(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Ro­dos, ir var­go ne­bu­vo...

2017 m. gegužės 11 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Ly­gu­mie­tei (Pakruojo r.) Ele­nai Ob­ri­kie­nei šie­met Mo­ti­nos die­na bu­vo iš­skir­ti­nė. Sep­ty­nis vai­kus pa­gim­džiu­si ir do­rais žmo­nė­mis į pa­sau­lį iš­lei­du­si mo­te­ris pa­gerb­ta Pre­zi­den­tū­ro­je – jai įteik­tas me­da­lis „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“. Pak­laus­ta apie dau­gia­vai­kės mo­ti­nos da­lią, po­nia Ele­na nu­si­juo­kia ir at­sa­ko dai­nos žo­džiais: „Ro­dos, ir var­go ne­bu­vo, ir skaus­mo upe­liai iš­džiū­vo...“

pakruojis@skrastas.lt

Ele­nai Ob­ri­kie­nei šį bir­že­lį su­kaks 68-eri. Ji pri­si­pa­žįs­ta, kad skai­čius di­de­lis, bet šir­dy­je to­kio am­žiaus ne­si­jau­čia.

„Iš ap­do­va­no­ji­mui į Pre­zi­den­tū­rą pa­kvies­tų mo­ti­nų, aš ir dar vie­na mo­te­ris bu­vo­me jau­niau­sios. Ki­tos la­bai jau gar­baus am­žiaus“, – links­mai kal­bė­jo re­dak­ci­jos ap­lan­ky­ta gar­bin­ga ly­gu­mie­tė. Ją pas ša­lies Pre­zi­den­tę ly­dė­jo ke­tu­ri jos vai­kai. Du sū­nūs tuo me­tu ne­ga­lė­jo grįž­ti iš dar­bų už­sie­ny­je, o vy­riau­sia­sis prieš ke­le­ris me­tus žu­vo au­toa­va­ri­jo­je.

Dvy­li­ka me­tų, kai Ele­na yra naš­lė. Po vy­riau­sio­jo žū­ties pa­si­li­go­jo ir mi­rė vy­ras. Mies­te­lio pa­kraš­ty­je erd­via­me na­me li­ku­siai gy­ven­ti vie­nai, vai­kai ne­lei­džia pa­si­jus­ti vie­ni­šai.

„Daž­niau­si ma­no sve­čiai – vai­kai. Sa­vait­ga­liais su­va­žiuo­ja vi­si, o kas­die­nis sve­čias – Si­gi­tas su šei­mas“, – im­da­ma ant ran­kų Si­gi­to ir mar­čios Lai­mos sū­ne­lį Gus­tą šyp­so­si mo­te­ris. Jai Gus­tas – la­bai ar­ti­mas, nes tik šio­mis die­no­mis iš mo­ti­nos na­mų į sa­vus ta­me pa­čia­me mies­te­ly­je iš­si­kraus­to Si­gi­to šei­ma. Tam yra svar­bi prie­žas­tis. Ele­na paaiš­ki­na: “ Si­gi­to šei­ma gau­sė­ja – ke­ly­je ant­ras. Man bus jau sep­tin­tas anū­kas“. Ir pa­si­džiau­gia, kad vy­riau­sia anū­kė su­si­lau­kė duk­ry­tės, to­dėl ji jau tu­ri ir proa­nū­kę.

Kai su­va­žiuo­ja vi­si, na­mas sklei­džia­si nuo kal­bų, juo­kų ir šur­mu­lio. Kol jie neiš­siš­ne­ka – ma­ma nei­na mie­go­ti. Nors įpra­tu­si gul­tis anks­ti, sė­di su vai­kais iki iš­nak­tų.

Mo­te­ris apie tuos lai­kus, kai rei­kė­da­vo rū­pin­tis pul­ke­liu vai­kų, sku­bė­ti į dar­bą ko­lū­ky­je, dar apei­ti ne­men­ką sa­vo na­mų ūkį ir gy­vu­lius, kal­ba links­mai, o pa­klaus­ta, ar ne­bu­vo sun­ku, nu­si­juo­kia ir at­sa­ko po­pu­lia­rios dai­nos po­smu.

Ele­na džiau­gia­si, kad vai­kai au­go svei­ki, be di­des­nių rū­pes­čių. O į po­kal­bį įsi­jun­gęs sū­nus Si­gi­tas pri­me­na tė­čio kar­to­tą po­kštą: „Tik plau­kai ir vai­kai pa­tys au­ga.“

„Jei ma­ty­da­vau, kad vai­kas ne­tin­ka­mai pa­siel­gė, prie žmo­nių ne­sa­ky­da­vau nie­ko. Bet grį­žus na­mo duo­da­vau pa­sta­bų ir išaiš­kin­da­vau, ko­dėl jo el­ge­sys bu­vo ne­tin­ka­mas ir kaip de­rė­jo elg­tis“, – apie vai­kų auk­lė­ji­mą sakė ma­ma.

„Vai­kai ži­no­jo, kad va­ka­re de­šim­tą va­lan­dą tu­ri baig­ti žai­di­mus su drau­gais ir bū­ti na­muo­se. Kar­tą nu­sta­ty­tu lai­ku ne­su­lau­kiau. Nė­jau jų ieš­ko­ti į krep­ši­nio aikš­te­lę, o tik už­ra­ki­nau du­ris. Jiems bū­tų bu­vu­si bai­si gė­da ir pa­že­mi­ni­mas, kad ma­ma atė­jo ieš­ko­ti. Grį­žu­siems te­ko bels­tis. Nuo to kar­to dau­giau rū­pes­čių dėl lai­ku grį­ži­mo na­mo ne­tu­rė­jau“, – sa­vo auk­lė­ji­mo me­to­dus at­sklei­dė Ele­na, pa­ti­ki­nu­si, kad šei­mo­je nie­ka­da ne­bu­vo grie­bia­ma­si dir­žo, nes su vai­kais vi­sos el­ge­sio pro­ble­mos bu­vo spren­džia­mos kal­ban­tis.

Si­gi­tas ma­mą vėl pa­pil­do: „Pa­kak­da­vo tė­vo rūs­taus žvilgs­nio.“

Drau­giš­ki san­ty­kiai šei­mo­je ne­re­tai ste­bi­na ir jos vai­kų drau­gus. Kai šie ap­si­lan­ko Ele­nos na­muo­se, ne­re­tai vi­si kar­tu lei­džia lai­ką, pa­sa­ko­ja links­mas is­to­ri­jas ar anek­do­tus. Ele­na ne kar­tą yra gir­dė­ju­si, jog ji tarp sa­vo vai­kų at­ro­do kaip vy­riau­sio­ji jų se­suo.

Ener­gi­ja ir ge­ra nuo­tai­ka trykš­tan­čiai mo­te­riai tai yra ir kaip pa­gy­ri­mas: kad ne­nu­to­lo sa­vo pa­žiū­ro­mis nuo jau­ni­mo, kad su­ge­ba pri­tap­ti.

Pa­lai­ky­ti ma­mai ge­rą nuo­tai­ką, su­ma­ny­da­mi įvai­rių pra­mo­gų, sten­gia­si ir vai­kai. Kai ma­ma šven­čia gi­mi­mo die­ną, jau ne pir­mus me­tus vai­kai or­ga­ni­zuo­ja vi­sos šei­mos eks­kur­si­jas.

„Kai šven­čiau 65-ąjį gim­ta­die­nį, vai­kai iš­nuo­mo­jo au­to­bu­są ir vi­si iš­va­žia­vom į Ry­gą. Plau­kėm lai­vu, lan­kė­mės zoo­lo­gi­jos so­de. O šie­met pla­nuo­ja­me ke­lio­nę į Tra­kus. Tik tu­rė­si­me pir­ma su­lauk­ti Si­gi­to duk­re­lės.“

Ele­na vi­sų vai­kų ne tik gi­mi­mo die­nas, bet ir va­lan­das ga­li pa­sa­ky­ti net iš mie­go pa­kel­ta. Kur vai­kai be­bū­tų, ko­kia­me pa­sau­lio kraš­te, iš­mu­šus jų gi­mi­mo va­lan­dą juos pa­sie­kia ma­mos skam­bu­tis. 47-erių sau­sį su­lau­kęs Da­rius, 39-erių ba­lan­dy ta­pęs Dai­nius, 37-erių gruo­dį bū­sian­tis Vir­gis, 31-ąjį gim­ta­die­nį praei­tą mė­ne­sį šven­tęs Si­gi­tas ir 30-ies rug­sė­jį su­lauk­sian­ti Gi­ta­na sa­vo gim­ta­die­nius pra­de­da anks­ti ry­tą ar net švin­tant – pa­ža­din­ti ma­mos. Tik 34-erių Ine­tai, pa­sau­lį iš­vy­du­siai ge­ro­kai po vi­du­die­nio, ma­mai ne­rei­kia anks­ti duk­ros kel­ti.

Ele­na sa­ko, jog jai sma­gu lai­ky­tis to­kios vai­kų gim­ta­die­nių tra­di­ci­jos. „Per vie­ną gim­ta­die­nį Gi­ta­na bu­vo na­muo­se. At­si­kė­liau ry­tą anks­ti, pa­si­ruo­šiau gė­lių ir lau­kiu, kol iš­muš jos gi­mi­mo va­lan­da – pu­sė pen­kių. Gi­ta­na pa­bu­do, tik­riau­siai pa­ju­tu­si, kad vaikš­tau, pa­kvie­tė ma­ne: ma­ma, ne­mie­gu, ne­šk tas gė­les čia. Abi pa­sė­dė­jom ir kar­tu su­lau­kėm jos gi­mi­mo va­lan­dos.“

Mo­te­riai di­džiau­sia lai­mė – ge­ri vai­kai ir pui­kios ke­tu­rių sū­nų mar­čios: „Tik žen­tų dar vis te­be­lau­kiu. Man di­des­nio džiaugs­mo, kaip vai­kų ves­tu­vės, nė­ra.“

Au­to­rės nuo­tr.

Sep­ty­nis vai­kus pa­gim­džiu­siai ir do­rais žmo­nė­mis išau­gi­nu­siai Ele­nai Ob­ri­kie­nei šio­ji Mo­ti­nos die­na ta­po įsi­min­ti­niau­sia – jai ša­lies Pre­zi­den­tė įtei­kė me­da­lį „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“.

Ele­nai Ob­ri­kie­nei jau­niau­sia­s a­nū­kas Gus­tas – ar­ti­miau­sias, nes au­ga jos aky­se.

(Iš kai­rės) Mar­ti Lai­ma ir sū­nus Si­gi­tas su anū­kė­liu Gus­tu, iš­si­kė­lę į sa­vus na­mus, ma­mos (pir­ma de­ši­nė­je) na­muo­se taps tik daž­ni sve­čiai.

Ma­mos džiaugs­mas ir lai­mė – ge­ri vai­kai.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas