(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

SPORTO NAUJIENOS

2017 m. gegužės 13 d.

Drau­giš­ko­se var­žy­bo­se – tre­čios

Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to cent­ro (ŠSPC) Spor­to sky­riaus jau­no­sios krep­ši­nin­kės da­ly­va­vo Jo­na­vo­je vy­ku­sia­me drau­giš­ka­me krep­ši­nio tur­ny­re.

Gi­mu­sios 2005 me­tais ir jau­nes­nės spor­ti­nin­kės ko­vo­jo dėl Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro įsteig­tos tau­rės. Tur­ny­re da­ly­va­vo Kė­dai­nių, Pak­ruo­jo spor­to cent­rų, Jo­na­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro ir Rad­vi­liš­kio švie­ti­mo ir spor­to cent­ro auk­lė­ti­nės.

Rad­vi­liš­kie­tės tur­ny­re iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Jo­na­vos KKSC auk­lė­ti­nės, ant­rą­ją – Kė­dai­nių SC krep­ši­nin­kės.

Ge­riau­sia Rad­vi­liš­kio ŠSPC ko­man­dos žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Orin­ta Kaz­laus­kai­tė.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Jo­na­vo­je vy­ku­sia­me drau­giš­ka­me krep­ši­nio tur­ny­re Rad­vi­liš­kio ŠSPC krep­ši­nio ko­man­da pel­nė bron­zos me­da­lius.


Var­žė­si te­ni­so ve­te­ra­nai

Grin­kiš­kio J. Po­de­rio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je su­reng­tos ra­jo­no ve­te­ra­nų sta­lo te­ni­so var­žy­bos. Te­ni­si­nin­kai var­žė­si dėl Grin­kiš­kio se­niū­ni­jos įsteig­tų nu­ga­lė­to­jų tau­rių. Vy­ko vy­rų vie­ne­tų, mo­te­rų vie­ne­tų bei miš­rių dve­je­tų var­žy­bos.

Mo­te­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą pel­nė Li­na Naš­lė­nie­nė, ant­rą­ją – Ri­ma Ku­raus­kie­nė, tre­čią­ją iš­ko­vo­jo Auš­ra Blė­die­nė.

Vy­rų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Vik­to­ras Gied­ra, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Al­man­tas Tau­čius, tre­čią­ją – An­ta­nas Ma­žu­čiū­nas.

Miš­rių dve­je­tų gru­pė­je auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo Ed­mun­das Čeps­kis ir Li­na Naš­lė­nie­nė, si­dab­ro – An­ta­nas Ma­žu­čiū­nas ir Ra­sa Dau­ge­lie­nė, bron­zos – Vik­to­ras Gied­ra ir Auš­ra Blė­die­nė.


Sun­kiaat­le­čių per­ga­lės

Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos jau­nių, jau­ni­mo ir suau­gu­sių jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te, ku­ria­me ko­vo­jo 8 ko­man­dos, sėk­min­gai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro sun­kiaat­le­čių ko­man­da. Suau­gu­sių gru­pė­je ji iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.

Mo­te­rų gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 57 ki­log­ra­mų, čem­pio­ne ta­po Kris­ti­na Ki­ri­les­ku, iš­spau­du­si nuo krū­ti­nės 60 ki­log­ra­mų svo­rį, pri­tū­pu­si su 90 ki­log­ra­mų svo­riu ir at­kė­lu­si 115 ki­log­ra­mų svo­rį.

Tri­ko­vė­je su­rin­ku­si 265 ki­log­ra­mus, K. Ki­ri­les­ku nu­ga­lė­jo ir ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je.

Vy­rų gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 59 ki­log­ra­mų ko­vo­jęs Lau­ry­nas Šau­lis, pri­tū­pė su 145 ki­log­ra­mų svo­riu, iš­spau­dė 105 ki­log­ra­mų ir at­kė­lė 170 ki­log­ra­mų svo­rį.

Jis tri­ko­vė­je su­rin­ko 420 ki­log­ra­mą ir ta­po nu­ga­lė­to­ju.

Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 66 ki­log­ra­mų nu­ga­lė­to­ju ta­po Gin­ta­ras Blė­dis, tri­ko­vė­je su­rin­kęs 465 ki­log­ra­mus: pri­tū­pi­mo veiks­me – 175, spau­di­mo – 105 ir at­kė­li­mo – 185.

Vi­si spor­ti­nin­kai ge­ro­kai pa­ge­ri­no sa­vo as­me­ni­nius re­zul­ta­tus.

Tre­ne­riui Da­liui La­pa­šins­kui, pa­ren­gu­siam Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­to ab­so­liu­čią nu­ga­lė­to­ją, įteik­tas spe­cia­lus pri­zas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Lie­tu­vos jau­nių, jau­ni­mo ir suau­gu­sių jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te vi­si Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro sun­kiaat­le­čių ko­man­dos spor­ti­nin­kai ta­po nu­ga­lė­to­jais.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas