(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Paskirstytos kelių remonto lėšos

2017 m. gegužės 20 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ra­jo­no ta­ry­ba pa­skirs­tė Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šas vie­ti­nės reikš­mės ke­liams bei gat­vėms ties­ti, re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti bei už­tik­rin­ti sau­gaus eis­mo są­ly­gas. Tam skir­ta per 1,29 mi­li­jo­no eu­rų.

alaima@skrastas.lt

Šie­met Ke­lių prie­žiū­ros pro­gra­mos lė­šų ra­jo­nui skir­ta kiek ma­žiau nei per­nai – praė­ju­siais me­tais ra­jo­ną pa­sie­kė 1,35 mi­li­jo­no eu­rų.

Lė­šos pa­skirs­ty­tos pa­gal pa­tvir­tin­tą tvar­ką – 5 pro­cen­tai jų bus pa­lik­ta re­zer­vui, li­ku­sios pa­sieks se­niū­ni­jas.

Di­džiau­sias lė­šų kąs­nis, kaip vi­sa­da, ski­ria­mas Rad­vi­liš­kio mies­to se­niūni­jai – pa­sta­ra­jai teks 40 pro­cen­tų skirs­to­mų lė­šų. Šie­met tai su­da­rys per 491 tūks­tan­tį eu­rų.

Lė­šų dy­dis ki­toms se­niū­ni­joms pri­klau­sys nuo jos te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių skai­čiaus bei ke­lių ir gat­vių il­gio.

Pa­gal šią skirs­ty­mo sis­te­mą dau­giau­sia gaus (be Rad­vi­liš­kio mies­to) Še­du­vos mies­to se­niū­ni­ja, ku­rio­je gy­ve­na per 4,8 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų ir yra apie 167 ki­lo­met­rus ke­lių bei gat­vių. Še­du­viams šie­met ati­teks apie 118,6 tūks­tan­čio eu­rų.

Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jo­je, ku­rio­je gy­ve­na per 3,2 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų ir yra apie 193 ki­lo­met­rai ke­lių, skir­ta be­veik 102 tūks­tan­čiai eu­rų, bai­so­ga­lie­čiams – 99 tūks­tan­čiai eu­rų (4 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų ir apie 141 ki­lo­met­rą ke­lių).

Ma­žiau­siai lė­šų teks Ty­ru­lių se­niū­ni­jai – 25,5 tūks­tan­čio. Jo­je gy­ve­na ir ma­žiau­siai gy­ven­to­jų – 845 bei yra ma­žiau­siai ke­lių bei gat­vių – 46 ki­lo­met­rai.

Skė­mių se­niū­ni­ja dis­po­nuos be­maž 40 tūks­tan­čių eu­rų. Jo­je gy­ve­na 1,2 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų ir yra 76 ki­lo­met­rai ke­lių.

Au­to­rės nuo­tr.

­

Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jai ke­lių ir gat­vių re­mon­tui skir­ta dau­giau­sia lė­šų – per 491 tūks­tan­tį eu­rų.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas