(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Prie Pakruojo – žymiausių Lietuvos ąžuolų giraitė

2017 m. gegužės 9 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Pak­ruo­jo miš­kų urė­di­jo­je pa­so­din­ta 2 900 ąžuo­liu­kų, išau­gin­tų iš gi­lių ir klo­nuo­tų iš žy­miau­sių bei di­džiau­sių Lie­tu­vos ąžuo­lų. Miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai pir­mą kar­tą ėmė­si to­kio pro­jek­to, kad atei­ties kar­toms iš­sau­go­tų ge­riau­sių Lie­tu­vos me­džių ge­no­fon­dą.

pakruojis@skrastas.lt

Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai ir Pak­ruo­jo miš­ki­nin­kai praė­ju­sį penk­ta­die­nį pa­so­di­no 2 000 iš se­nų­jų Lie­tu­vos ąžuo­lų gi­lių išau­gin­tų so­di­nu­kų bei 900 sep­ty­ne­rių me­tų klo­nų, į ku­riuos įskie­py­tos ąžuo­lų – gam­tos pa­mink­lų – ša­ke­lės.

Ąžuo­liu­kai išau­gin­ti iš gi­lių, su­rink­tų nuo še­šio­li­kos, o įskie­py­ti ūg­le­liai – nuo še­šias­de­šimt sep­ty­nių ša­lies ąžuo­lų – gam­tos pa­mink­lų.

,,Jei­gu il­gaam­žių ir tvir­tų me­džių ne­skie­pi­ja­me, ne­klo­nuo­ja­me, tie me­džiai iš­ke­liau­ja į ne­bū­tį ir am­ži­ny­bę, užuo­t mums pa­li­kę ver­tin­gų pa­li­kuo­nių su stip­riais ge­nais“, – sa­kė ąžuo­liu­kų so­di­ni­mo tal­ko­je da­ly­va­vęs miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kas Juo­zas Gi­ri­nas. Šio moks­li­nin­ko ku­ria­ma miš­ko sėk­li­nė ba­zė sa­vo uni­ka­lu­mu ta­po reikš­min­ga ne vien Lie­tu­vos mas­tu. J. Gi­ri­nas lai­ko­mas pir­muo­ju ša­ly­je miš­ki­nin­ku, ėmu­siu klo­nuo­ti se­nuo­sius ąžuo­lus.

Uni­ka­lių ąžuo­lų gi­rai­tei Pak­ruo­jo urė­di­ja pa­si­rink­ta ne at­si­tik­ti­nai – ne­to­li Pak­ruo­jo ap­tik­ta tin­ka­mo ąžuo­lams dir­vo­že­mio, kai urė­di­jai bu­vo per­duo­tas že­mės ūkio veik­lai ne­tin­ka­mos vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas.

Vi­sų ąžuo­lų – gam­tos pa­mink­lų – pa­li­kuo­nių kil­mė iden­ti­fi­kuo­ta, miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai ir spe­cia­lis­tai tirs ir ste­bės jų pa­vel­di­mą­sias sa­vy­bes ir ge­riau­sius in­di­vi­dus nau­dos ąžuo­lų se­lek­ci­jai.

Pak­ruo­jo urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius pa­žymi, kad kai ku­rių se­no­lių ąžuo­lų – gam­tos pa­mink­lų – jau ne­bė­ra, ta­čiau jų pa­li­kuo­nys jau pa­so­din­ti Pak­ruo­jo že­mė­je ir bus iš­sau­go­ti.

Tarp šių ąžuo­liu­kų yra ir Stel­mu­žės ąžuo­lo, 2016-ai­siais iš­rink­to Lie­tu­vos me­džiu, pa­li­kuo­nių.

Gied­rės JAN­KU­TĖS nuo­tr.

Į Pak­ruo­jo gi­ri­nin­ki­ją so­din­ti žy­miau­sių Lie­tu­vos ąžuo­lų pa­li­kuo­nių su­si­rin­ko ne tik ra­jo­no, bet ir ša­lies miš­ki­nin­kai bei moks­li­nin­kai.

Pak­ruo­jo urė­di­jos vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Vir­gi­ni­jus Ka­ci­le­vi­čius džiau­gia­si, kad Pak­ruo­jo že­mė­je augs net še­ši Stel­mu­žės ąžuo­lo pa­li­kuo­niai.

Miš­ki­nin­kys­tės moks­li­nin­kai Juo­zas Gi­ri­nas ir Ro­mas Pa­kal­nis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad bū­ti­na iš­sau­go­ti Lie­tu­vos ąžuo­lo ge­no­fon­dą atei­ties kar­toms.

Ąžuo­lų klo­nai ir so­di­nu­kai, išau­gin­ti iš gi­lių, į Pak­ruo­jo gi­ri­nin­ki­ją at­ga­ben­ti iš Kė­dai­nių urė­di­jos.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas