(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Fortūnos šypsenos – pavasario loterijos laimėtojams

2017 m. gegužės 11 d.

Prieš Mo­ti­nos die­ną De­gu­čiuo­se vei­kian­čio­je de­ga­li­nė­je 3-4 iš­da­lin­ti tra­di­ci­nės lo­te­ri­jos „Lai­mė­ki­te de­ga­lų tiek, kiek pir­ko­te“ pri­zai. Ši, jau šeš­to­ji, lo­te­ri­ja – ne tik nau­din­gas, bet ir nuo­tai­kin­gas ren­gi­nys įvai­raus am­žiaus de­ga­li­nės klien­tams, nuo su tė­ve­liais da­ly­vau­jan­čių ma­žy­lių iki sen­jo­rų.

Lo­te­ri­jos pri­zų įtei­ki­mo die­ną 3-4 de­ga­li­nė­je su­si­rin­ko iš­ti­sos šei­mos. Nu­ga­lė­to­jai, ne­ga­lin­tys da­ly­vau­ti pa­tys, at­siun­tė at­sto­vus – šei­my­nykš­čius, gi­mi­nai­čius ar drau­gus. Kai ku­rie pra­ne­šė, kad lai­mė­ji­mus at­siims vė­liau, nes lau­kuo­se – pa­ts pa­va­sa­rio dar­by­me­čio įkarš­tis.

Lo­te­ri­jo­je de­ga­li­nės klien­tai da­ly­va­vo ak­ty­viai: kaip jau įpras­ta, už­pil­dė ke­lis tūks­tan­čius ku­po­nų, o kai ku­rie, ku­rą čia per­kan­tys nuo­lat – į ur­ną jų me­tė po ke­le­tą. De­gu­čių apy­lin­kių gy­ven­to­jams bei jud­riu ke­liu va­ži­nė­jan­tiems įvai­riau­sių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams 3-4 de­ga­li­nė jau įsi­mi­nu­si kaip įmo­nė, ku­rio­je pa­lan­kio­mis kai­no­mis siū­lo­mas itin ko­ky­biš­kas Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tas ku­ras.

Klien­tams siū­lo­mi ne tik de­ga­lai: de­ga­li­nės par­duo­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­rių pre­kių, ku­rių asor­ti­men­tas vis ple­čia­mas, čia vi­sa­da ska­ni ir ne­bran­gi ka­va. Ne­se­niai iš­plės­tas siū­lo­mų ar­ba­tų asor­ti­men­tas – be jau įpras­tų, klien­tai ga­li pa­si­vai­šin­ti ir na­tū­ra­lio­mis vai­si­nė­mis ar­ba­to­mis.

Pa­va­sa­rio lo­te­ri­ja ta­po iš­skir­ti­ne – vi­si de­šimt nu­ga­lė­to­jų, lai­mė­ju­sių ku­ro ant­ra tiek, kiek pir­ko, bu­vo įsi­gi­ję dy­ze­li­no. Jo sėk­min­gie­siems pir­kė­jams ati­te­ko nuo 20 iki 62 lit­rų. Anks­tes­nė­se lo­te­ri­jo­se de­ga­lų lai­mė­da­vo ir ben­zi­no bei au­to­mo­bi­li­nių du­jų pir­kė­jai.

Lai­mė­to­jų geog­ra­fi­ja, kaip jau ta­po įpras­ta, pla­ti – ne tik Pak­ruo­jo ar Šiau­lių, bet ir ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai. Yra ir ne­lie­tu­viš­kų pa­var­džių.

Be­lauk­da­mi pri­zų da­ly­bų, nu­ga­lė­to­jai da­li­jo­si nau­jie­no­mis, vie­ni ki­tiems pa­ta­ri­nė­jo, ko­kių „bur­tų“ im­tis, kad iš lo­te­ri­jos būg­no iš­si­trauk­tų no­ri­mo dau­gia­funk­ci­nio pri­zo nu­me­rį. Vie­niems rū­pė­jo įvai­rių va­sa­ros se­zo­nui skir­tų au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nių rin­ki­niai, ki­tiems no­rė­jo­si ki­li­mė­lių ar gau­ti do­va­nai de­šimt lit­rų pa­si­rink­tų de­ga­lų.

At­vy­ku­sie­ji su šei­mo­mis pa­si­ti­kė­jo lai­min­go­mis vai­kų ran­ko­mis. Šiau­lie­čiai Si­gi­ta ir Ne­ri­jus Leo­nai­čiai pri­zą šei­mos au­to­mo­bi­lui pa­ti­kė­jo iš­trauk­ti duk­re­lei Ka­mi­lei. Tre­jų me­tų ma­žy­lės ran­ku­tė­je at­si­dū­rė nu­me­ris, lė­męs Leo­nai­čiams tap­ti au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nių rin­ki­nio sa­vi­nin­kais. Po­nas Ne­ri­jus ap­si­džiau­gė – ne­truks jo­mis pa­si­nau­do­ti, nu­vy­kęs į uoš­vi­ją Pak­ruo­jo ra­jo­ne, kur švęs Mo­ti­nos die­ną. Šei­ma juo­ka­vo, kad lo­te­ri­jo­je sėk­min­giau­sia pa­si­ro­dė vy­ro ran­ka: Leo­nai­čiai, nuo­lat per­kan­tys de­ga­lus de­ga­li­nė­je 3-4, vis pil­dė ir lo­te­ri­jų ku­po­nus. Iš pra­džių – Si­gi­ta, po to – Ne­ri­jus.

„Steng­si­mės ne­pa­leis­ti for­tū­nos iš ran­kų – vėl pa­pil­dė­me ma­ši­nos ba­ką de­ga­lų ir čia pat už­pil­dė­me ku­po­ną va­sa­ros lo­te­ri­jai. Juk jos pri­zai – la­bai nau­din­gi“, – šyp­so­jo­si Leo­nai­čiai.

De­ga­li­nės 3-4 ve­dė­ja An­ge­lė Lu­ko­šiū­nie­nė ypač ap­si­džiau­gė, kuo­met pri­zo, 47 lit­rų dy­ze­li­no, at­siim­ti at­vy­ko Sva­jū­nas Vaz­gys iš Sta­čiū­nų, nu­tai­kęs lais­ves­nę mi­nu­tę nuo dar­bų. Ne­to­li­ma­me kai­me gy­ve­nan­tis vy­ras – iš­ti­ki­mas de­ga­li­nės klien­tas.

51 lit­rą ku­ro lai­mė­jęs pa­kruo­jie­tis Do­na­tas Ado­mai­tis sa­kė ko­ky­biš­ką dy­ze­li­ną čia per­kan­tis, kai va­žiuo­ja su rei­ka­lais į Šiau­lius.

Jau­nai vai­ruo­to­jai Ger­dai Ab­ro­ma­vi­čiū­tei lai­mė­tas pri­zas taps pa­ska­ta daž­niau su­kti į de­ga­li­nę ir da­ly­vau­ti bū­si­mo­se lo­te­ri­jo­se.

Va­sa­ros lo­te­ri­ja jau pra­si­dė­jo.

Lo­te­ri­jos pri­zus lai­mė­jo įvai­raus am­žiaus klien­tai – nuo jau­ni­mo iki sen­jo­rų.

Užs. Nr. 351059

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />