mo­kyk­los at­sto­vės.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />