(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Fortūnos šypsenos – pavasario loterijos laimėtojams

2017 m. gegužės 11 d.

Prieš Mo­ti­nos die­ną De­gu­čiuo­se vei­kian­čio­je de­ga­li­nė­je 3-4 iš­da­lin­ti tra­di­ci­nės lo­te­ri­jos „Lai­mė­ki­te de­ga­lų tiek, kiek pir­ko­te“ pri­zai. Ši, jau šeš­to­ji, lo­te­ri­ja – ne tik nau­din­gas, bet ir nuo­tai­kin­gas ren­gi­nys įvai­raus am­žiaus de­ga­li­nės klien­tams, nuo su tė­ve­liais da­ly­vau­jan­čių ma­žy­lių iki sen­jo­rų.

Lo­te­ri­jos pri­zų įtei­ki­mo die­ną 3-4 de­ga­li­nė­je su­si­rin­ko iš­ti­sos šei­mos. Nu­ga­lė­to­jai, ne­ga­lin­tys da­ly­vau­ti pa­tys, at­siun­tė at­sto­vus – šei­my­nykš­čius, gi­mi­nai­čius ar drau­gus. Kai ku­rie pra­ne­šė, kad lai­mė­ji­mus at­siims vė­liau, nes lau­kuo­se – pa­ts pa­va­sa­rio dar­by­me­čio įkarš­tis.

Lo­te­ri­jo­je de­ga­li­nės klien­tai da­ly­va­vo ak­ty­viai: kaip jau įpras­ta, už­pil­dė ke­lis tūks­tan­čius ku­po­nų, o kai ku­rie, ku­rą čia per­kan­tys nuo­lat – į ur­ną jų me­tė po ke­le­tą. De­gu­čių apy­lin­kių gy­ven­to­jams bei jud­riu ke­liu va­ži­nė­jan­tiems įvai­riau­sių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams 3-4 de­ga­li­nė jau įsi­mi­nu­si kaip įmo­nė, ku­rio­je pa­lan­kio­mis kai­no­mis siū­lo­mas itin ko­ky­biš­kas Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tas ku­ras.

Klien­tams siū­lo­mi ne tik de­ga­lai: de­ga­li­nės par­duo­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­rių pre­kių, ku­rių asor­ti­men­tas vis ple­čia­mas, čia vi­sa­da ska­ni ir ne­bran­gi ka­va. Ne­se­niai iš­plės­tas siū­lo­mų ar­ba­tų asor­ti­men­tas – be jau įpras­tų, klien­tai ga­li pa­si­vai­šin­ti ir na­tū­ra­lio­mis vai­si­nė­mis ar­ba­to­mis.

Pa­va­sa­rio lo­te­ri­ja ta­po iš­skir­ti­ne – vi­si de­šimt nu­ga­lė­to­jų, lai­mė­ju­sių ku­ro ant­ra tiek, kiek pir­ko, bu­vo įsi­gi­ję dy­ze­li­no. Jo sėk­min­gie­siems pir­kė­jams ati­te­ko nuo 20 iki 62 lit­rų. Anks­tes­nė­se lo­te­ri­jo­se de­ga­lų lai­mė­da­vo ir ben­zi­no bei au­to­mo­bi­li­nių du­jų pir­kė­jai.

Lai­mė­to­jų geog­ra­fi­ja, kaip jau ta­po įpras­ta, pla­ti – ne tik Pak­ruo­jo ar Šiau­lių, bet ir ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai. Yra ir ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių.

Be­lauk­da­mi pri­zų da­ly­bų, nu­ga­lė­to­jai da­li­jo­si nau­jie­no­mis, vie­ni ki­tiems pa­ta­ri­nė­jo, ko­kių „bur­tų“ im­tis, kad iš lo­te­ri­jos būg­no iš­si­trauk­tų no­ri­mo dau­gia­funk­ci­nio pri­zo nu­me­rį. Vie­niems rū­pė­jo įvai­rių va­sa­ros se­zo­nui skir­tų au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nių rin­ki­niai, ki­tiems no­rė­jo­si ki­li­mė­lių ar gau­ti do­va­nai de­šimt lit­rų pa­si­rink­tų de­ga­lų.

At­vy­ku­sie­ji su šei­mo­mis pa­si­ti­kė­jo lai­min­go­mis vai­kų ran­ko­mis. Šiau­lie­čiai Si­gi­ta ir Ne­ri­jus Leo­nai­čiai pri­zą šei­mos au­to­mo­bi­lui pa­ti­kė­jo iš­trauk­ti duk­re­lei Ka­mi­lei. Tre­jų me­tų ma­žy­lės ran­ku­tė­je at­si­dū­rė nu­me­ris, lė­męs Leo­nai­čiams tap­ti au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nių rin­ki­nio sa­vi­nin­kais. Po­nas Ne­ri­jus ap­si­džiau­gė – ne­truks jo­mis pa­si­nau­do­ti, nu­vy­kęs į uoš­vi­ją Pak­ruo­jo ra­jo­ne, kur švęs Mo­ti­nos die­ną. Šei­ma juo­ka­vo, kad lo­te­ri­jo­je sėk­min­giau­sia pa­si­ro­dė vy­ro ran­ka: Leo­nai­čiai, nuo­lat per­kan­tys de­ga­lus de­ga­li­nė­je 3-4, vis pil­dė ir lo­te­ri­jų ku­po­nus. Iš pra­džių – Si­gi­ta, po to – Ne­ri­jus.

„Steng­si­mės ne­pa­leis­ti for­tū­nos iš ran­kų – vėl pa­pil­dė­me ma­ši­nos ba­ką de­ga­lų ir čia pat už­pil­dė­me ku­po­ną va­sa­ros lo­te­ri­jai. Juk jos pri­zai – la­bai nau­din­gi“, – šyp­so­jo­si Leo­nai­čiai.

De­ga­li­nės 3-4 ve­dė­ja An­ge­lė Lu­ko­šiū­nie­nė ypač ap­si­džiau­gė, kuo­met pri­zo, 47 lit­rų dy­ze­li­no, at­siim­ti at­vy­ko Sva­jū­nas Vaz­gys iš Sta­čiū­nų, nu­tai­kęs lais­ves­nę mi­nu­tę nuo dar­bų. Ne­to­li­ma­me kai­me gy­ve­nan­tis vy­ras – iš­ti­ki­mas de­ga­li­nės klien­tas.

51 lit­rą ku­ro lai­mė­jęs pa­kruo­jie­tis Do­na­tas Ado­mai­tis sa­kė ko­ky­biš­ką dy­ze­li­ną čia per­kan­tis, kai va­žiuo­ja su rei­ka­lais į Šiau­lius.

Jau­nai vai­ruo­to­jai Ger­dai Ab­ro­ma­vi­čiū­tei lai­mė­tas pri­zas taps pa­ska­ta daž­niau su­kti į de­ga­li­nę ir da­ly­vau­ti bū­si­mo­se lo­te­ri­jo­se.

Va­sa­ros lo­te­ri­ja jau pra­si­dė­jo.

Lo­te­ri­jos pri­zus lai­mė­jo įvai­raus am­žiaus klien­tai – nuo jau­ni­mo iki sen­jo­rų.

Užs. Nr. 351059

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas