(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Apsileidėliams teks papurtyti pinigines

2017 m. gegužės 18 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­ba nu­spren­dė rim­čiau pri­grieb­ti ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kus – pir­mai pra­džiai at­rink­ta ke­lio­li­ka la­biau­siai akis ba­dan­čių pa­sta­tų, už ku­riuos jų šei­mi­nin­kams teks mo­kė­ti di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį. Vė­liau pa­na­šus li­ki­mas lauks ir ki­tų ap­si­lei­dė­lių.

alaima@skrastas.lt

Nu­ma­tė di­des­nį mo­kes­tį

Vie­nuo­li­kos ra­jo­ne esan­čių ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ki­tais me­tais mo­kės ge­ro­kai di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Tuo tar­pu ki­ti sa­vi­nin­kai, ku­riems pri­klau­so bent vie­nas ne­nau­do­ja­mas ar ap­leis­tas pa­sta­tas, kol kas mo­kės ma­žiau – 1 pro­cen­tą, nau­do­ja­mų pa­sta­tų – 0,75 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Atei­ty­je 3 pro­cen­tų mo­kes­tį teks mo­kė­ti ir ki­tiems ap­si­lei­dė­liams.To­kiu spren­di­mu ti­ki­ma­si pa­siek­ti, kad ap­leis­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai, su­plo­nė­jus pi­ni­gi­nei, im­tų tvar­ky­tis.

Spren­di­mas bran­giau ap­mo­kes­tin­ti es­te­ti­nį vaiz­dą ga­di­nan­čių ar ne­tgi gre­sian­čių su­griū­ti pa­sta­tų šei­mi­nin­kus priim­tas be­maž prieš me­tus. Per tą lai­ką bu­vo ga­li­ma bent pra­dė­ti ju­dė­ti.

Ta­čiau ma­žai kas te­pa­si­kei­tė – ap­si­lei­dė­lius tu­rė­ju­sios į die­nos švie­są iš­vilk­ti ra­jo­no se­niū­ni­jos Sa­vi­val­dy­bei pri­siun­tė di­džiau­sius są­ra­šus su ne­pri­žiū­ri­mų ir ne­tvar­ko­mų pa­sta­tų sa­vi­nin­kų kon­tak­tais bei pa­sta­tų nuo­trau­ko­mis.

Sa­vi­val­dy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė iš šios dau­gy­bės tu­rė­jo at­rink­ti pir­mą­ją „po­rci­ją“ ap­si­lei­dė­lių, ku­rie dėl ne­si­tvar­ky­mo nu­ken­tės ma­te­ria­liai.

Dau­giau­sia pa­sta­tų „vai­duok­lių“ – Rad­vi­liš­ky­je ir Še­du­vo­je

Dar­bo gru­pei va­do­va­vęs Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Klau­di­jus Ma­mins­kas re­dak­ci­jai sa­kė, jog dar­bo bu­vo – se­niū­ni­jos pri­siun­tė per 60 la­pų sie­kian­tį ap­si­lei­dė­lių są­ra­šą.

Tie­sa, juo­se bu­vo ir vaiz­dą ga­di­nan­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų – jie iš są­ra­šo bu­vo eli­mi­nuo­ti.

„Ta­čiau ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ne­pri­žiū­rė­tų, griū­van­čių ir bai­siai at­ro­dan­čių pa­sta­tų są­ra­še li­ko pa­kan­ka­mai daug. Dau­giau­sia – Rad­vi­liš­ky­je ir Še­du­vo­je“, – sa­kė K. Ma­mins­kas.

Pa­sak spe­cia­lis­to, jų dar­bo gru­pė ap­žiū­rė­jo ne tik at­siųs­tas fo­to­nuot­rau­kas, bet ir vy­ko į vie­tą, pa­sta­tus ap­žiū­rė­jo „gy­vai“. Tik ta­da ra­jo­no Ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas vie­nuo­li­kos pa­sta­tų są­ra­šas, ku­rių sa­vi­nin­kams pir­mie­siems teks „lai­mė“ mo­kė­ti di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Baš­ke­vi­čie­nė pa­ti­ki­no – šių pa­sta­tų sa­vi­nin­kams jau iš­siųs­ti pra­ne­ši­mai, ta­čiau tai, anot jos, ne­reiš­kia, kad jiems iš­kart pra­dės „kap­sė­ti“ di­des­ni mo­kes­čiai. Vi­si Ta­ry­bos spren­di­me iš­var­din­tų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai tu­rės lai­ko iki 2018-ųjų me­tų, nes di­des­nis mo­kes­tis nu­ma­ty­tas bū­tent nuo šių me­tų.

„Jei bus pra­dė­ta ju­dė­ti, mes tik­rai ne­pul­si­me tai­ky­ti 3 pro­cen­tų mo­kes­čio. Mū­sų tiks­las yra ne baus­ti, o pa­siek­ti, kad bū­tų tvar­ko­ma­si“, – sa­kė L. Baš­ke­vi­čie­nė.

Di­des­nis mo­kes­tis tai­ko­mas ir ki­tur

Anot L. Baš­ke­vi­čie­nės, kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės – Klai­pė­dos, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo – ap­leis­tam, ne­pri­žiū­ri­mam, ne­nau­do­ja­mam ar nau­do­ja­mam ne pa­gal pa­skir­tį ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui tai­ky­ti di­des­nį ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį jau yra nu­spren­du­sios.

To­kia ga­li­my­bė sa­vi­val­dy­bėms at­si­ra­do ne per se­niau­siai, to­dėl esą kol kas dar anks­ti kal­bė­ti, ar di­des­nis mo­kes­tis pa­dės pa­siek­ti tiks­lą gy­ven­ti gra­žiau.

Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jos Vi­gi­li­jos Dže­več­kie­nės tei­gi­mu, bai­siai at­ro­dan­čių pa­sta­tų ap­stu ne tik mies­to pa­kraš­čiuo­se, bet ir cent­re.

„Ne kar­tą esa­me kal­bė­ję su šių pa­sta­tų sa­vi­nin­kais, jei­gu tik jie yra ži­no­mi, siun­tę jiems laiš­kus su ra­gi­ni­mais, ta­čiau si­tua­ci­ja ma­žai kei­čia­si. Tie­sa, at­si­ran­da sa­vi­nin­kų, tik jų la­bai ne­daug, su ku­riais ge­ra­no­riš­kai pa­vyks­ta su­si­tar­ti iš kar­to. Pa­vyz­džiui, vie­ni gy­ve­na­mą­jį na­mą Že­mai­tės gat­vė­je tu­rin­tys vil­nie­čiai. Te­rei­kė­jo su jais su­si­skam­bin­ti“, – ir ge­rą pa­vyz­dį pri­si­mi­nė se­niū­no pa­va­duo­to­ja.

Šiau­lė­nų se­niū­ni­jos se­niū­nė Ie­va Bliz­ni­kie­nė taip pat sa­kė, jog jų se­niū­ni­jo­je yra es­te­ti­nį vaiz­dą dar­kan­čių pa­sta­tų. Vie­nas iš to­kių – mies­te­lio cent­re esan­ti bu­vu­si ka­vi­nė „Kal­ne­liai“. Ji ir­gi įtrauk­ta į pir­mą­jį pa­di­din­tu ta­ri­fu ap­mo­kes­tin­tų pa­sta­tų są­ra­šą.

Au­to­rės nuo­tr.

Vie­nas iš bai­ses­nių ap­leis­tų pa­sta­tų – ša­lia ge­le­žin­ke­lio sto­ties griū­van­ti bu­vu­si val­gyk­la. Pas­ta­to ne­sut­var­kius, ki­tą­met jo sa­vi­nin­kams teks mo­kė­ti di­des­nius tur­to mo­kes­čius.

Ma­to­mo­je vie­to­je, ša­lia ge­le­žin­ke­lio sto­ties sto­vi ir šis ap­leis­tas pa­sta­tas.

Ke­lio­li­ka ša­lia tvar­ko­mos mies­to cent­ri­nės aikš­tės sto­vin­čio pa­sta­to sa­vi­nin­kų ra­gi­na­mi re­no­vuo­ti pa­sta­tą, ku­ris se­no­kai ma­tė re­mon­tą.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas