(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Suvienytos jėgos kovai su aplinkos teršėjais

2017 m. gegužės 12 d.

SA­VI­VAL­DY­BĖS PO­ZI­CI­JA

Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vų, ap­lin­ko­sau­gos spe­cia­lis­tų, po­li­ci­jos at­sto­vų ir po­li­ci­jos rė­mė­jų su­si­ti­ki­mas, ku­rio me­tu nu­spręs­ta su­vie­ny­ti jė­gas bend­ro­je ko­vo­je su ap­lin­kos ter­šė­jais.

Pa­sak me­ro Sau­liaus Ge­giec­ko, už­da­rius Ly­gu­muo­se, Ro­za­li­me ir Klo­vai­niuo­se at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­les, su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų „gąs­di­ni­mų“, ne­va da­bar šiukš­lės bus ve­ža­mos į pa­miš­kes. „Su to­kia nuo­sta­ta ir po­zi­ci­ja rei­kia ko­vo­ti, kol ji neiš­ve­šė­jo. Juk at­lie­kų priė­mi­mo aikš­te­lės ra­jo­ne bu­vo įkur­tos pa­čio­je at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos kū­ri­mo pra­džio­je, kol žmo­nės ne­bu­vo ap­rū­pin­ti prie­mo­nė­mis. Da­bar jau su­kur­ta ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma, už­tik­ri­nan­ti ga­li­my­bę jų at­si­kra­ty­ti ci­vi­li­zuo­tai, ta­čiau gy­ven­to­jams pri­trūks­ta no­ro ir są­mo­nin­gu­mo taip elg­tis“, – ieš­ko­ti bū­dų, kaip spręs­ti si­tua­ci­ją, su­si­rin­ku­sius kvie­tė me­ras.

Eko­lo­gė Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė pa­ti­ki­no, kad mi­nė­to­mis aikš­te­lė­mis nau­do­jo­si ne vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai, o už ten su­si­da­riu­sių di­džiu­lių at­lie­kų kie­kių su­tvar­ky­mą mo­kė­jo­me vi­si. Ka­dan­gi jo­se ne­bu­vo bu­din­čio ope­ra­to­riaus, žmo­nės vež­da­vo vis­ką, kas pa­puo­la.

Šiuo me­tu ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai, ir in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai ap­rū­pin­ti rei­ka­lin­gais kon­tei­ne­riais – su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos rū­šiuo­ti ko­mu­na­li­nes ir bui­ty­je su­si­da­ran­čias at­lie­kas. Di­de­lių ga­ba­ri­tų, bui­ti­nio re­mon­to, me­die­nos, teks­ti­lės, elekt­ro­ni­kos, pa­vo­jin­gas at­lie­kas bei ant­ri­nes ža­lia­vas gy­ven­to­jai pri­va­lo vež­ti į Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­tą, esan­tį Kuo­siš­kių kai­me, ar­ba į Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lę, esan­čią Alek­nai­čių kai­me, Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je.

Dėl mi­nė­tų aikš­te­lių dar­bo lai­ko prieš dvi sa­vai­tes vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je bu­vo iš­sa­ky­ti gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mai. Pra­ne­ša­me, kad ŠRATC at­si­žvel­gė į gy­ven­to­jų pra­šy­mą ir nuo ge­gu­žės 15 d. iki rug­sė­jo 1 d. kei­čia Pak­ruo­jo at­lie­kų priė­mi­mo punk­to, esan­čio Kuo­siš­kių kai­me, dar­bo lai­ką. Mi­nė­tas punk­tas tre­čia­die­niais, ket­vir­ta­die­niais ir penk­ta­die­niais dirbs 11–20 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00-13.45), ant­ra­die­niais ir šeš­ta­die­niais – 10–18 val. (pie­tų per­trau­ka 13.00-13.45), o sek­ma­die­niais ir pir­ma­die­niais punk­tas ne­dirbs. Dir­bant pa­keis­tu gra­fi­ku, bus ste­bi­mi ir ana­li­zuo­ja­mi klien­tų srau­tai, o po rug­sė­jo 1 d. priim­tas ga­lu­ti­nis spren­di­mas dėl aikš­te­lės dar­bo lai­ko.

Alek­nai­čių di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė dirbs įpras­tu lai­ku: antradienį–penktadienį 9.00 – 18.00 val.; šeš­ta­die­nį 9.00 – 17.00 val. Pie­tų per­trau­ka: 13.00 – 13.45 val.

Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Pak­ruo­jo agen­tū­ros spe­cia­lis­tų Pet­ro Nykš­te­lio ir Jo­no Rut­ke­vi­čiaus nuo­mo­ne, šiukš­lin­to­jai tik­rai įžū­lė­ja, nors Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) 247 straips­ny­je „At­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­vyk­dy­mas“ nu­ma­ty­tos griež­tos bau­dos: ap­lin­kos už­ter­ši­mas vie­no ku­bi­nio met­ro ir di­des­niu ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų kie­kiu už­trau­kia bau­dą nuo 550 Eur iki 1 500 Eur. Jei­gu iš­mes­to­se at­lie­ko­se bus ap­tik­ta pa­vo­jin­gų me­džia­gų, as­me­niui ga­li bū­ti skir­ta bau­da nuo 1 400 Eur iki 2 400 Eur.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų pro­to­ko­lą ter­šė­jams ga­li su­ra­šy­ti ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai, ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ta­čiau bau­dos ne vi­sa­da veiks­min­giau­sia prie­mo­nė ko­vo­jant su šiukš­lin­to­jais. Vi­suo­me­nė taip pat tu­ri bū­ti ak­ty­vi ir pi­lie­tiš­ka, nes pa­sta­ty­ti po ins­pek­to­rių ar at­sa­kin­gą spe­cia­lis­tą prie kiek­vie­no nė­ra ga­li­my­bių. Pas­te­bė­jus šiukš­li­ni­mo at­ve­jį, bū­ti­na už­fik­suo­ti (nu­fo­tog­ra­fuo­ti ar nu­fil­muo­ti). Ne­bū­ki­me abe­jin­gi, nes už be­šei­mi­nin­kių at­lie­kų su­tvar­ky­mą vals­ty­bi­nė­je že­mė­je at­sa­kin­ga se­niū­ni­ja – va­di­na­si, to­kio šiukš­ly­no su­tvar­ky­mas kai­nuos mums vi­siems. Jei šiukš­lės bus iš­vers­tos pri­va­čio­je val­do­je – at­sa­ko­my­bė kris ant sa­vi­nin­ko pe­čių. Kas ži­no, ka­da koks „ge­ra­da­rys“ tą pa­da­rys bet ku­rio iš mū­sų že­mė­je, to­dėl vie­nin­gai ko­vo­ki­me su ter­šė­jais.

Šiau­lių AVPK Pak­ruo­jo r. PK Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Gi­nas Po­ce­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pa­tru­liuo­da­mi pa­rei­gū­nai, pa­ste­bė­ję šiukš­li­ni­mo at­ve­jį, vi­sa­da su­rea­guo­ja. Jei ran­da­mos be­šei­mi­nin­kės at­lie­kos, jų sa­vi­nin­kas nu­sta­to­mas at­lie­kant ras­tų at­lie­kų tu­ri­nio ty­ri­mą ar­ba re­mian­tis liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais. To­dėl pa­rei­gū­nas taip pat ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę už­fik­suo­ti pa­ste­bė­tus šiukš­li­ni­mo fak­tus – tai tik­rai pa­leng­vin­tų ko­vą su tais, ku­rie pik­ty­biš­kai ter­šia ir ne­si­lai­ko tvar­kos.

Su­vie­ni­jus ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų ir po­li­ci­jos jė­gas, nuo ge­gu­žės 15 d. vyks bend­ri pre­ven­ci­niai rei­dai po vi­są sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją. Rei­dai bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir po dar­bo va­lan­dų, ir sa­vait­ga­liais. Jų me­tu bus tik­ri­na­ma, ar gy­ven­to­jai tei­sin­gai tvar­ko at­lie­kas, ar neat­si­ran­da už­terš­tų vie­šų­jų te­ri­to­ri­jų.

Ne­šiukš­lin­ki­me ne­leis­ti­no­se vie­to­se pa­tys, o pa­ste­bė­ję ap­lin­kos ter­šė­jus vi­sa­da pra­neš­ki­me Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gui (8 611 30 511) ar se­niū­nams, kreip­ki­mės bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

Pi­lie­tiš­kus gy­ven­to­jus, ko­vo­jan­čius su ap­lin­kos ter­šė­jais, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ska­tins do­va­no­mis – iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

Kad ko­va su ap­lin­kos ter­šė­jais bū­tų veiks­min­ges­nė, pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos.

Užs. Nr. 351398

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />