(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Žadamas stebuklas: vaikų darželiuose nebeliks eilių

2017 m. gegužės 20 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­ja tvir­ti­na: nuo rug­sė­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ne­be­liks ei­lių į lop­še­lius-dar­že­lius. Lais­vų vie­tų juo­se at­si­ras prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš dar­že­lių išė­jus į mo­kyk­las.

alaima@skrastas.lt

Dar­že­liuo­se ne­be­liks prieš­mo­kyk­li­nu­kų

Šio­mis die­no­mis Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­čia­me lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Žvaigž­du­tė“ skam­ba at­si­svei­ki­ni­mo su dar­že­liu ei­lė­raš­čiai. Vy­riau­si įstai­gos ug­dy­ti­niai at­si­svei­ki­na su dar­že­liu.

Šie­met šį dar­že­lį pa­liks 60 vy­res­nė­lių, ku­rie ru­de­nį išeis ne į pir­mą­ją kla­sę, o lan­kys prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo kla­ses pa­si­rink­to­se mo­kyk­lo­se. Dar 56 šių­me­ti­nių dar­že­lio prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių vai­ku­čiai išeis į pir­mą­sias kla­ses.

Ir šia­me, ir ki­ta­me mies­to lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Eg­lu­tė“ nuo rug­sė­jo prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių ne­be­liks – vai­kų tė­ve­liai rink­sis ne tik mo­kyk­lą, ku­rio­je jų at­ža­los to­liau bus ug­do­mos, bet ir va­lan­dų skai­čių, kiek jie bus mo­kyk­lo­je.

Na­muo­se prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai ne­be­ga­lės bū­ti – nuo rug­sė­jo jiems bus pri­va­lo­ma lan­ky­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ di­rek­to­rės Re­gi­nos Iva­naus­kai­tės tei­gi­mu, dar­že­lį pa­li­kus vy­res­nė­liams, įstai­go­je at­si­lais­vins apie 120 vie­tų ki­tiems jo lau­kian­tiems vai­ku­čiams.

„Rug­sė­jį mū­sų dar­že­ly­je dar­že­li­nu­kams ei­lių ne­be­liks, 3-5 lop­še­li­nu­kams ga­li tek­ti ir luk­te­lė­ti“, – pa­ge­rė­sian­čią si­tua­ci­ją dės­tė di­rek­to­rė.

Prieš­mo­kyk­li­nu­kų bus ma­žiau

Pla­nuo­ja­ma, jog rug­sė­jį prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas ra­jo­ne lan­kys apie 310 vai­kų. Praė­ju­sį rug­sė­jį jo­se bu­vo ug­do­ma dau­giau prieš­mo­kyk­li­nu­kų – per 340.

Rad­vi­liš­kio mies­te tik lop­še­lis-dar­že­lis „Kregž­du­tė“ pla­nuo­ja tu­rė­ti vie­ną prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę, ku­rio­je bus ug­do­mi prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai su ne­ga­lia. Pa­gal da­bar­ti­nius duo­me­nis, to­kių prieš­mo­kyk­li­nu­kų čia tu­rė­tų bū­ti ke­tu­ri.

Ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus duo­me­ni­mis, Še­du­vos lop­še­ly­je-dar­že­ly­je kaip ir bu­vo iki šiol nuo rug­sė­jo bus trys prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės (apie 50 vai­kų).

Bai­so­ga­los mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je bus dvi gru­pės (apie 25 vai­kai) prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Vi­si ki­ti bus ug­do­mi mo­kyk­lo­se.

Nau­jo­vių su­lauks Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­ja ir Gra­ži­nos pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Jo­se at­si­ras ne tik trum­po­sios, po ke­tu­rias va­lan­das, prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės, bet ir il­go­sios – po 10,5 va­lan­dos.

Gra­ži­nos pa­grin­di­nė mo­kyk­la iki šiol tu­rė­jo dvi prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes po ke­tu­rias va­lan­das, da­bar pla­nuo­ja vie­ną trum­piau ir vie­ną il­giau dirb­sian­čias gru­pes.

V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nė mo­ky­kla tu­rė­jo vie­ną trum­pą­ją gru­pę, nuo rug­sė­jo tu­rės dvi.

Dar­by­me­tis – pa­si­bai­gus moks­lo me­tams

Pa­sak Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Ge­no­vai­tės Juo­dei­kie­nės, nau­jo­vėms jau ruo­šia­ma­si, tam jau nu­ma­ty­tos lė­šos. Pla­nuo­ta, jog vien Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jai per­tvar­koms pri­reiks apie 100 tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau, anot G. Juo­dei­kie­nės, rei­kės ma­žiau – per 70 tūks­tan­čių.

„Kai tik pa­si­baigs moks­lo me­tai, mo­kyk­los pra­dės tvar­ky­ti pa­tal­pas, žai­di­mų aikš­te­les. Pa­gal hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus bus per­tvar­ky­ti ir tua­le­tai. Pri­reiks ir nau­jų dar­buo­to­jų – pe­da­go­go spe­cia­ly­bę tu­rin­tys dar­buo­to­jai su prieš­mo­kyk­li­nu­kais dirb­ti ne­ga­lės, ko ge­ro, jau bir­že­lį tu­rė­si­me skelb­ti dar­buo­to­jų at­ran­ką. Kiek rei­kės ne­pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų, jau ži­no­me“, – sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Anot ve­dė­jo, mo­kyk­lo­se esan­čio­se prieš­mo­kyk­li­nė­se gru­pė­se bus maž­daug po 20 vai­kų.

Tė­ve­liams mo­kė­ti ne­rei­kės tik už trum­pą­ją gru­pę. Ten, kur vai­kai bus iki 10,5 va­lan­dų, kur jie val­gys bei mie­gos kaip ir dar­že­ly­je, už ug­dy­mą teks mo­kė­ti.

Anot sky­riaus ad­mi­nist­ra­ci­jos, jei pri­reiks bus ga­li­ma steig­ti pail­gin­tos die­nos gru­pę, ku­rio­je vai­kai ne­mie­gos, bet bus dar kaž­kiek čia ug­do­mi.

„Ry­šium su per­mai­no­mis, į dar­že­lius ti­ki­mės priim­ti dau­giau vai­kų, to­dėl jau nuo rug­sė­jo tu­rė­tų bū­ti ten­ki­na­mi vi­si lop­še­lio-dar­že­lio po­rei­kiai mies­te, o kai­me jie ir taip bu­vo ten­ki­na­mi“, – re­dak­ci­jai sa­kė G. Juo­dei­kie­nė.

Au­to­rės nuo­tr.

Lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Re­gi­na Iva­naus­kai­tė: „Iš­lei­dus vy­res­nė­lius, mū­sų dar­že­ly­je ei­lių ne­be­liks“.

Šie Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio „Žvaigž­du­tė“ „Gi­liu­kų“ gru­pės vai­kai nuo ru­dens prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę jau lan­kys pa­si­rink­to­je mo­kyk­lo­je.

Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jo­je at­si­ras ke­lios il­go­sios prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės, ku­rio­se vai­kai bus iki 10,5 va­lan­dos.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas