(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Suvienytos jėgos kovai su aplinkos teršėjais

2017 m. gegužės 12 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų, po­li­ci­jos at­sto­vų ir po­li­ci­jos rė­mė­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­vie­ny­ti jė­gas bend­ro­je ko­vo­je su ap­lin­kos ter­šė­jais.

Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, už­da­rius Ly­gu­muo­se, Ro­za­li­me ir Klo­vai­niuo­se at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­les, su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų „gąs­di­ni­mų“, ne­va da­bar šiukš­lės bus ve­ža­mos į pa­miš­kes. „Su to­kia nuo­sta­ta ir po­zi­ci­ja rei­kia ko­vo­ti, kol ji neiš­ve­šė­jo. Juk at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­lės ra­jo­ne bu­vo įkur­tos pa­čio­je at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos kū­ri­mo pra­džio­je, kol žmo­nės ne­bu­vo ap­rū­pin­ti prie­mo­nė­mis. Da­bar jau su­kur­ta ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma, už­tik­ri­nan­ti ga­li­my­bę jų at­si­kra­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai, ta­čiau gy­ven­to­jams pri­trūks­ta no­ro ir są­mo­nin­gu­mo taip elg­tis“, – ieš­ko­ti bū­dų, kaip spręs­ti si­tua­ci­ją, su­si­rin­ku­sius kvie­tė me­ras.

Eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė pa­ti­ki­no, kad mi­nė­to­mis aikš­te­lė­mis nau­do­jo­si ne vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai, o už ten su­si­da­riu­sių di­džiu­lių at­lie­kų kie­kių su­tvar­ky­mą mo­kė­jo­me vi­si. Ka­dan­gi jo­se ne­bu­vo bu­din­čio ope­ra­to­riaus, žmo­nės vež­da­vo vis­ką, kas pa­puo­la.

Šiuo me­tu ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ir in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai ap­rū­pin­ti rei­ka­lin­gais kon­tei­ne­riais – su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos rū­šiuo­ti ko­mu­na­li­nes ir bui­ty­je su­si­da­ran­čias at­lie­kas. Di­de­lių ga­ba­ri­tų, bui­ti­nio re­mon­to, me­die­nos, teks­ti­lės, elekt­ro­ni­kos, pa­vo­jin­gas at­lie­kas bei ant­ri­nes ža­lia­vas gy­ven­to­jai pri­va­lo vež­ti į Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tą, esan­tį Kuo­siš­kių kai­me, ar­ba į Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, esan­čią Alek­nai­čių kai­me, Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je.

Dėl mi­nė­tų aikš­te­lių dar­bo lai­ko prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je bu­vo iš­sa­ky­ti gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mai. Pra­ne­ša­me, kad ŠRATC at­si­žvel­gė į gy­ven­to­jų pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 15 d. iki rug­sė­jo 1 d. kei­čia Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to, esan­čio Kuo­siš­kių kai­me, dar­bo lai­ką. Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs 11–20 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00-13.45), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – 10–18 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00-13.45), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs. Dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku, bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl aikš­te­lės dar­bo lai­ko.

Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė dirbs įpras­tu lai­ku: antradienį–penktadienį 9.00 – 18.00 val.; šeš­ta­die­nį 9.00 – 17.00 val. Pie­tų per­trau­ka: 13.00 – 13.45 val.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Pak­ruo­jo agen­tū­ros spe­cia­lis­tų Pet­ro Nykš­te­lio ir Jo­no Rut­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, šiukš­lin­to­jai tik­rai įžū­lė­ja, nors Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 247 straips­ny­je „At­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mas“ nu­ma­ty­tos griež­tos bau­dos: ap­lin­kos už­ter­ši­mas vie­no ku­bi­nio met­ro ir di­des­niu ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų kie­kiu už­trau­kia bau­dą nuo 550 Eur iki 1 500 Eur. Jei­gu iš­mes­to­se at­lie­ko­se bus ap­tik­ta pa­vo­jin­gų me­džia­gų, as­me­niui ga­li bū­ti skir­ta bau­da nuo 1 400 Eur iki 2 400 Eur.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lą ter­šė­jams ga­li su­ra­šy­ti ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ta­čiau bau­dos ne vi­sa­da veiks­min­giau­sia prie­mo­nė ko­vo­jant su šiukš­lin­to­jais. Vi­suo­me­nė taip pat tu­ri bū­ti ak­ty­vi ir pi­lie­tiš­ka, nes pa­sta­ty­ti po ins­pek­to­rių ar at­sa­kin­gą spe­cia­lis­tą prie kiek­vie­no nė­ra ga­li­my­bių. Pas­te­bė­jus šiukš­li­ni­mo at­ve­jį, bū­ti­na už­fik­suo­ti (nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti). Ne­bū­ki­me abe­jin­gi, nes už be­šei­mi­nin­kių at­lie­kų su­tvar­ky­mą vals­ty­bi­nė­je že­mė­je at­sa­kin­ga se­niū­ni­ja – va­di­na­si, to­kio šiukš­ly­no su­tvar­ky­mas kai­nuos mums vi­siems. Jei šiukš­lės bus iš­vers­tos pri­va­čio­je val­do­je – at­sa­ko­my­bė kris ant sa­vi­nin­ko pe­čių. Kas ži­no, ka­da koks „ge­ra­da­rys“ tą pa­da­rys bet ku­rio iš mū­sų že­mė­je, to­dėl vie­nin­gai ko­vo­ki­me su ter­šė­jais.

Šiau­lių AVPK Pak­ruo­jo r. PK Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Gi­nas Po­ce­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pa­tru­liuo­da­mi pa­rei­gū­nai, pa­ste­bė­ję šiukš­li­ni­mo at­ve­jį, vi­sa­da su­rea­guo­ja. Jei ran­da­mos be­šei­mi­nin­kės at­lie­kos, jų sa­vi­nin­kas nu­sta­to­mas at­lie­kant ras­tų at­lie­kų tu­ri­nio ty­ri­mą ar­ba re­mian­tis liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais. To­dėl pa­rei­gū­nas taip pat ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę už­fik­suo­ti pa­ste­bė­tus šiukš­li­ni­mo fak­tus – tai tik­rai pa­leng­vin­tų ko­vą su tais, ku­rie pik­ty­biš­kai ter­šia ir ne­si­lai­ko tvar­kos.

Su­vie­ni­jus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų ir po­li­ci­jos jė­gas, nuo ge­gu­žės 15 d. vyks bend­ri pre­ven­ci­niai rei­dai po vi­są sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją. Rei­dai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir po dar­bo va­lan­dų, ir sa­vait­ga­liais. Jų me­tu bus tik­ri­na­ma, ar gy­ven­to­jai tei­sin­gai tvar­ko at­lie­kas, ar neat­si­ran­da už­terš­tų vie­šų­jų te­ri­to­ri­jų.

Ne­šiukš­lin­ki­me ne­leis­ti­no­se vie­to­se pa­tys, o pa­ste­bė­ję ap­lin­kos ter­šė­jus vi­sa­da pra­neš­ki­me Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gui (8 611 30 511) ar se­niū­nams, kreip­ki­mės bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Pi­lie­tiš­kus gy­ven­to­jus, ko­vo­jan­čius su ap­lin­kos ter­šė­jais, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ska­tins do­va­no­mis – iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

Kad ko­va su ap­lin­kos ter­šė­jais bū­tų veiks­min­ges­nė, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos.

Užs. Nr. 351398

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas